دادگاهى در فرانسه سايت حراج آنلاين eBay را براىفروش بدون اجازه عطرهاىشركت فرانسوى LVMH، مبلغ ۷.۱ ميليون يورو جريمهكرد.به گزارش ايسنا، اينحكم جريمه در پى نقض حكمى كه پيش از اين فروشعطرهاى برند اين شركتفرانسوى مانند كنزو و كريستين ديور را براى eBayممنوع كرده بود، صادرشد.رئيس LVMH حكم دادگاه را حمايت از حق اين شركتبراى انتخاب نحوه بهفروش رفتن محصولاتش خواند، در حالى كه مدير ebay درفرانسه در بيانيه اىاين حكم را مجازات مصرف كنندگان دانست. در ماه سپتامبرنيز يك دادگاهفرانسوى eBay را براى فروش عطرهاى تقلبى با برندهاى LVMH بهپرداخت ۸۰هزار يورو جريمه محكوم كرد.