مايكروسافت در حال استخدام مهندسان نرم افزارى جديدبراى طراحى نسخه بعدىسيستم عاملش است كه فعلا ويندوز ۸ ناميده مى شود.بهگزارش ايسنا، در توصيفشغل هاى مورد نياز تاكيد شده مايكروسافت به مهندسانىنياز دارد كه حداقلپنج سال سابقه كارى و مدرك مهندسى يا بالاتر در علومرايانه يا زمينه هاىفنى مربوط به آن داشته باشند.در بيانيه مايكروسافتآمده است: اين شركت بهتازگى كار برروى ويندوز ۷ را به اتمام رسانده و درحال برنامه ريزى وتدارك براى ويندوز ۸ است.پيش از اين يكى از كارمندانمايكروسافت درپروفايل شبكه اجتماعى Linkedin خود با توصيف مسئوليتش در اينشركتنرم افزارى به صورت تصادفى جزئيات ويندوز ۸ را فاش كرده بود.بر اساسگزارشزدنت، مايكروسافت ويندوز ۸ را به صورت ۱۲۸ بيتى منتشر خواهد كرد كهپيشرفتعظيمى براى سيستم عامل اين شركت است. ساخت نسخه ۱۲۸ بيتى نشان مىدهدمايكروسافت در حال سرمايه گذارى برروى رايانه هايى است كه از پردازندههاىچند هسته اى و سخت افزار جديد استفاده مى كنند.استيو بالمر، مديراجرايىمايكروسافت، تاييد كرده كه اين شركت در حال كار برروى سيستم عاملكلاينتىاست كه پس از ويندوز ۷ عرضه خواهد شد، با اين حال جزئيات آن فاشنشدهاست.مايكروسافت به تازگى فروش رسمى ويندوز ۷ را در سراسر جهان آغازكردهاست؛ اين سيستم عامل كه جانشين ويستا شده است، از رايانه هاى صفحهلمسىپشتيبانى مى كند و تسك بار با طراحى نو براى اجراى برنامه ها وسوئيچويندوز، قابليت بهبوديافته براى اشتراك گذارى فايل ها با رايانه هاىديگر،بهبود امكان ويرايش عكس و ويديو و قابليت پخش مستمر آهنگ يا ويديوبهدستگاه هاى ديگر از جمله امكانات جديد آن به شمار مى رود.