آموزش سریع کسب درآمد از اینترنت (حضوری و از راه دور)

هدف از اجرای این برنامه، آموزش افرادی است که تنها دنبال درآمدی محدود از طریق فعالیت در اینترنت هستند.
باشرکتدرکارگاههای آموزشی ما هر چه سریعتر کسب درآمد را آغاز کنید. ایندورههایآموزشی با کمترین هزینه و بالاترین پشتیبانی برگزار می شود.
مهم:عرصهتجارتالکترونیک و کسب درآمد از اینترنت بسیار متحول و در حال پیشرفتاست.هیچبرنامه آموزشی نمی تواند باعث کسب درآمد مطمئن گردد مگر آنکهازپشتیبانیقوی برخوردار باشد.
آنچه در این برنامه های آموزشی ارائهمیشود کاملا"حرفه ای و کاربردی است و در هیچ دانشگاهی نمی توانید اینمطالبرا بیاموزید.هدف از این آموزشها یک چیز است هر چه سریعتر درآمدکسبنمائید.
مطالب آموزشی بگونه ای طراحی شده است که هر کاربر اینترنتی بتواند از آن استفاده کند و نیازی به دانش فنی خاصی ندارد.
جلسه معارفه و مشاوره این برنامه آموزشی در موسسه فرهنگی اموزشی سپند هنر بر گزار می شود و شرکت در آن رایگان است.
نحوه ثبت نام و جزییات بیشتر:[/URL]
برای شرکت در جلسه معارفه در ساعات اداری با شماره تلفن مرکز آموزش تماس بگیرید. شرکت در این جلسه کاملا" رایگان است.

پس از پایان جلسه معارفه فقط در صورتی که برنامه آموزشی را مفید دانستید در دوره آموزشی ثبت نام نمایید!

برنامه آموزشی پس از ثبت نام
جلسات آموزشی که معمولا" در 2 هفته متوالی برگزار می شود.
دراینجلساتروشهای مختلف کسب درآمد از اینترنت و نحوه کار با وبسایتهایکسبدرآمدمعرفیمی شود.در طول این دوره برای شما یک وبلاگ اختصاصی راهاندازیمی شود تا ازطریق نمایش تبلیغات در آن بتوانید کسب درآمدنمایید.مطالبیکه باید در وبلاگقرار گیرد از طریق یک خبرنامه آنلاین دراختیار شما قرارمی گیرد. کار شمافقط انتخاب مطالب این خبرنامه و کپی کردنآنها در وبلاگاست.
درآمد شما بطور ماهیانه به حساب بانکی ایرانی شما در شبکه شتاب واریز می شود و دیگر نیازی به افتتاح حساب مجازی و ارزی نیز ندارید.
هدفازایندوره اموزشی ارائه یک روش و برنامه مدون می باشد تا کاربر بتواندباروزیچند ساعت کار در منزل از طریق اینترنت به درامدی متوسط برسد.شرکتدرایندوره های اموزشی برای همه کسانی که به دنبال کاری نیمه وقت بادرامدیمتوسطهستند واقعا" مفید و کارساز می باشد.دانشجویان، افراد خانهدار وکسانی کهبه شغل دوم فکر می کنند با تکنیکهایی که در این دورهاموزشی فرامی گیرند میتوانند کسب درامد را در منزل و با کامپیوتر شخصیخود را تجربهکنند.شرکتدراین دوره اموزشی یعنی رسیدن به درامد سریع مطمئن!

پشتیبانی:پسازپایان دوره آموزشی فعالیت شما برای کسب درآمد در منزل باکامپیوترشخصیادامه می یابد و می توانید در جلسات ماهانه ما شرکت کنید وپرسشها ومشکلاتاحتمالی را با کارشناس کارگاه مطرح کنید و با سایر کاربراننیزتبادل نظرداشته باشید و از آخرین روشها آگاهی پیدا کنید. شرکت کنندگاندردوره هایآموزشی ما از یکسال پشتیبانی برخوردار می شوند.

شهریه دوره : فقط 41000 تومان برای شرکت در دوره آموزشی با یکسال پشتیبانی

آموزش کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی (حضوری و از راه دور)

هدف از اجرای این برنامه آموزش افرادی است که دنبال حرفه ای مدرن و امروزی هستند و به درآمد نامحدود می اندیشند.
آیا تاکنون به این فکر افتاده اید که خودتان یک وبسایت اینترنتی راه اندازی کنید و کسب و کار مستقل خود را اداره کنید؟
باراهاندازییک کسب و کار اینترنتی ، جهانی می شوید و می توانید سطح درآمدخودرا به سطحاستانداردهای جهانی برسانید. اگر می خواهید با دنیای جدیدیاشناشوید و شماهم بگونه ای کار و زندگی کنید که شایسته انسان قرن بیستویکماست، هر چهسریعتر برای راه اندازی کسب و کار اینترنتی خود اقدامنمایید.در دنیایامروز راه اندازی یک کسب و کار اینترنتی نیاز به دانشفنی خاصیندارد.نرمافزارهای مدیریت محتواء یا CMS امکان طراحی وبسایتبرای افرادمبتدی را نیزبوجود آورده اند. با شرکت در دوره آموزشی مدیریتو راه اندازیکسب و کاراینترنتی شما هم می توانید صاحب کسب وکاری مستقلشوید.به خاطرداشته باشیدکه:
- راه اندازی کسب و کار اینترنتی نسب بهسایر کسب وکارها نیاز بهسرمایه گذاری ناچیزی دارد.کسب و کارهای اینترنتیرا می تواناز منزل نیزاداره کرد و نیازی به داشتن مغازه یا دفتر کارمجزا وجود ندارد.
-درآمدکسب و کارهای اینترنتی بیشتر از سایر کسبوکار هاست، چون در اینترنتاینامکان وجود دارد که خدمات و محصولات شما بهتمام مردم جهان ارائه شود.

اگربراستیمی خواهید حرفه ای مدرن وامروزی بیاموزید، دنبال شغلی با پرستیژ ودرآمدیبالا هستید، هر چه سریعتربرای شرکت در این دوره ها اقدام کنید

دردورهآموزش کسب و کاراینترنتی شما با روش راه اندازی و مدیریت یک کسب وکارمستقل آشنا می شویدو در طول دوره اموزشی یک پروژه را با کمک مشاورتانبهنتیجه می رسانید ودر واقع بعد از پایان دوره،صاحب یک کسب وکار مستقلنیزخواهید شد.پیش ازاقدام جهت ثبت نام در این دوره اموزشی جهت شرکت درجلسهمشاوره با دفترموسسه تماس بگیرید.

برنامه آموزش راه اندازی و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی
آشناییبامبانیکلی کارآفرینی: را ههای رسیدن به قوه خلاقه، نحوه هدف گذاری وبرنامهریزی،تفاوتهای روش زندگی کارآفرین و کارمند، مهارتهای ارتباطی

- آشنایی با مزایای کسب و کار اینترنتی و نحوه هدایت تکنیکهای فوق برای این نوع کسب و کار ها

- آشنایی کلی با انواع روشهای کسب درآمد از وبسایت

- چگونگی ایجاد و مدیریت برنامه فروش آنلاین

- روشهای جذب مخاطب برای وبسایت

- بهینه سازی وبسایت برای موتورهای جستجو

- آشنایی با سیستمهای تبیلغاتی هوشمند مانند گوگل ادسنز و نحوه کار با آنها

- انجام مشاوره کلی جهت ایجاد یا تقویت انگیزه کارآفرینی در هنرجو، آگاهی از مزایای کارآفرینی در برابر کارمندی

- بررسیهای لازم جهت کمک به هنرجو در انتخاب موضوع فعالیت برای پروژه های عملی و انتخاب سیستم درآمدزایی مناسب

- جلسات مختلف مشاوره جهت پیگیری روند عملی پروژه و راهنماییهای لازم به هنرجو

مدت دوره: براساس پروژه انتخابی هنرجو متغیر بوده و حداکثر سه ماه می باشد.

شهریه دوره : 96000 تومان

مهم:کسانیکهدر تهران زندگی نمی کنند و امکان شرکت حضوری در جلسات آموزشی ماراندارند،می توانند این برنامه را بصورت غیر حضوری بگذرانند.
برنامهآموزشغیرحضوری راه اندازی و مدیریت کسب و کارهای اینترنتی از طریق یکوبسایتآموزشیدر اختیار شما قرار می گیرد. این روش آموزش از راه دورکاملا" مدرنبوده وبر روشهای سنتی آموزش از راه دور مانند ارسال کتاب یاسی دی مزیتهایفراوانیدارد. در این روش ارتباط دو جانبه ای بین هنرجو وآموزش دهندهبرقرار می شودو هنرجو می تواند تمامی پرسشها و گزارش برنامههای کاری خودرا با مربیدرمیان بگذارد تا پاسخها و راهنماییهای لازم رادریافتنماید.دوره آموزش راهاندازی و مدیریت کسب و کارهای اینترنتیبراستی میتواند تحول چشمگیری درزندگی شغلی شما ایجاد نماید. پس هر چهسریعتر جهتثبت نام و ورود به اینبرنامه با ما تماس بگیرید.
تلفن 88752297 (ساعات اداری) موبایل 09354648765(پیامهای ضروری)
آدرس: تهران،سید خندان،اول سهروردی، کوچه حاج حسنی، پلاک 28 ،موسسه فرهنگی سپند هنر، واحد