مردان در حال از دست دادن نقش خود در جهان هستند
جامعه> آسیب ها - بسیاری از شواهد نشان میدهد دنیای ما در حال تبدیل شدنبه مقری برای قدرتنمایی زنان است و نقش سنتی مردان روز به روز در حالکمرنگتر شدن است.

بسیاری از شواهد نشان میدهد دنیای ما در حالتبدیل شدن به مقری برای قدرتنمایی زنان است و نقش سنتی مردان روز به روزدر حال کمرنگتر شدن است. کاهش تعداد دانشجویان پسر و تعداد مردان شاغلمیتواند شاهدی بر این مدعا باشد.

امروزه بر خلاف دورههای گذشتهمرد بودن نشان از مقدم بودن شما در بسیاری از زمینهها نیست. روند تغییراتدر عصر حاضر نشان میدهد مرد بودن در بسیاری از مواقع بدان معناست که زنانمقدمترند و شما باید در جایگاه دوم قرار بگیرید.

برای مثال امروزهدختران بسیار موفقتر از پسران در مدرسه و دانشگاه عمل میکنند و تعدادفارغالتحصیلان دختر هر روز در حال پیشیگرفتن از پسران است.

آمارهانشان میدهد نقش ضد اجتماعی پسران بسیار بیشتر از گذشته شده است. پسراننوجوان بسیار بیشتر از دختران اقدام به مصرف مواد مخدر، کشیدن سیگار،نوشیدن مشروبات الکلی میکنند و درصد زیادی از رفتارهای ضد اجتماعی توسطپسران انجام میشوند.

امروزه معضل اشتغال برای پسران بسیارپررنگتر از دختران است و معمولاً آنها برای پیدا کردن کار تلاش بیشتریانجام میدهند. تعدادی از کارشناسان معتقدند این موضوع به دلیل قابلیتهایخاص زنان است که آنان را نسبت به مردان در بسیاری از زمینهها موفقترمیکند. توانایی انجام دادن چند کار به طور همزمان، توانایی بهتر برایبرقراری ارتباط و خصوصیات اخلاقی آرامتر و متینتر و قانونپذیرتر زنانباعث شده است آنها در زمینههای تحصیلی و کاری بسیار موفقتر از مردانعمل کنند.خصوصیاتی که دیگر به کار نمیآیند

مارکپن نویسنده کتاب microtrends در مورد کمرنگتر شدن نقش مردان میگوید:البته واضح است که هنوز هم بسیاری از شغلهای حساس در دست مردان است و درتعداد زیادی از کشورها مردان مدیریت و هدایت شغلهای مهم را در دست دارند،اما مشکل اصلی که ما در مورد آن بحث میکنیم مربوط به آینده مردان است.آمارها نشان میدهد مردان با احتمال 15 برابر بیشتر از زنان به زندانمیروند، با احتمال بیشتری به چاقی مبتلا میشوند، دست به مصرف مشروباتالکلی میزنند، بیکار میشوند و در نهایت زودتر از زنان میمیرند.

درحال حاضر به طور متوسط زنان 60 درصد مدارک دانشگاهی را از آن خود میکنندو این روند با سرعت در حال افزایش است. تفاوت بین تحصیلات دانشگاهی مردانو زنان میتواند یکی از بزرگترین مشکلات برای مردان در دورههای آیندهباشد، به طوری که باید به زودی شاهد زنانی باشیم که در مدارج بالای مدیریتقرار دارند و مردان نقشهایی مانند کارمندی و منشیگری را در دست میگیرند.

درحقیقت عادات و خصوصیات مردانه و شیوه زندگی مردان که تقریباً در تمامدورههای تاریخی آنها را در صف اول قدرت و مدیریت قرار میداد در عصردانش و تکنولوژی به سرعت در حال کمرنگ شدن و کاهش اثرگذاری است. دربسیاری از دورهها، از زمان غارنشینی انسانها تا جنگ جهانی دوم، قدرت،خشونت طلبی و شجاعت مردان حرف اول را برای موفقیت آنها میزد، اما امروزهاین خصوصیات تقریباً دیگر به کار نمیآیند؟زنان قدرتمند میشوند

نگاهیبه درصدی که زنان و مردان در مشاغل گوناگون در دست گرفتهاند شاهدی بر اینمدعاست. تحقیقات آماری در کشور انگلستان نشان میدهد، در حال حاضر نزدیکبه 60 درصد وکلا در این کشور را زنان تشکیل میدهد.

ده سال پیشتعداد پزشکان زن در این کشور 64 هزار و 737 نفر و تعداد پزشکان مرد 132هزار و 577 نفر بود، اما در حال حاضر فقط ظرف مدت 10 سال تعداد پزشکان زنبه 94 هزار و 782 رسیده است، در حالی که تعداد پزشکان مرد رشد ناچیزیداشته و به رقم 136 هزار و 876 نفر رسیده است. حتی در بسیاری از شغلهاییکه زمانی فقط مختص به مردان بود، در حال حاضر زنان نقش بسیار قدرتمندیپیدا کردهاند، برای مثال هماکنون 30 درصد سرمایهگذاران بانکی در اینکشور را زنان تشکیل میدهند. تعداد زنان میلیونر نیز به سرعت در سطح جهاندر حال افزایش است که این نشان از قدرتمندتر شدن زنان نسبت به گذشته دارد.

قدرتمندشدن زنان مختص به یک منطقه خاص نیست، بلکه یک رویداد جهانی است که تقریباًدر همه کشورهای جهان در حال به وقوع پیوستن است. برای مثال در حال حاضرتعداد زنان مشغول به کار در آمریکا از مردان بیشتر شده است. در طول دو سالگذشته 80 درصد بیکاریها مربوط به مردان بوده است و معمولاً زنان باموفقیت بیشتری بحران بیکاری را پشت سر گذاشتهاند.

جامعه جهانیبه سرعت در حال تغییرشکل است. در دوره نه چندان دور، خانواده، کار، مدرسهو تقریباً همه چیز حول قدرت مردان اداره میشد و به همین دلیل آنهاهمواره در حال رشد و ترقی بودند. اما امروزه بسیاری از کارها و مشاغلماهیت جدیدی پیدا کردهاند که دیگر قدرت مردانه مردها برای اداره کردنآنها کافی نیست.

این تغییرات در عوض فرصتهای زیادی را برای زنانفراهم کرده است تا قابلیتهای نهفته خود را تقریباً در همه زمینهها بهکار بگیرند. انعطافپذیری، مهارتهای ارتباطی و فرمانبرداری زنان آنها رادر بسیاری از مشاغل از مردان ممتازتر کرده است و به همین دلیل آنها هرروز بیشتر از گذشته مورد توجه کارفرمایان قرار میگیرند.

نگاهی بهموضوعات مورد توجه در طول چند سال گذشته نشان میدهد، توجه عمومی به زنانهر روز در حال افزایش است که میتوان این موضوع را به دلیل افزایش قدرتآنها تفسیر کرد. موضوعاتی مانند از بین بردن شکاف جنسیتی، فراهم کردنتسهیلات شغلی بیشتر برای زنان شاغل مانند استفاده از مرخصیها و کاهشساعات کاری، بارداری نوجوانان، همه نشان میدهد زنان به موضوعات مهمبحثها در محافل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تبدیل شدهاند.

بسیاریاز کارشناسان معتقدند همانطور که انقلاب جنسیتی زندگی بسیاری از زنان رادر سراسر جهان دستخوش تغییر قرار داد و به این ترتیب، آزادی، فرصتهایشغلی بیشتر و امکانات شغلی مناسبتری را برای زنان به ارمغان آورد، درصورتی که روند فعلی که منجر به افزایش تعداد دختران تحصیل کرده و شاغلبیشتر در جامعه میشود، ادامه پیدا کند باید به ظرف چند ده سال آیندهمنتظر وقوع انقلابهای دیگری در زمینه افزایش قدرت زنان در جامعه باشیم.

همهاین عوامل نشان میدهد نقش مردان در طول سالهای گذشته بسیار مبهم شدهاست، و بسیاری از آنها از جایگاه واقعی خود در جامعه آگاهی درستی ندارند.

استیوبیدالف روانشانس و نویسنده کتاب «بزرگ کردن پسرها» در این باره میگوید:تحقیقات نشان میدهد پسران از سن 6 سالگی متوجه ویژگیهای جنسیتی خودمیشوند و به همین دلیل از این سنین تلاش میکنند رفتارهای افراد مذکر دراطراف خود، مانند پدر، معلم و مانند آن را تقلید کنند.

اما استفادهاز معلمان زن در دوره ابتدایی در مدارس و دور بودن پدران در ساعات زیادیاز طول روز سبب شده است این الگوی مردانه برای پسرها کمتر در منظر دیدآنها باشد. همین عامل باعث میشود پسران امروزی با الگوهای درست همجنسخود رابطه مناسبی نداشته باشند و بسیاری از نقشهای مرتبط با خود را بهخوبی فرانگیرند و به همین دلیل در مدرسه، دانشگاه و جامعه بیشتر از گذشتهبا مشکل مواجه باشند.آمارگیری اخیر در کشور انگلستان نشان میدهد:

ایندر حالی است که تعداد مردانی که در خانه میمانند و اقدام به بزرگ کردنفرزندان و انجام کارهای خانه میکنند در طول ده سال گذشته رشد قابلتوجهیداشته است. آمارها نشان میدهد هماکنون 200 هزار مرد در کشور انگلستان درحال نگهداری از فرزندانشان هستند در حالی که همسر آنها مشغول به کار وکسب درآمد است.

62درصد از مردان قبول دارند که آنها باید زمان بیشتری را برای نگهداری و مراقبت ازفرزندانشان در خانه اختصاص دهند.

درسال2005 مردان فقط 34 ساعت در هفته را به کودکان و کمک در کارهای خانه اختصاصمیدادند، در حالی که امسال این رقم به بیش از 53 ساعت افزایش پیدا کردهاست.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]