كت سونى كوچكترين اسكنر جهان با نام Mofiria راتوليد كرد.به گزارشموبنا به نقل از موبايل واك، اسكنر Mofiria كوچك ترين وسبك ترين اسكنردنيا است كه نام اصلى آن FVA-U1 است.اسكنر FVA-U1 فقط ۳۳گرم وزن دارد وامكان اتصال به دستگاه هاى كامپيوتر از طريق USB رادارد.اين اسكنر قراراست تا پانزده روز آينده روانه بازار شود اما دربارهقيمت آن هنوز اطلاعىدر دست نيست.