ونزوئلا:
زلزله میآید. ایران ضمن همدردی با ملت فهیم ونزوئلا، برایآنها حدود دو میلیون خانهی پیشساخته و مقادیر خفنی بیسکویت و کلوچهیلاهیجان و کنسرو ارسال می ‎کند. قرار میشود تمام مردم ایران یا یک لقمهاز غذایشان را به آنها بدهند یا دولت خودش به زور یک لقمه از غذای ملتبزند و به آنها بدهد. رئیس جمهور ونزوئلا هم لبخند میزند و با اوبامادست میدهد!


اسپانیا:
زلزله میآید. هیچکس بر اثر آن کشتهو زخمی نمیشود و فقط چند تا گاو به خیابان میآیند. مردم پارچهی قرمزنشان میدهند و برای تفریح میدوند. گاوها صد و هشتاد نفر را کشته و دوهزار نفر را زخمی میکنند!


افغانستان:
زلزله میآید. سیصدهزار نفر کشته میشوند. القاعده مسئولیت زلزله را بر عهده میگیرد.نیروهای آمریکایی تمام کوهستانهای افغانستان را بمباران میکنند و سیصدهزار نفر دیگر از جمله بنلادن را در این درگیریها از بین میبرند. بعداز چهار ساعت پسلرزهی فسقلی دیگری میآید و بنلادن مسئولیت آن را هم برعهده میگیرد!


ژاپن:
اخبار ژاپن اعلام میکند که از امروزبه مدت یک ماه، هر روز زلزلهای به بزرگی هشت و نیم ریشتر، توکیو را خواهدلرزاند. ساکنان توکیو زیر لب میگویند سوسکی بابا و برای امتحان کردنمقاومت ساختمانها، سه ریشتر هم خودشان به صورت دستی به زلزله اضافهمیکنند. یک دستگاه هم درست میکنند که جو را تبدیل به آبجو کند و موقعزلزله بیشتر سر حالشان بیاورد!


امارات:
زلزله میآید. نیمیاز کشور نابود میشود. دور ساختمانهای مخروبه نوار زرد میکشند و آنهارا به مکان توریستی تبدیل میکنند. ایرانیها از این مکانها دیدن میکنندو اماراتیها با پول حاصل از صنعت توریسم، یک کشور دیگر درست میکنند!


فرانسه:
زلزلهقرار است تا چند روز دیگر بیاید. تمام مردم اعتصاب میکنند و خواستار منعوقوع زلزله در کشورشان میشوند. حمل و نقل عمومی مختل میشود. در نهایتزلزله تسلیم خواست مردم میشود و دیگر نمیآید!


آمریکا:
زلزلهمیآید. هیچکس کشته و زخمی نمیشود اما دو نفر و نصفی بیخانمان میشوند.تلویریون ایران ده بار این خبر را پخش میکند و سیاستهای باراک اوباما،جرج بوش، کلینتون و ... و کریستف کلمب مورد انتقاد شدید قرار میگیرد!وزیر خارجهی آمریکا خطر تروریسم را گوشزد میکند و دوباره افغانستان رابمباران میکنند!


فلسطین:
زلزله میآید. کسی خانه ندارد تابیخانمان شود! یازده هزار نفر از نیروهای غیرنظامی کشته میشوند.قطعنامهای توسط تمام کشورهای جهان با امضای ایران صادر شده و کشتارغیرنظامیان محکوم میگردد. در انتهای این قطعنامه تأکید میشود که در صورتتکرار زلزله، عواقب بسیار بدی در انتظار رژیم صهیونیستی خواهد بود! ششصدمیلیون دلار کمک مالی هم توسط همان تمام کشورهای جهان صورت میگیرد!


سوئیس:
زلزلهمیآید. دستهی عینک چهار نفر از ساکنان میشکند. از سوی دولت به تمامشهروندان سوئیس مبلغ سه میلیون یورو وام بلاعوض پرداخت میشود. کل کابینهاز مردم عذرخواهی کرده و ضمن پذیرش مسئولیت تمام اتفاقات، دستهجمعیاستعفا میدهند!


کلمبیا:
زلزله میآید. تمام جمعیت کشور بهجز نود و یک نفر کشته میشوند. درگیری مسلحانه رخ میدهد. یک نوجوان 14ساله با آر.پی.جی نود نفر دیگر را میکشد. بعد به خودش هم مظنون میشود وآر.پی.جی را توی حلقش فرو میکند!


هند:
زلزله میآید. تمامخانهها خراب میشود. مردم آوارهی کوچه و خیابان میشوند و از گرسنگی درآستانهی مرگ قرار میگیرند. بعد در یک اقدام همگانی مرتاض میشوند و ازمرگ حتمی نجات پیدا میکنند!ایران:
زلزله میآید. شصتهزار نفر کشته و زخمی میشوند. آمار آسیبدیدگان زلزله در این دولت باآمار دولتهای قبلی مقایسه و از عدم افزایش آن به عنوان یکی از مفاخر دولتیاد میشود. مخالفان دولت هم به شدت سرکوب می‎شوند ... در نهایت تمامماجرای زلزله و سرکوب تکذیب می‎شود، ابطحی به فریبخورده بودن خود اعترافمیکند و ریشتر را هم رمز آشوب میداند!