پرواز یک جنگنده "تایفون" بر فراز جزیره مصنوعی "جمیر" در دبیعصر ایران