طرح ساخت شتابگر ملى و تلاش براى ساخت يكى از۵۰۰ ابررايانه بزرگ دنيادركشور كليد مى خورد. به گزارش ايسنا، دكتر حسين سالار آملى معاون فناورىونوآورى معاونت علمى رياست جمهورى و فناورى با اشاره به موفقيتمحققانايرانى در مكان يابى رصدخانه ملى و دستيابى ايران به اين توانمندىبهعنوان تنها كشوراسلامى از آغاز طراحى اوليه نيروگاه گداخت هسته اىايراندر آينده نزديك، گفت: امروز بحث شتابگر ملى با همكارى يكى ازنهادهاىپژوهشى داخل كشور استارت زده شده كه با همكارى ساير كشورهايى كه دراينحوزه فعاليت كرده اند اميدواريم به منزل مقصود برسد.
وى با اشارهبه تاسيسات شتابگر بزرگ سرن به عنوان بزرگترين تاسيسات علمىجهان وبزرگترين پروژه علمى تاريخ بشريت ابراز اميدوارى كرد كه در قالب يكطرحملى، شتابگرى در ابعاد بسيار كوچكتر از شتابگر سرن در كشورساختهشود.سالارآملى ادامه داد: ساخت رصد خانه ملى كه يكى از آرزو هاىماايرانيان بود از سال گذشته به طور جدى ترى دنبال شده كه در حالحاضرمكانيابى آن به اتمام رسيده است. مكان يابى يكى از بحث هاى اساسى استكهاحتياج به تحقيق و پژوهش هاى مختلفى دارد و ما تنها كشور در ميانكشورهاىاسلامى هستيم كه توانايى مكان يابى را داريم.خوشبختانه آينه اصلىتلسكوپرصدخانه خريدارى شده و به كشورى براى صيقل دادن منتقل شده استكهاميدواريم با آمادگى موتورهاى آن اولين نور اجرام آسمانى را خودماندركشور داشته باشيم.وى در خصوص گداخت هسته اى به عنوان طرح كلان ملىديگرخاطر نشان كرد: بحث گداخت هسته اى به عنوان يك طرح كلان ملى مورد نظرما وسازمان انرژى اتمى بود كه بالاخره استارت كار آن زده شد و تفاهمنامهاوليهآن به امضا رسيد كه اميدواريم طراحى اوليه نيروگاه مربوط به آن درآيندهنزديك شروع به فعاليت كند.همچنين از نمايندگان مجلس درخواست داريم كهتابه برخى از اين طرح ها رديف هاى اعتبارى خاصى براى ادامه فعاليتاختصاصدهند.وى تصريح كرد: حركت در بحث ابررايانه ها هم از سال گذشته دركشورآغاز شد و امسال به سمتى مى رويم كه با كمك دانشگاه هاى صنعتىاميركبير وصنعتى اصفهان بتوانيم در داخل كشور رايانه اى داشته باشيم كهجزو ۵۰۰رايانه پر ظرفيت دنيا باشد كه در آينده نزديك براى محاسبات بسيارعظيمداخل كشور مانند صنايع دفاع، هواشناسى و محاسبات ديگر كشور كاربردداشتهباشد.وى درباره بحث كشتى اقيانوس پيما گفت: ايران جزو كشورهايى استكهمتاسفانه هنوز در آبهاى اقيانوس هند، خليج فارس و درياى عمان داراىكشتىتحقيقاتى نيست. كشورى با اين سرمايه يك كشتى تحقيقاتى ندارد اين درصورتىكه آبهاى بين المللى تنها تا ۱۲ مايل متعلق به يك كشور است و باقىماندهآن به شكل مشاع در اختيار همه كشورها بوده و هر كشورى كه توانمندترباشدمى تواند از آن استفاده كند. بنابراين به كمك وزارت علوم و مركزاقيانوسشناسى و همكارى وزارت دفاع در حال خريدارى اولين كشتى تحقيقاتىهستيم تااز بسيارى مسائلى كه در آبهاى اطراف كشور اتفاق مى افتد ديد علمىو منطقىداشته باشيم. وى در خصوص ساخت راديو داروها به عنوان طرح كلان ملىنيزتوضيح داد: در راديو داروها به كمك سازمان انرژى اتمى حركت خوبى آغازشدهاست تا بتوان بيماران سرطانى را از درد و رنج فارغ كرد چرا كهكشورهاىصاحب اين فناورى آنرا به ما نمى دهند كه اميدواريم با سوخت ۲۰درصدى كهخواهيم گرفت جرقه حركت به سمت ساخت راديو داروها را دنبالكنيم.معاونفناورى و نوآورى معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى در پايان بابياناينكه مدل اعتبار دانشگاه و صنعت يك مدل بر مبناى يك محصول است خاطرنشانكرد: در همين چارچوب با كمك وزارت بهداشت ۱۵ داروى وارداتى در طولامسال وسال آينده توليد خواهد شد.


سنترال کلابز