پنج سازمان نشر مجلات و روزنامهها در آمريكا اعلامكردند كه قصد ايجاد فرمت جديد براي متنهاي الكترونيكي را دارند تا به كمكاين فرمت بتوان همه قابليتهاي نسخه چاپ شده نشريات را در رسانههايآنلاين ارايه كرد و قابليتهايي نظير تصاوير ويديويي، شبكههاي اجتماعي،سيستم ورودي لمسي و بازيهاي رايانهاي را به آنها افزود.

اين پنجانتشارات بزرگ شامل شركتهاي Time، News، Conde Nast، Hearst Corp وMeredith ميشوند و اظهار داشتهاند كه فرمت مشترك خود را سال آينده ارايهميكنند.

اين فرمت جديد براي ارتقا سطح دستگاههاي كتابخوانالكترونيكي نظير Kindle آمازون و Nook شركت Barnes & Noble ارايهميشود. اين دستگاهها هماكنون به ابزاري محبوب براي خواندن كتابهايالكترونيكي تبديل شدهاند، اما فاقد قابليتهاي لازم براي پخش تصاويرويديويي، عكس با كيفيت رنگي و بالا و ديگر امكانات چندرسانهاي مورد نيازدر سايتهاي اينترنتي هستند.

فرمت ديجيتالي جديد اين 5 انتشاراتبزرگ مربوط به گوشيهاي هوشمند مجهز به نمايشگرهاي لمسي، دستگاههايكتابخوان الكترونيكي و رايانههاي لوحي ميشود.

اين فرمت جديدمتنهاي الكترونيكي به ناشران مجلات و روزنامهها امكان ميدهد از آن دستهاز كاربراني كه به صورت رايگان محتواي الكترونيكي تهيه شده را در اختيارميگيرند، پول دريافت كنند.

كارشناسان بر اين باورند كه با ارايهاين فرمت جديد كه شامل قابليتهاي چندرسانهاي رنگي باكيفيت ميشود و درعين حال لينك براي اطلاعات اضافي را نيز در خود جا داده است، ميتوان شاهدحضور سيستم جديدي با توان بيشتر از سايتهاي اينترنتي امروزي بود كهمخصوصا اين قابليتها در نمايشگرهاي لمسي بيشتر نمايان ميشود.