[JUSTIFY]«دنياي اقتصاد» در گزارشي نوشت:

روزبه روز بر تعداد کاربران دنیای وب افزوده میشود و کارشناسان پیشبینیمیکنند با ظهور فناوریهای جدیدی همانند وب 2 کارآیی این رسانه جوانبیشتر از قبل خواهد شد.

کشورهای پیشرفته سعی کردهاند تا بیشترخدمات دولتی خود را بر بستر وب برای شهروندانشان فراهم کنند و در این بیننیز شرکتهای خصوصی با به کار گرفتن خدمات نوین بر بستر وب به نوعی زندگیرا برای کاربران این دنیای دیجیتالی سادهتر و راحتتر کردهاند. دنیای وباین روزها دیگر تنها کاربردی اطلاعاتی ندارد؛ بلکه بیشتر جنبه خدماتی پیداکرده است. خدماتی که بعضا درآمدهای هنگفتی را هم برای گردانندگانشان رقمزدهاند.

در این بین اما اطلاع از برترین سایتهای جهان و مقایسهآنها با سایتهای ایرانی یا جایگاه سایتهای ایرانی در بین سایتهایی کهخدماتی بین المللی ارائه میدهند، خالی از لطف نیست.

الکسا و 500 سایت مطرح
شایدمعتبرترین منبعی که بتوان به اطلاعات ارائه شده آن در بخش برترینهایدنیای وب استناد کرد، سایت Alexa.com باشد. هرچند که برخی از کارشناساننیز اطلاعات ارائه شده توسط این سایت را لزوما تایید نکرده و معتقدند کهامتیازدهی توسط الکسا به سایتهای جهانی یا منطقهای بر اساس استانداردهایخاصی همچون استفاده از ابزار جستجو این سایت روی مرورگرهای کاربران صورتگرفته است، اما به هر حال همان طور که گفته شد به باور بسیاری دیگر الکسادر حال حاضر معتبرترین مرجع در بخش معرفی پرترافیکترین یا پر بازدیدترینسایتهای جهانی است.

هماکنون و بر اساس آخرین آمار این سایت، سایتگوگل از بین 500 سایت مطرح جهانی رتبه نخست را به خود اختصاص داده است وبه دنبال آن فیس بوک رتبه دوم و یاهو در جایگاه سوم پرترافیکترین سایتهاایستادهاند.
یوتوب، ویندوز لایو، ویکی پدیا، بلاگر، بای دو، اماسانو یاهو ژاپن نیز رتبههای چهارم تا دهم 500 سایت مطرح جهانی را اشغالکردهاند. در بین این 500 سایت بیشترین آمار مربوط به موتورهای جستجویگوگل و یاهو است. علاوه بر آنکه دامنههای اصلی این دو موتور جستجو درجایگاههای اول و سوم قرار دارند، سایر دامنههای این دو شرکت که بیشترمنطقهای و کشوری هستند بیشتر از همه در بین لیست 500 سایت پربازدید جهانیدیده میشود.

بعد از موتورهای جستجو و ارائهدهندگان خدمات وبلاگی،سایتهای ارائهدهنده خدمات دانلود یا آپلود به خصوص در بخش موسیقی وفیلم بیشترین طرفداران را در جهان دارند و بعد از آنها سایتهای خرید وفروش اینترنتی با اقبال بینظیری در بین مخاطبان دنیای وب روبهروشدهاند. سایت آمازون در رتبهبندی جهانی در جایگاه بیستم قرار گرفته و بهدنبال آن سایت ebay جایگاه بیست و سوم را به خود اختصاص داده است.

نکتهقابل توجه در بین 500 سایت پربازدید جهانی وجود تنها یک سایت فارسی زبانایرانی است. بلاگفا، سرویس ارائهدهنده خدمات وبلاگی تنها سایت فارسی وایرانی است که توانسته در بین 500 سایت پربازدید جهانی ردیف 208 را به خوداختصاص دهد و به غیر از این سایت دیگر هیچ سایت ایرانیای در فهرست 500سایت مطرح جهانی قرار ندارد.

سایتهای پربازدید در ایران
درایران اما داستان به گونهای دیگر است. به جز موتورهای جستجوی مطرح جهانیسایر سایتهای پربازدید بیشتر سرویسدهندههای وبلاگی و بعد از آنتولیدکنندگان محتوای اطلاعاتی است. به شکلی که بر خلاف مدل مرسوم جهانیسایتهای خرید و فروش اینترنتی هیچ جایگاهی در بین 100 سایت پربازدیدایرانی به روایت الکسا ندارند.

هماکنون و بر اساس آخرین آمارهایاین سایت، گوگل در رتبه نخست یاهو جایگاه دوم و بلاگفا ردیف سوم، از صدسایت پربازدید در ایران را به خود اختصاص دادهاند.

بعد از این سهسایت، میهن بلاگ، بلاگر، کلوب، تابناک، پرشین بلاگ، ویکی پدیا و رپید شیردر ردیف چهارم تا دهم پرترافیکترین سایتها در ایران قرار گرفتهاند.همانطور که مشاهده میشود بیشترین آمار بازدیدکنندگان ایرانی در دنیای وبحول و حوش ارائه دهندگان خدمات وبلاگی است به شکلی که بعد از این10 سایتهمچنان نامهایی مانند ورد پرس، وبگذر، بلاگ اسکای و پرشین گیگ در بینسایتهای دهم تا بیستم جدول ارائه شده الکسا برای ایران قرار گرفتهاند.

دربین سایتهای اطلاعرسانی و خبرگزاریها، خبرگزاری فارس رتبه شانزدهم،تبیان رتبه بیست و یکم، عصر ایران رتبه 29، نیک صالحی رتبه 30، آفتاب رتبه36، ایسنا رتبه 38، ایرنا رتبه 42، آینده رتبه 47، خبرگزاری مهر رتبه 51،صدا و سیما رتبه 65، رجا نیوز رتبه 66 و سایت الف رتبه 69 را به خوداختصاص دادهاند. جایگاه سایتهای بانکهای کشور، ادارات و پرتالهايدولتي و نیز نشریات مکتوب نیز در ردههای انتهایی این جدول قرار دارد کهمیتواند بیانگر ضعف در اهداف و الکترونیکی شدن خدمات مجموعههایی از ایندست باشد.[/JUSTIFY]