همان طور که می دانید چند سالی میشه که سایت بی بی سی فیلتر شده وامکان دسترسی به این سایت بدون فیلتر شکن وجود ندارد . می خوام روشی روبهتون

معرفی کنم که اخبار روزانه این سایت برای ایمیل شما ارسال گردد.

چگونگی اشتراک

1. وارد ایمیلی شوید که می خواهید اخبار بی بی سی را از طریق آن دریافت کنید

2. ایمیلی به نشانی [email:1m8q039l]majordomo@lists.bbc.co.uk[/email:1m8q039l] بفرستید، و در بخش موضوع کلمه subscribe persian-htm را قرار دهید.

3. یک ایمیل مبنی بر تایید اشتراکتان از طرف BBCPersian.com دریافت می کنید.

4. مراحل گفته شده را دنبال کنید تا اشتراکتان تایید شود.

بیبی سی نشانی ایمیل شما را تنها برای مصارف اداری فقط تا زمانی که شمامشترک اخبار بی بی سی هستید، ذخیره خواهد کرد. ایمیل شما به اشخاص یانهادهای دیگر داده نخواهد شد.

اگر تا 24 ساعت ایمیلی مبنی برتایید اشتراکتان دریافت نکردید، فیتلر اسپم (هرزنامه) خود را بررسی کنید.اگر ایمیل بی بی سی را نیافتید با یک نشانی ایمیل دیگر برای اشتراک اقدامکنید.