تحقیقات دانشمندان نشان میدهد عشق و دوستداشتن متداولترین کلمه ای است که مجرمان محکوم به اعدام در آخرین لحظاتزندگی خود به زبان میآورند.

مجله نیوزویک برای پی بردنبه کلمات مورد علاقه محکومین به اعدام در آخرین لحظات زندگیشان ، آخرینجملات 446 محکوم به اعدام را در تگزاس مورد تحلیل و بررسی قرار داد.

دراین تحقیقات مشخص شد لغت دوست داشتن نزدیک به 630 بار از دهان این محکومینبه اعدام خارج شده است.محققان متوجه شدند محکومین به اعدام به طور متوسطاین لغت را سه برابر لغت "متاسفم" به کار میبرند که این نشان میدهدبسیاری از آنها هنوز هم معتقدند بیگناه هستند و به گناهکار بودن خوداعتراف نمیکنند.

دومین لغتی که محکومین به اعدام در آخرین لحظاتزندگی خود استفاده میکنند تشکر کردن است که نزدیک به 243 بار در آخرینلحظات زندگی 446 محکوم به اعدام شنیده شده است.

همچنین لغت"آماده ام" نیز نزدیک به 65 بار از زبان اعدامیها شنیده شد که با بیاناین لغت آمادگی خود را برای رفتن به استقبال مرگ اعلام میکردند.

نکتهجالب توجه این است که لغت "میترسم" فقط یک بار از دهان این 466 بار بهاعدام شنیده شده است که این موضوع میتوان در نوع خود مورد توجه قرارگیرد.

اعتقادات مذهبی هم در میان افرادی که به اعدام محکوم میشوند بسیار پررنگ است و لغت خدا بسیار در میان آخرین صحبتهای آنها شنیدهمیشود.همچنین لغاتی مانند بهشت ، جهنم ، مسیح و مانند آن هم کلماتیهستند که معمولا محکومین به اعدام در آخرین لحظات زندگی خود به زبانمیآورند.

همچنین از میان این محکومین به اعدام 20 نفر به لغت "پایان" و فقط 12 نفر به لغت "پشیمانی" در آخرین لحظات زندگی خود اشاره کردند.


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]