[JUSTIFY]نماينده ولي فقيه در دانشگاه خواجهنصيرالدينطوسي نياز و تقاضاي دانشجويان را علت اصلي راهاندازي مركز همسريابي در دانشگاه عنوان ميكند. او با تهيه فرمهايي مخصوص دخترها و پسرها و قرار دادن اطلاعات شخصي اين دانشجويان در زونكنهاي جدا از هم‏، به دنبال گزينههاي مناسب براي هر كدام از اين جوانان ميگردد ‏، گزينههاي مناسب براي جوانان را پيدا ميكند، به آنها زنگ ميزند، براي آنها قرار ملاقات ترتيب ميدهد‏، در صورت لزوم براي پسرها خواستگاري ميرود و سرانجام باعث ازدواج دو جوان دانشجو ميشود. او ميگويد 90 درصد مشاورههاي او به ازدواج منجر ميشود و به طور ميانگين هر هفته يك عروسي به پا ميكند.

حجتالاسلام نبيالله فضلعلي در گفتوگو با خبرنگار ايلنا در رابطه با چگونگي راهاندازي مراكز همسريابي در دانشگاهها گفت:از سال 79 كه وارد دانشگاهها شدم، به اين نتيجه رسيدم كه دانشجويان در زمينه ازدواج و همسريابي مشكلات فراواني دارند بنابراين با وجود اينكه هيچگونه تجربهاي در زمينه مشاوره ازدواج نداشتم، تصميم گرفتم به اين جوانان كمك كنم.
او ادامه داد: من كار خود را از دانشگاه علوم پزشكي لرستان آغاز كردم در اين دانشگاه هنوز تجربههاي لازم را به دست نياورده بودم و به صورت جسته و گريخته كار ميكردم.

نماينده وليفقيه در دانشگاه خواجهنصيرالدين طوسي با بيان اينكه حدود شش سال نيز در رابطه با همسريابي در دانشگاه علم و صنعت فعاليت داشته است گفت: زماني كه وارد دانشگاه علم و صنعت شدم، سعي كردم با پختگي و تجربه بيشتري كار را ادامه دهم و به اين نتيجه رسيدم كه با كارهاي جسته و گريخته نميتوانم جوابگوي دانشجويان مراجعهكننده باشم به همين دليل به اين نتيجه رسيدم كه بايد با نظم و انسجام بيشتري وارد عمل شوم بنابراين دو زونكن تهيه كردم و فرم هاي اطلاعات مربوط به دختران و پسران را در دو زونكن جداگانه قرار دادم و به اين ترتيب فعاليت سيستماتيك من براي همسريابي آغاز شد.

مراجعه پسران بيشتر از دختران است
او در پاسخ به اين سئوال كه چه نيازي ديديد كه اين مركز همسريابي را در دانشگاهها راهاندازي كنيد، گفت: آن چيزي كه انگيزه ما براي راهاندازي مراكز همسريابي در دانشگاهها شد، نياز و تقاضاي دانشجويان بود.
فضلعلي گفت:مراجعات پسرها به مركزي كه راهاندازي كرده بودم، بسيار خوب بود اما دختران خود به صورت انگشتشمار مراجعه ميكردند و معمولا تقاضاي ازدواج براي دختران از طرف پدر، مادر، خواهر و برادر و به خصوص توسط دوستان آنها انجام ميشد.
او ادامه داد: مراجعات هر روز افزايش مييافت تا جايي كه ما به اين نتيجه رسيديم كه ديگر جوابگوي مراجعات نيستم، چون فقط دانشجويان دانشگاه علم و صنعت نبودند كه براي ازدواج به من مراجعه ميكردند بلكه از دانشگاههاي صنعتي شريف، خواجهنصير، تهران و الزهرا نيز مراجعات فراواني داشتيم بنابراين وقت بيشتري به اين قضيه اختصاص يافت.

2تا3 ساعت زمان در روز براي همسريابي صرف ميشود
فضلعلي افزود: بعد از اينكه از دانشگاه علم و صنعت به دانشگاه خواجهنصير منتقل شدم، بيشتر از گذشته در زمينه همسريابي براي جوانان فعاليت ميكنم و مشاورههاي فراواني براي ازدواج دارم و معمولا 90 درصد مشاورههايي كه ميدهم به ازدواج ختم ميشود.
او اضافه كرد: از اتاقهايي كه در مركز مشاوره دارم براي ملاقات و معارفه وگفتوگوي دانشجويان دختر و پسر استفاده ميكنيم و در روز چيزي حدود دو تا سه ساعت از وقت اداري را صرف همسريابي براي دانشجويان ميكنم.
نماينده وليفقيه در دانشگاه خواجهنصيرالدين طوسي در رابطه با چگونگي ارائه خدمات به دانشجويان جوياي همسر گفت: روند كار اينچنين است كه ما با توجه به اسامي كه از دخترها و پسرهاي مراجعهكننده داريم، اول به سراغ زونكن پسرها ميرويم و با توجه به سن، شهر، تعداد اعضاي خانواده و وضعيت اقتصادي و همچنين قد و قيافه و اطلاعات موجود در فرم پسر، به سراغ زونكن دخترها ميرويم و دختراني را كه بيشترين سنخيت با اين پسر را داشته باشند، پيدا ميكنيم.
او ادامه داد: به دليل مراجعات فراوان و سهولت در يافتن اطلاعات مربوط به دختران و پسران جديدا ما كار را كامپيوتري كردهايم و براي يافتن دختران متناسب با پسرها، از بين اسامي دختران جستوجو ميكنيم و كامپيوتر زود اطلاعات دختران مناسب را به ما خبر ميدهد.

تفاوت قد دختر و پسر نبايد بيشتر از 25 سانتيمتر باشد
فضلعلي اضافه كرد: ما در انتخابهايي كه انجام ميدهيم، سعيمان اين است كه حتما دختر و پسر همشهري باشند، قد و قيافههايشان از نظر كوتاهي و بلندي و زيبايي با هم هماهنگ باشد و بر اين باور هستيم كه تفاوت قد بين دختر و پسر نبايد بيش از 25 سانتيمتر باشد.
او در پاسخ به اين سئوال كه اين استاندارد قد را از كجا آوردهايد، گفت: به صورت عرفي و تجربي به اين نتيجه رسيدهايم كه تا 25 سانتيمتر تفاوت در قد دختر و پسر ايراد نميگيرند اما اگر بيش از اين باشد هم دختر حرف دارد و هم پسر.
نماينده وليفقيه در دانشگاه خواجهنصيرالدين طوسي تصريح كرد: ما در انتخابهايمان سعي ميكنيم به گونهاي عمل كنيم كه درصد خطا كم باشد و درصد وصل و اتصال بالا باشد.

براي هر پسر تا سه دختر با اولويت اول و دوم و سوم در نظر گرفته مي شود
فضلعلي گفت: با توجه به شرايط هر پسر به سراغ زونكن دخترها ميرويم و تا سه دختر با اولويت اول، دوم و سوم براي هر پسر در نظر ميگيريم.اولين دختر را به پسر معرفي ميكنيم به اين گونه كه به پسر زنگ ميزنيم و اطلاعات دختر را از روي فرم برايش ميخوانيم اگر پسر از مشخصات دختر خوشاش آمد با دختر تماس ميگيريم و ميگوييم كه پسري خواستگار شما است و اطلاعات موجود در فرم پسر را براي دختر ميخوانيم، اگر او نيز از مشخصات راضي بود يك قرار ملاقات درمركز مشاوره براي آنها ترتيب ميدهيم.
فضلعلي افزود:بعد از مراجعه دختر و پسر به مركز مشاوره آنها را به يك اتاق جداگانه ميفرستيم، من هم همراه آنها به داخل اتاق ميروم و به آنها ميگويم كه حدود دو ساعت كمتر و يا بيشتر وقت دارند كه با هم صحبت كنند و سئوالاتي را كه دارند از هم بپرسند اگر بعد از پايان اين جلسه راضي بودند، معمولا تمايل براي برقراري جلسه دوم نيز وجود دارد كه ما جلسه ديگري نيز براي آشنايي بيشتر اين دختر و پسر ترتيب ميدهيم.
او اضافه كرد: جلسه دوم هم كه انجام شد اگر يكديگر را پسنديدند، به آنها ميگوييم ديگر بايد از طريق خانوادهها وارد عمل شويد.

دختر و پسر فقط دو جلسه ديدار ميكنند، چون بيش از آن ممكن است عاشق شوند
نماينده وليفقيه در دانشگاه خواجهنصير توضيح داد: تا دو جلسه دختر و پسر بدون حضور خانواده ميتواند با هم حرف بزنند اما از جلسه سوم به بعد بايد خانوادهها حضور داشته باشند بيش از دوجلسه اجازه نميدهيم كه دختر و پسر تنها با هم حرف بزنند چون ممكن است عاشق هم بشوند و بعد خانوادهها راضي نشوند و مشكل ايجاد شود.
هر چند كه از همان ابتدا هم به دختر و هم به پسر كه در مركز ثبتنام ميكنند گفتهايم بايد به خانواده خود اطلاع دهند كه براي همسريابي در اين مركز اقدام كردهاند و با خانوادهها هماهنگ باشند.
فضلعلي ادامه داد: وقتي دختر و پسري به مركز مراجعه ميكنند براي اينكه مجددا مشكلي پيش نيايد از آنها سئوال ميكنيم كه آيا كسي در بين فاميل و آشنايان، همسايگان نيست كه با آنها ازدواج كنيد و آنها معمولا ميگويند كسي نبوده كه به اين مركز مراجعه كردهايم.
او ادامه داد: بعد از معارفه نوبت به مراسم خواستگاري ميرسد از آنجايي كه بسياري از دانشجويان به خصوص دانشجويان پسر شهرستاني هستند ممكن است تا زماني كه خانوادهشان از شهرستان به تهران بيايند زماني طول بكشد در اين مدت لازم باشد كه پسر به خانه دختر برود در اين صورت با اجازه خانواده پسر، همراه او به خانه دختر ميرويم و من بزرگتر از پسر ميشوم و اين باعث ميشود كه در خانه دختر تحويلاش بگيرند و اگر خانواده دختر ابهام و سئوالي در رابطه با پسر داشته باشند، پاسخ ميدهيم يا مشكل حل شود.

بعد از عقد، به جوانان صفر كيلومتر براي زندگي مشترك مشاوره ميدهيم
نماينده وليفقيه در دانشگاه خواجهنصيرالدين طوسي گفت: بعد از جاري شدن صيغه عقد نيز ما به پسر و دختر ميگوييم يك جلسه پيش ما بيايند تا با اين دو جوان صفر كيلومتر كه تازه وارد زندگي خانوادگي شدهاند صحبت كنيم.
او توضيح داد: همانگونه كه پيش از معارفه ما فاكتورهايي مانند اخلاق و خدامحوري و تناسب سني، قد و قيافه، مدرك تحصيلي و تناسب اقتصادي، فرهنگي و خانوادگي را در نظر ميگيريم بعد از عقد نيز بر خود لازم ميدانيم كه در يك جلسه معارفه راههاي زندگي بهتر را نيز به آنها بياموزيم.
فضلعلي افزود: بعد از عقد ما به آنها متذكر ميشويم كه دوره نامزدي زمان اصلاح است چون در زمان نامزدي كه دوران عشق و گل و بلبل است و فقط خوبيها ديده ميشود، دختر و پسر هوشيار ميتواند با دقت نظر طرف مقابل را بسازد. در دوره نامزدي، طرفين با اخلاق و روحيات هم آشنا ميشوند و ممكن است مواردي را ازهم ببينند كه خوشايند هم نباشد در اين زمان بايد با درايت و لحن نيكو به طرف مقابل ايراد و اشكالات را تذكر داد كه براي اين تذكرات چهار راه وجود دارد يكي زبان شفاف و رك، ديگري رمز و راز و كنايه و اشاره، سومي زبان نوشتاري و كتابت و آخري زبان واسطه، ما اين راهها را به دانشجويان جوان تازه ازدواج كرده ميآموزيم تا در زندگي مشترك خود با مشكل مواجه نشوند.

از هر شش يا هفت ملاقات، يكي به ازدواج منتهي ميشود
نماينده وليفقيه در دانشگاه خواجهنصيرالدين طوسي در پاسخ به اين سئوال كه از مراجعات صورت گرفته معمولا ميزان ازدواجهاي انجام شده چقدر است، گفت: هر روز مراجعاتي به مركز مشاوره براي ازدواج داريم و حدودا ميتوان گفت از هر شش يا هفت ملاقاتي كه انجام ميشود، يك ملاقات به ازدواج منتهي ميشود.البته مواردي نيز داريم كه به يك پسر، 10 دختر هم معرفي كردهايم و پسر سختگير است و نپسنديده است.
فضلعلي گفت: حدودا هفتهاي يك ازدواج توسط اين مركز انجام ميشود البته اين بسته به فصول مختلف متفاوت است مثلا در تابستان كه دانشگاهها تعطيل كرد ميزان ازدواجهاي دانشجويان تا حدودي كاهش مييابد.

در مركز همسر يابي دخترها حدود 250 پرونده و پسرها در حدود 200 پرونده دارند
نماينده وليفقيه در دانشگاه خواجهنصيرالدين طوسي در پاسخ به اين سئوال كه چند پرونده در مركز همسريابي وجود دارد، گفت: دخترها حدود 250 پرونده و پسرها در حدود 200 پرونده دارند كه دليل بيشتر بودن تعداد دختران اين است كه تعداد دختران دمبخت و در سن ازدواج بيشتر از پسرها است و ديگري اينكه دخترها با وجود اينكه مراجعه مستقيم به مركز كمتر دارند، اما دوستانشان دغدغه ازدواج كردن آنها را دارند و هر كدام كه مراجعه ميكنند چهار تا پنج دختر را براي ازدواج معرفي ميكنند.
او در پاسخ به اين سئوال كه فكر نميكنيد علت مراجعه بيشتر دخترها اين باشد، كه اين دخترها حق انتخاب براي خود قائل نيستند و فكر ميكنند كه بايد انتخاب شوند، گفت: نه چنين نيست. ما حتي در دانشگاه خواجهنصير و هم دانشگاه علم و صنعت مواردي را داشتهايم كه دختر با صراحت نزد ما آمده و گفته كه من فلان پسر را دوست دارم، اما نميدانم چه كار كنم و من به او گفتهام به روي خود نياورد من سعي ميكنم جلو بروم و قضيه را از جانب خودم مطرح كنم كه در برخي از موارد توانستهايم به دخترها براي ازدواج با شخص مورد نظر خود كمك كنيم.
فضلعلي در رابطه با اينكه آيا آنها فقط به دانشجويان براي همسريابي كمك ميكنند يا بقيه افراد نيز ميتوانند به اين مراكز مراجعه كنند گفت: بالاي 80 درصدفعاليتها مربوط به دانشجويان است اما 20 درصد بقيه مربوط به كساني است كه دانشجو نيستند و از بيرون دانشگاه به ما مراجعه ميكنند.

اولويت اول پسرها براي ازدواج چهره، قد و قيافه دختر است
نماينده وليفقيه در دانشگاه خواجهنصيرالدين طوسي در پاسخ به اين سئوال كه دخترها و پسرهايي كه به مركز مراجعه ميكنند، معمولا چه اولويتي براي ازدواج دارند، گفت: بعد از ايمان و اخلاق كه جزو شروط اصلي است، اولويت اول پسرها، چهره و قد و قيافه دختر است. آنها انتظار دارند كه چهره دختر دلنشين باشد البته نبايد به دنبال زيباترين باشد.
او ادامه داد: اگر پسري قدري بلندپرواز باشد، به او تلنگر ميزنيم و ميگوييم كه به دنبال زيباترين نباشد، چون زيباترين دردسر دارد، عوارض دارد، دزد دارد و با اين تعبيرات سعي ميكنيم پسر را سر جاي خودش بنشانيم، البته به او يادآور ميشويم كه زيبايي مال دو روز اول است و بعد از يك زماني ديگر بيمعنا ميشود و بهتر است به دنبال زيبايي سيرت باشد نه صورت.
او ادامه داد: دختران خيلي مسئله زيبايي پسر برايشان اولويت ندارد هر چند كه ميتوانم بگويم نسبت به ده سال گذشته اين موضوع براي دختران هم جدي شده است اما جزو اولويت اول آنها نيست.

اولويت اول دختران براي ازدواج شغل و درآمد خوب است
فضلعلي در رابطه با اولويت دختران چنين گفت: دخترها معمولا روي مسائل اقتصادي زوم ميكنند و معمولا دختر ميگويد كه انتظار دارد پسر شغل و درآمد خوبي داشته باشد تا بتواند آرزوهايش كه مربوط به داشتن جواهر و لباس شيك و تشريفات داخل زندگي است برآورده كند.
نماينده وليفقيه در دانشگاه خواجهنصيرالدين طوسي در پاسخ به اين سئوال كه چگونه دانشجويان را از وجود مركز همسريابي در دانشگاه مطلع كردهايد در حالي كه مركز شما تابلو نداريد، گفت: ماتابلو نزدهايم و نخواهيم زد تا دانشجويان با مراجعه به مركز ما مشكلي نداشته باشند و بتوانند راحت به ما مراجعه كنند چون اگر تابلو بزنيم دخترها به خاطر حرف ديگران به اين مركز مراجعه نميكنند.
او ادامه داد:تبليغات ما به صورت سينهبهسينه و زبان به زبان است البته من در سركشيهايي كه در دانشكدهها دارم در جمعهاي عمومي و خصوصي صحبت وجود چنين مركزي را به ميان ميآورم.
فضلعلي افزود: مراجعات ما بسيار زياد است و اين نشان ميدهد كه دانشجويان مطلع هستند آنقدر مراجعات زياد شده كه من به تنهايي از عهده كار برنميآيم و يك روحاني روزي حدود دو تا سه ساعت و يك كارمند نيز همين ميزان زمان صرف ميكند كه به من كمك كند. البته چند تا از خانمهاي دانشگاه مثلا مديركل آموزش دانشگاه خواجهنصير نيز در اين خطافتاده و كمكهاي خوبي به ما ميكند.

اكيپهاي دانشجويي به صورت خودجوش در امر همسريابي كمك ميكنند
وي اضافه كرد: چند اكيپ دانشجويي نيز در اين زمينه به ما كمك ميكند البته در دانشگاه علم و صنعت تقاضاها بيشتر از اينجا است. در دانشگاه علم و صنعت تيمهايي وجود دارد كه من كپي از مطالب زونكنها را در اختيار آنها قرار دادهام و آنها وظيفه دارند كه اطلاعات را با هم تطبيق بدهند، بعد از تطبيق من به افرادي كه براي هم مناسب تشخيص داده شدهاند براي هماهنگي وقت ملاقات زنگ ميزنم.

80 درصد افراد مراجعه كننده به مركز همسر يابي مذهبي هستند
او در پاسخ به اين سئوال كه آيا همه كساني كه به شما مراجعه ميكنند مذهبي هستند گفت: 80 درصد افراد مراجعهكننده، كاملا مذهبي هستند و ميخواهند همسر خود را از كانال يك روحاني پيدا كنند. البته باوجود اينكه ما با همه افراد با روي باز برخورد ميكنيم و خود را فقط به بچههاي مذهبي محصور نكردهايم باز هم عمدتا افراد مذهبي به ما مراجعه ميكنند.
او توضيح داد:مذهبي بودن پسرها كه از سر و وضعيت آنها مشخص است و از نوع حرفهايي كه ميزنند. مذهبي بودن پسرها كه از سر و وضعيت آنها مشخص است و دختر با ايمان ميخواهند دخترها نيز معمولا چادري و يا مانتويي پوشيده هستند كه مراجعه ميكنند.
نماينده وليفقيه در دانشگاه خواجهنصيرالدين طوسي افزود: 20 درصد هم افرادي به من مراجعه ميكنند كه به ذهن هيچكس خطور نميكند پيش يك روحاني بيايند. ريخت و قيافهشان نشان ميدهد كه مذهبي كمرنگ يا بيرنگ هستند و با وجود اينكه ميگويند نماز ميخوانند گاهي مشخص ميشود كه كاهليهايي هم در نماز خواندن دارند.
او ادامه داد: دخترهايي پيش من ميآيند كه سر و صورت خود را به گونهاي درست كردهاند و ابرو را كم و زياد كردهاند كه بايد از آنها بپرسم كه تو دختري يا ازدواج كردي؟
فضلعلي گفت: در معرفي كردن اين دخترها براي ازدواج سعي ميكنم آنها را به اشخاصي كه با آنها تا حدودي هماهنگ باشند اقدام كنم چون در فرمي كه دانشجويان مراجعهكننده پر ميكنند، ميزان اعتقادات مذهبي آنها نيز سنجيده ميشود.
نماينده وليفقيه در دانشگاه خواجهنصيرالدين طوسي در پاسخ به اين سئوال كه آيا هيچ كدام از ازدواجهاي مركز همسريابي شما به طلاق منجر شده است يا خير گفت: من پيگير بودهام و تاكنون هيچ يك از ازدواجها به طلاق نرسيده است چون ما دقت نظر لازم را در هنگام انتخاب انجام ميدهيم، فقط يكي دو مورد اختلاف پيش آمده بود كه حل شد.

نماينده ولي فقيه در دانشگاه خواجه نصير در هنگام مشاوره ها دختران را از شروط ضمن عقد آگاه نمي كند
فضلعلي در پاسخ به اين سئوال كه در هنگام ارائه خدمات مشاوره پيش از ازدواج آيا دختران را از حقوق قانوني خود مطلع ميكنيد و آنها را با شروط ضمن عقد آشنا ميكنيد، گفت: ما محضردار نيستيم. بنابراين دليلي ندارد در اين رابطه صحبت كنيم، اما در رابطه با اينكه مهريه بايد پايين باشد و عواقب مهريههاي بالا با آنها صحبت ميكنيم و ميگوييم مهريه 100 عدد سكه مناسب است.
او ادامه داد: ما جوانان را از جهزيههاي سنگين و تشريفاتي و تجملاتي كه در زندگي باعث خوشبختي نميشود منع ميكنيم و همچنين از دخترها ميخواهيم كه تقاضاي مراسم تشريفاتي نداشته باشند و هزينههاي سنگين را به پسر تحميل نكنند.
نمايندهوليفقيه در واكنش به اين گفته خبرنگار ايلنا مبني بر اينكه مهريههاي بالا معمولا به خاطر اين است كه زن اهرم فشاري داشته باشد تا بتواند نواقص قانون كشور را كه به نفع زنان نيست جبران كند و زنان بتوانند براي به دست آوردن كمترين حقوق خود از آن استفاده كنند، گفت: البته ما به دخترها و پسرها ميگوييم كه به افراط و تفريط نيفتند و از آنها دعوت ميكنيم كه طبق عرف جامعه نه نگاه افراد بالاشهري نسبت به برطرف كردن انتظارات وارد عمل شوند.
فضلعلي در پايان گفت: ما در ازاء ارائه خدمات همسريابي هيچگونه وجهي از دانشجويان دريافت نميكنيم با وجود اينكه ميدانيم موسساتي در بيرون دانشگاه وجود دارند كه هزينههاي هنگفتي براي همسريابي دريافت ميكنند.[/JUSTIFY][JUSTIFY][برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید][/JUSTIFY]
[JUSTIFY] [/JUSTIFY]