هابل در تصاویر جدید خود موفق به ثبت تصویر یکی از داغترین نقاط جهان هستی شده است که حرارتی 35 برابر حرارت خورشید دارد.

اخترشناساندر انگلستان توانسته اند با کمک تصاویر جدید تلسکوپ فضایی هابلبرای اولینبار تصویری از یکی از داغترین ستاره های جهان را مشاهده کنند.

اینستاره پر حرارت که درجه حرارت آن در حدود 200 هزار درجه سلسیوس تخمینزدهشده، ستاره ای در قلب سحابی Bug بوده و 35 برابر خورشید داغ است.

اینستاره در حال مرگ که در فاصله 3 هزار و 500 سال نوری و در صورت فلکیعقربقرار گرفته است به دلیل اینکه در پس ابری از غبار و یخ قرار گرفتهبود،هرگز دیده نشده بود اما اکنون گروهی از دانشمندان در دانشگاه منچستربا کمکتصاویری که به تازگی توسط هابل به زمین ارسال شده است، موفق بهشناسایی اینستاره شده اند.

بر اساس گزارش [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]،اخترشناسانبر این باورند درک سحابی های سیاره ای مانند سحابی Bug ازاهمیت بسیارزیادی برخوردار است زیرا این پدیده ها در درک بشر از زمینی کهدر آنساکنند، بسیار مهم است.


منبع:[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]