15 آذر ۱۳۸۸

فرود اضطراری پرواز بینالمللی در مهرآباد
کارشناساناستاندارد پرواز سازمان هواپیمایی کشوری پس از اعلام این خبر، برای بررسیوضعیت هواپیما و نظارت و رفع نقص اعلام شده در محل پارک هواپیما حاضر شدندو پس از اطمینان از ایمنی هواپیما مجوز پرواز مجدد هواپیما را صادر کردند.
واحد مرکزی خبر: سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از فرود اضطراری یک فروند بوئینگ 777 هواپیمایی هند در فرودگاه مهرآباد خبر داد.

رضاجعفرزاده گفت: صبح امروز یک فروند هواپیمای هندی متعلق به شرکت جت ایرویزمسیر لندن - بمبئی به هنگام عبور از آسمان ایران به علت اشکال در سامانهسوخت ساعت 6 و 36 دقیقه در فرودگاه مهرآباد فرود اضطراری داشت.

ویافزود: کارشناسان استاندارد پرواز سازمان هواپیمایی کشوری پس از اعلام اینخبر، برای بررسی وضعیت هواپیما و نظارت و رفع نقص اعلام شده در محل پارکهواپیما حاضر شدند و پس از اطمینان از ایمنی هواپیما مجوز پرواز مجددهواپیما را صادر کردند و هواپیما در ساعت 11 و 42 دقیقه فرودگاه مهرآبادرا به مقصد بمبئی ترک کرد.

جعفرزاده ادامه داد: این هواپیما 370 مسافر داشت.
۰۹ آذر ۱۳۸۸
فرود اضطراری ایرباس380 در نیویورک
هواپیمای ایرباس ای سیصد و هشتاد مجبور به فرود اضطراری در نیویورک شد.
بهگزارشواحد مرکزی خبر ، سخنگوی شرکت هواپیمایی ایرفرانس اعلام کرد ، اینهواپیماپس از به پرواز در آمدن به علت بروز اشکالی در رایانه اش مجبور بهبازگشتبه فرودگاه نیویورک شد.