سردار حسین همدانی با اشاره بهماموریت و برنامه هایی که در سپاه محمدرسول الله (ص) تهران بزرگ در دستاقدام است، اعلام کرد: برای عمق بخشی و توسعه کمی وکیفی بسیج در سپاهمحمدرسول الله (ص) تهران بزرگ برنامه هایی را تدارک دیده ایم.
[JUSTIFY]فرماندهسپاه محمد رسولالله(ص) تهران بزرگ با اعلام اینکه همه تهرانیها با برنامهریزیهای انجام شده بزودی به عضویت سازمان بسیج مستضعفین درخواهند آمد ازورود بسیج به کارزار مقابله با جنگ نرم در جبهه های اقتصادی و فرهنگی خبرداد.

به گزارش مهر، سردار حسین همدانی با اشاره به ماموریت وبرنامه هایی که در سپاه محمدرسول الله (ص) تهران بزرگ در دست اقدام است،اعلام کرد: برای عمق بخشی و توسعه کمی وکیفی بسیج در سپاه محمدرسول الله(ص) تهران بزرگ برنامه هایی را تدارک دیده ایم.

وی خاطرنشان کرد:از جنبه کمی قصد داریم طوری برنامه ریزی کنیم که همه مردان و زنان تهرانیبه عضویت سازمان بسیج مستضعفین درآیند و از جنبه کیفی نیز برنامه هایی رابرای افزایش بصیرت معنوی افراد تدارک دیده ایم تا این افراد جزء نخبگانجامعه شوند و کاروان انقلاب را برای عبور از حوادث کمک نمایند.

فرماندهسپاه محمد رسولالله (ص) تهران بزرگ در بخش دیگری از این گفتگو با اشارهبه ماموریت تازه بسیج عنوان کرد: بزودی بسیج براساس افکار واندیشه هاوعملکرد 30ساله اش در دهه چهارم انقلاب که دهه پیشرفت وعدالت است باسازوکارهایی که تشکیل شده و افراد متخصصی که در این خصوص سازماندهی کرده،وارد مقابله با تهدیدات نرم در حوزه های مختلف بویژه حوزه های اقتصادیوفرهنگی خواهد شد.

سردار همدانی در ادامه با اشاره به اسارت حاجاحمد متوسلیان عنوان کرد: امروز ده هزار روز از اسارت حاج احمد متوسلیانمی گذرد اما به نظر من در واقع این حاج احمد است که آنان را به اسارتگرفته است.

وی با تاکید براینکه باید راه حاج احمدها را ادامهدهیم، گفت: آسایش وآرامشی که امروز مسئولان ومردم کشورمان دارند مرهون ازخودگذشتگی امثال حاج احمد است.

فرمانده سپاه محمد رسولالله (ص)تهران بزرگ با بیان اینکه باید بتوانیم از حاج احمدها حداکثر استفاده رابرای اسلام عزیز وانقلاب شکوهمند ایران کنیم، گفت: از همه همرزمان حاجاحمد انتظار است که مانند خود او بر سر دشمن سرسخت انقلاب اسلامی بلندترینفریادها را بکشند.

سردار همدانی در پایان با اشاره به اینکه درشرایط کنونی زبان دیپلماسی کشور باید قوی تر وبرنده تر از گذشته باشد تابتوانیم وضعیت چهار دیپلمات ربوده شده را مشخص کنیم،گفت: بعنوان مطالبههمه رزمندگان از کارگزاران نظام می خواهیم که در فعال شدن دیپلماسی کشوردر عرصه سیاست خارجی نسبت به پیگیری جدی تر وضعیت دیپلماتهای ربوده شدهبویژه حاج احمد متوسلیان تلاش بیشتری کنند.[/JUSTIFY][JUSTIFY] [/JUSTIFY][JUSTIFY][برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید][/JUSTIFY]