گزارش كامل فارس از تجمع دانشجويان و بازسازي صحنه قتل ندا آقاسلطان؛
دانشجويان بر لزوم تحويل قاتل ندا آقا سلطان به ايران از سوي انگليس تأكيد كردند
خبرگزاريفارس: دانشجويان عضو اتحاديههاي دانشجويي با تجمع مقابل سفارت انگليسخواستار تحويل آرش حجازي قاتل ندا آقاسلطان به ايران از سوي انگليس ومحاكمه وي در دادگاه صالحه شدند.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
-------------------------------
بهگزارش خبرنگار حوزه دانشگاه خبرگزاري فارس، دانشجويان عضو بسيج دانشجويي،اتحاديه انجمنهاي اسلامي دانشجويان مستقل، اتحاديه جامعه اسلاميدانشجويان و دفتر تحكيم وحدت عصر امروز چهارشنبه مقابل سفارت انگليس درتهران تجمع كردند و ضمن اعتراض به ورود نيروهاي انگليسي به آبهاي ايران،از دولت انگليس خواستند كه آرش حجازي، قاتل ندا آقاسلطان را به منظورمحاكمه در دادگاهي صالحه به ايران تحويل دهد.
در محل تجمع بنر بزرگيبا مضمون « از رژيم سلطنتي انگليس مي خواهيم سريعتر آرش حجازي قاتل نداآقاسلطان را به جمهوري اسلامي ايران مسترد نمايد و عوامل طراحي اين قتلمظلومانه در سازمان مخوف و جهنمي M I6 را براي محاكمه به ايران تحويل دهد.
در اين تجمع كه با حضور چشمگير خبرنگاران رسانههاي داخلي و خارجيبرگزار شد، دانشجويان پلاكاردهايي با مضامين «سفارت نژادپرستان در ايرانجايي ندارد»، «مرگ بر انگليس»، «13 آبان ديگري در انتظار جاسوسخانهانگليس است»، «بيبيسي؛ دروغ بسه»، «آرش حجازي خائت را تحويل دهيد»،«بيبيسي؛ خفه شو»، «استعمار پير، خجالت»، «روباه مكار، آرش حجازي قاتلرا تحويل بده»، «دولت آنگلوساكسون برو گمشو» و همچنين تصاوير آرش حجازي بازيرنويس "wanted " را دست داشتند و سه نوجوان كه اين تصاوير آرش حجازي رادر دست گرفته بودند، دقايقي عكاسان و تصويربرداران رسانههاي داخلي وخارجي را سرگرم خود كرده بودند.
پس از اينكه دانشجويان تجمع كننده باسر دادن شعارهايي از جمله «اللهاكبر»، «مرگ بر انگليس»، «مرگ بر آمريكا»،«لانه روباه پير تعطيل بايد گردد»، «سفارت انگليس تعطيل بايد گردد»،اعتراض خود را به نقش داشتن انگليس در حوادث پس از انتخابات، قتلنداآقاسلطان و ورود نيروهاي اين كشور به آبهاي ايران اعلام كردند، مهديطوسي دبير سياسي اتحاديه انجمنهاي اسلامي دانشجويان مستقل دانشگاههايسراسر كشور به روي خودرويي كه جايگاه سخنراني اين مراسم بود، رفت و سخنانخود را با اهداي صلوات به روح ندا آقا سلطان آغاز كرد.

* طوسي: قتل آقاسلطان در راستاي تئوري "اصلاحات خون ميخواهد " صورت گرفت

طوسياظهار داشت: حوادث بعد از انتخابات بعضاً شامل حوادث تلخي بود كه قتل خانمندا آقاسلطان را شايد بتوان يكي از تلخ ترين اين حوادث ناميد؛ حادثهاي كهفيلم آن تنها لحظاتي پس از وقوع به صورت گسترده در شبكه جهاني اينترنتمنتشر شد و از يك سو موجب تالم خاطر شديد همه ايرانيان در سراسر جهان شد واز سوي ديگر به ابزاري جهت بهرهبرداري سوء بيگانگان مبدل شد.
ويافزود: مسئلهاي كه پس از مرگ اين دختر جوان همچنان ذهن بسياري از اقشارجامعه را درگير كرده، چگونگي و چرايي وقوع اين حادثه است و سوال مهمترآنكه چه افراد يا گروههايي و با چه اهدافي بر روي خون پاك اين هموطنموجسواري كرده و از آن ذي نفع شدند؟
اين فعال دانشجويي ادامه داد:تا كنون تحليلهاي مختلفي از سوي گروههاي مختلف جامعه و همچنين مسئولان وسياسيون بارها و بارها در مورد اين حادثه ناگوار شنيدهايم، اما متأسفانههنوز كه هنوز است تمامي افراد مذكور به ابعادي كه تا كنون افشا شده بهصورت گسترده و در كنار يكديگر توجه نداشتهاند و اگر با اندكي تيزهوشيورود به اين مسئله را براي خود برگزينند، يقيناً زودتر از اين موارد متهماصلي شناخته ميشد.
طوسي تصريح كرد: جداي از هر فرضيه، چيزي كه مهماست ريخته شدن خون يك هموطن بيگناه است كه قرباني قدرتطلبي عدهايقانونگريز ماجراجو شده و هم اكنون هم، خون او محملي براي موجسواري اينعده و هواداران بيگانه آنان شده است.
وي با اشاره به طراحي ترورخاتمي و موسوي در سال گذشته و ارديبهشت امسال يادآور شد: روزهاي پايانيسال 1387 سيد محمد خاتمي در پي يك اقدام هوشمندانه از سوي مسئولان امنيتفرودگاه اهواز از يك برنامه ترور كه در قالب بمبگذاري در هواپيما شكلگرفته بود، جان سالم به در برد و خوشبختانه اقدام شجاعانه و شهادتطلبانهيكي از مسئولان امنيت پرواز در كشف بمب مذكور و حمل كردن آن با خود بهمحوطهاي دور از هواپيما پس از فرود اضطراري جان تمامي مسافران آن پرواز وعليالخصوص محمد خاتمي را نجات داد، البته پاي فرد مذكور به جهت پرتاب شدنموج حاصل از انفجار اين بمب شكست.
دبير سياسي اتحاديه انجمنهاياسلامي دانشجويان مستقل افزود: چند ماه بعد، پس از ناكامي ترور خاتمي، درارديبهشت ماه سناريويي ترتيب داده شد تا ميرحسين موسوي كانديداي جريان دومخرداد ترور شود، برنامهريزي به اين نحو صورت گرفت كه اگر او كشته شد كهشهيد و نمادي براي پيروزي اصلاحات در انتخابات 22 خرداد خواهد بود و اگرهم جان سالم به در برد سناريوي مظلومنمايي كليد خورده و اين ماجرا مبدلبه بمبي خبري جهت رأيآوري او خواهد شد كه خوشبختانه عمليات مذكور هم بادرايت و زيركي نيروهاي امنيتي لو رفته و نقش بر آب شد.
طوسي ادامهداد: تا بدينجاي كار شايد اين نكته در ذهن متبادر شود كه عدهاي كهبازيگردان اصلي مناسبات و ناآراميها بودند، چندان هم علاقهاي به عناصرنمادين و ميداني خود ندارند كه اينگونه جهت ترور شخصيتهاي خودبرنامهريزي ميكنند، كما اينكه سعيد حجاريان كه از او به عنوان جانبازاصلاحات ياد ميكنند، توسط سعيد عسگر ترور شد و بر هيچ كسي پوشيده نبود كهسعيد عسگر مسئول ستاد ميرحسين موسوي در منطقه ري تهران بزرگ بود و حجاريانبه دستور يك نيروي خودي از جبهه دوم خرداد و توسط يك نيروي خودي مجروحگشت.
وي با بيان اينكه در گوشهاي ديگر از واكاوي قتل ندا آقاسلطانبه اين نكته ميرسيم كه سعيد حجاريان بزرگ تئوريسين جريان رفرميست،ماهها قبل لب به سخن ميگشايد و مسئلهاي را در قالب اينكه "امروزاصلاحات ديگر جانباز نميخواهد بلكه درخت اصلاحات خون ميخواهد "، بهعنوان يگانه راه نجات جريان شكست خورده انتخاباتهاي گذشته طرح ميكند،خاطرنشان كرد: با استناد و دستورگيري از نظريه حجاريان سناريوهاي ترور،كشتهسازي، شهيدسازي، 72تن سازي و ... ايجاد ميشود و اين موج در ايام وهفتههاي بعد از انتخابات تا چند هفته گذشته برنامهريزيهاي اساسي خود كهمنطبق بر نظريه فوق بود را تا كنون بارها و بارها و در قالبپروندهسازيها و سوژه پراكنيهاي متفاوت ادامه يافت و مشخصاً واكاويپرونده قتل ندا آقاسلطان بر اساس اين استنادات و انتخاب شخصي با مشخصات وويژگيهاي وي، گمانههايي را بر اينكه پروژهاي سازماندهي شده براي قتل اودر كار بوده، قوت ميبخشد.
اين فعال دانشجويي با بيان اينكه نمونهايمشابه اين فاجعه در انتخابات كشوري ديگر چون ونزوئلا و درست در ايامانتخابات اين كشور و در كودتايي عليه حكومت هوگو چاوز صورت پذيرفت، اظهارداشت: از آنجاكه دولت ونزوئلا، بوليوي، جمهوري اسلامي ايران و... ازجملهدولتهايي هستند كه امروز در مقابل جريان قلدر مسلط بر جهان ايستادگيميكنند، كشورهاي استعمارگر وسلطهخواه به دنبال برنامهريزي براي تحققالگوهاي جنگ نرم يا همان انقلاب مخملي در اين حكومتها هستند و كشته شدنافرادي مشابه در زمانهاي مشابه در اين كشورها و در راستاي يكي از نسخههاي "آقاي جين شارپ " در راهبري "انقلابهاي بدون خشونت يا خشونت پرهيز "اقدامي كاملاً سازمان يافته تلقي ميشود.
طوسي همچنين گفت: انتخاب يكزن، جوان بودن او، برخورداري از پوششي منطبق بر الگوي مذكور و ديگرويژگيهاي مشترك او با دختر جوان ونزوئلايي كه كشته شدن هر دوي آنهااحساسات بسياري از مردم را بر ميانگيزاند، نكتهاي حائز اهميت در پيگيرياغتشاشات مدني و بهانهاي براي ضربه زدن به حكومت هاي مذكور به شمارميآيد.
وي با بيان اينكه ندا آقا سلطان از چندي قبل توسط يك دوربينبه طور كامل مانيتور ميشده، يادآور شد: در قالب تصاويري كه بر رويتلويزيونهاي بيگانه منتشر ميشد، ندا آقا سلطان در قالب گردشهاي دوربيننمايش داده ميشود و اين مسئله نشان از مأموريت فردي جهت تحت نظر گرفتنسوژه مذكور ميتواند، داشته باشد وگرنه فيلمبردار مذكور يقيناً در فيلمخود افراد اطراف آقا سلطان را ذخيره كرده است و ياراي اين را دارد كه درشناسايي قاتل واقعي او كمك كند.
دبير سياسي اتحاديه انجمنهاي اسلاميدانشجويان مستقل با اشاره به بررسيهاي بعمل آمده در پزشكي قانوني و مشخصشدن اينكه ندا آقاسلطان با شليك اسلحهاي از پشت سر و از فاصله نزديك بهقتل رسيده، تأكيد كرد: شناسايي قاتل ندا آقاسلطان از طريق فيلمهاي مذكوربه راحتي قابل دسترسي است، اما در خصوص اسلحه بكارگرفته شده اين نكته حائزاهميت است كه وي با سلاحي غيرسازماني و با يك اسلحه با كاليبر و مدل كوچكبه قتل رسيده كه علاوه بر اين نكته كه هيچ گونه اغتشاش و ناآرامي در روزحادثه در منطقه اميرآباد تهران وجود نداشته و هيچ نيروي نظامي آنجا نبودهو در يك كوچه خلوت و آرام كشته ميشود، بايد گفت كه اسلحههاي نيروهاينظامي جمهوري اسلامي برخلاف اسلحه مذكور غالباً كلاشنيكف و ژ3 و... هستندكه البته در هيچ يك ازفيلمهاي منتشره هم نيروي نظامي ديده نشده است كهاگر ميشد تا كنون بارها و بارها منتشر ميشد.
طوسي با بيان اينكهنكته مهم ديگر در انتشار و فيلم برداري صحنه مذكور است، اضافه كرد: چگونهبعد از شليك گلوله كه هر عقل سليمي پس از شنيدن صداي آن حكم به فرار واتخاذ مكان امني براي سلامت ديگر افراد ميدهد، شاهد اين هستيم كه از سهزاويه متفاوت فيلمي از اين واقعه موجود است و در رسانههاي بيگانه منتشرميشود؟ مگر اينكه دستوري جز تهيه فيلم نداشته باشند و حال انتشار اينفيلم به نفع كداميك از حكومتهاي فوق است؟ البته در خصوص پليدي اين افرادميتوان به اين مسئله اشاره كرد كه آنها در حالي مشغول به فيلمبرداريبودند كه يك هموطن ما كه به صورت ناجوانمردانه به او تيراندازي شده بود،در حال جان دادن بود. آيا باز هم هر عقل سليمي بر اين مسئله تأكيد نميكندكه كشته شدن ندا آقاسلطان از نجات دادن جان او بهرههاي بيشتري را برايايادي انگليس و غرب فراهم آورد؟ مرگ ندا براي آنها مهمتر بود يا ادامهزندگي او؟ حال پاسخ عقلهاي سليم به اين سوال چيست؟ كشتن ندا، جان دادن وفيلمبرداري از اين صحنههاي دلخراش هدف و برنامه آنها بود يا اينكه نجاتدادن جان ندا آقاسلطان؟
وي تأكيد كرد: اما مسئله جدي تر اينكهخبرگزاري صهيونيستي آسوشيتدپرس درست چندماه قبل از آغاز سال 1388 در كويرلوت عمليات و رزمايشي را در آمادهسازي نيروهاي خبري و خبرنگاران خود كهعدهاي از فرزندان برخي شخصيتهاي سرشناس جريان دوم خرداد هم در آن حضورداشتند، برنامهريزي و اجرا كرده بود و يكي از آموزشهاي ويژه در قالببهرهبري از موبايلهاي ماهوارهاي و با ذكر اين نكته كه "شما خبرنگارانمتصور شويد در ايران هستيد و در ايام انتخابات كشور شما به آشوب كشيده شدهو هيچگونه دسترسي به ابزارهاي اطلاع رساني نداريد و بايستي اخبار خود رابراي ما مخابره كنيد حال از چه ابزاري بهره ميبريد؟ " پايهريزي ميشود.
ويادامه داد: نكته اين مسئله اينجاست كه چگونه است كه در كمتر از 15 دقيقهصحنه ترور آقا سلطان از شبكه سيانان پخش ميشود؟ اگر فردي كه اقدام بهانتشار فيلم كرده در خوشبينانهترين حالت به كافينتي در نزديكي محل مذكوربرود و فيلم مذكور را آپلود كند و براي سيانان ارسال كند و موافقت هم ازآنان گرفته شود كه اين فيلم پخش شود، آيا به راستي در كمتر از 15 دقيقهامكانپذير است؟ مگر اينكه فرد يا افراد مذكور موبايلي ماهوارهاي در دستداشته باشند و مأموريتي هماهنگ شده را به انجام رسانده باشند.
اينفعال دانشجويي با اشاره به حضور دو نفر بر سر جنازه ندا آقا سلطان يادآورشد: يك فرد استاد موسيقي اوست كه به اتفاق ندا از كلاس آموزش موسيقي برميگشتند و اما فرد جوان ديگري با عينك بر سر جنازه او حضور دارد و با دستبر سينه او فشار ميدهد، فردي است كه درست 2 روز قبل از قتل ندا ازانگلستان كه محل تحصيل او است، به ايران ميآيد و يك روز پس از قتل ندا ازايران ميرود و جالبتر ميشود وقتي بدانيم او "آرش حجازي " مترجم رسميآثار "پائولو كوئليو " از نويسندگان مشهور و مروجان اصلي تفكرات مسيحي وعرفانهاي كاذب است؛ فردي كه ساليان سال از زندگي خود را در زندان و دراعتياد شديد به سر برده است و امروز التقاطات بيشماري در استحاله دين ورواج معرفتهاي كاذب و در ايجاد مسائلي چون پلوراليزم ديني، نسبيانگاري و... در آثار او به چشم ميخورد.
طوسي تصريح كرد: از حمايت گستردهدولت امريكا از اين نويسنده برزيلي در نشر آثار او در سرتاسر جهانعليالخصوص كشورهاي مسلمان در راستاي استحاله از درون دولتهايشان كهبگذريم، مسئله اينجاست كه چگونه آرش حجازي تصادفاً در آن لحظه در آن جاحضور مييابد؟ چگونه ميشود كه آرش حجازي درست چند روز بعد با بيبيسيپرشين مصاحبه كرده و استوديو اين شبكه خبري هم حضور مييابد و اين پروندهرا ادامه ميدهد؟ جالبتر هم ميشود وقتي بدانيم مدير و يكي از راهاندازانبي بي سي پرشين "رمضانپور " معاون فرهنگي "عطاءالله مهاجراني " وزير فرهنگو ارشاد دولت محمد خاتمي از آب در ميآيد كه درست در بهمن ماه سال گذشتهاين شبكه را راه مياندازد، اما زيباتر و از همه مهمتر اينكه آرش قصهمذكور با ابوالفضل فاتح مسئول ستاد رسانهاي ميرحسين موسوي كه هم اكنون درانگلستان به سر ميبرد نيز ديدار داشته است.
وي خاطرنشان كرد:استوديو رسانهاي ميرحسين موسوي در ستاد قيطريه آن زماني لو رفت كهخانمها "ع.ب " و "ب.را " نيز براي ضبط برنامهاي جهت نشر در بي بي سيپرشين آماده ميشدند، در يكي از ساختمانهاي متعلق به "م.ه " كه هم اكنونبه خارج از كشور فرار كرده است، دستگير ميشوند، اما فراموش نكنيم كهچگونه است كه اين يگانه مترجم آثار كوئليو چند صباحي است خود بهتناقضگوييهاي بيشماري كه مطابق با صحنه فيلم نيست، در مصاحبههاي مبسوطخود با VOA و BBC افتاده است و ضارب را موتورسواري معرفي ميكند كه توسطمردم دستگير شده و مردم لباسهاي او را درآوردهاند و مدعي ميشود كارتشناسايي او موجود است؟ كارت شناسايي كه تاكنون نمايش داده نشده است.

* اجراي تصويري صحنه واقعي قتل ندا آقاسلطان توسط دانشجويان هنر

صحبتهايطوسي با شعار «مرگ بر بيبيسي دروغگو»، «مرگ بر رسانه دروغگو» و «حجازيتروريست تحويل بايد گردد» به پايان رسيد و پس از آن نيز، تني چند ازدانشجويان رشته تئاتر دانشگاههاي تهران با برگزاري نمايشي در جريان تجمعدانشجويان در مقابل سفارت انگلستان در تهران، صحنه واقعي قتل ندا آقاسلطانرا به تصوير كشيدند.
به گزارش فارس، در ابتداي اين تئاتر خياباني يكياز دانشجويان به عنوان مجري شبكه bbc فارسي به ايفاي نقش پرداخت. سپس يكيديگر از دانشجويان در نقش مامور سازمان جاسوسي انگليس MI6 ماموريت آرشحجازي براي قتل ندا آقا سلطان را تشريح كرد.
وي با دادن مبالغ،اسلحه و بيان نحوه ماموريت آرش حجازي و همچنين دادن بليت رفت و برگشت بهايران، حجازي را براي انجام ماموريت روانه ايران كرد.
در قسمت بعدياين تئاتر، دانشجويي كه نقش آرش حجازي را بازي ميكرد و چهره خود را باتصوير اين فرد پوشانده بود، نحوه قتل نداآقا سلطان را به يكي از همكارانشتوضيح داد.
قسمت بعدي اين تئاتر صحنه قتل ندا آقا سلطان بود. آرشحجازي با حضور در كنار نداآقا سلطان وي را عليه جمهوري اسلامي و سر دادنشعار تحريك كرده و وي را به گوشهاي از محل قتل راهنمايي ميكرد. همكار وينيز در اين زمينه او را به اين كار تشويق ميكرد و بعد از آن نيز هنگاميكه ندا آقا سلطان در حال شعار دادن بود، همكار آرش حجازي از پشت سر وي بااسلحهاي كه در پيراهن خود پنهان كرده بود، پشت سر ندا آقا سلطان را موردهدف گلوله قرار داد و وي را به قتل رساند و بعد از آن سوار بر وسيله نقليهخود، از محل دور شد.
در قسمت بعدي آرش حجازي با حضور در محل قتل باايجاد سر و صدا و هياهو مردم را به سمت خود و جنازه ندا سوق داد و شروع بهسردادن شعارهايي عليه جمهوري اسلامي كرد.
اين تئاتر خياباني نيز با سر دادن شعار از سوي دانشجويان به پايان رسيد؛ «مرگ بر BBC دروغگو»

* چيتي: ندا آقاسلطان نمادي از ظلمهاي تاريخي استعمار پير است

پايان بخش تجمع دانشجويان مقابل سفارت انگليس سميه چيتي بود كه به نماينده از دفتر تحكيم وحدت در اين تجمع سخنراني كرد.
چيتيندا آقا سلطان را نمادي از همه ظلمهاي تاريخي استعمار پير دانست و اظهارداشت: سالهاست كه انگليس تفنگ را به خودي ميدهد و ماشه را از دورميچكاند، با اين تفاوت كه اين بار در اذهان عمومي جهان، جرم را به گردنخودمان انداخته است و پهنه استعمار اين كهنهكار، نه در ايران كه در هركجاي منافع و منفعت و حتي در جغرافياي انسان گسترده است.
وي افزود:بيبيسي كه از قتل مروه محجوب مصري چيزي نگفت، همان رسانه خوب و راستگو!است كه دائم در حمايت از اسرائيل برنامهها دارد؛ همان رسانهاي كه دو ماهقبل از انتخابات، بخش فارسي خود را راهاندازي كرد و گروهي خبرنگار را درراستاي پوشش خبري آشوبهاي بعد از انتخابات ساماندهي كرد؛ همان رسانهايكه به صورت زنده، ورود مأموران اطلاعات ايران را به كانون ارسال خبربيبيسي در پارك قيطريه نشان داد؛ همان رسانهاي كه از كشتهشدن 72 نفر،گور دسته جمعي بهشتزهرا، قطعه 302 دروغها گفت.
دبير انجمن اسلاميدانشجويان دانشگاه الزهرا با طرح اين پرسشها كه چرا انگليس، اين كشور خوبو مهربان! كه در مواقع سختي در كنار ما ايستاده و براي كشتههاي ماكارناوال تشكيل ميدهد، چرا به ما كمك نميكند و آرش حجازي را تحويلنميدهد و چرا هر كسي كه دستي در آشوب داد به لندن و انگليس پناه ميبرد؟خطاب به سران انگليس تأكيد كرد: امروز سال 1320 نيست كه بتوانيد قدميبرداريد، چراكه هنوز خون گذشتگانمان در رگهاي من و تمام اين دانشجويانجريان دارد؛ همانهايي كه خواب را 444 روز به چشمهاي دولت آمريكا حرامكردهاند و ما نيز امروز ميتوانيم نه تنها 444 روز، بلكه تا قياممهدي(عج) خواب را بر ديدگان شما حرام كنيم.
چيتي سفارت انگليس را طبقتوافقات بينالمللي خاك اين كشور دانست و تأكيد كرد: اما اين سفارت در اصلكشور ما و وطن مااست و باغ قلهك نيز ارثي است كه از اجداد من رسيده و مانه تنها ميتوانيم اين خاك را پس بگيريم، بلكه حتي ميتوانيم در خاك شمانفوذ كنيم.
انتهاي پيام/ع