نتایج تحقیقی روی سیهزار لپتاپ معیوب مشخص کرده یک سوم لپتاپها در سهسال اول استفاده دچار مشکل میشوند، نتبوکها بیشتر از لپتاپها خرابمیشوند و ایسوس و توشیبا، کمترین آمار خرابی را دارند!

مجید جویا:از آنجاکه لپتاپها اغلب از قطعات اولیه سختافزاری مشابه و معمولایکسانی ساخته میشوند، ممکن است چنین به نظر برسد که برندهای مختلف لپتاپتفاوتی با هم ندارند، دستکم تا زمانی که سختافزارهای به کار رفته درساخت آنها مشابه هم هستند و قابلیت اعتماد همسانی دارند.

به گزارشسینت، شرکت خدمات گارانتی اسکوئر ترید، به تازگی در مقالهای پژوهشی، نرخخرابی 30هزار لپتاپ را برای مقایسه برند و طبقهبندی سختافزاری آنهابررسی کرده و به نتایجی دست یافته که حتی شما را متعجب خواهد کرد.

نکتهاصلی این گزارش این است که از هر 3 لپتاپ، دستکم یکی در فاصله زمانیکمتر از سه سال دچار خرابی میشود، و جالبتر اینکه لپتاپهایی بامارکهای نه چندان معتبر ایسوز و توشیبا (دستکم در بازار داخلی ایران)کمترین نرخ خرابی را دارند، در حالی که لپتاپهای با مارکهای ایسر،گیتوی و به خصوص اچ.پی که پرفروشترین برند لپتاپ در سطح جهان است، بامعضل نرخ خرابی بالاتر از متوسط روبرو است. علاوه بر آن، دو سوم اینمشکلات ناشی از خرابیهای سختافزاری است، در حالی که یک سوم باقیماندهدر رده خرابیهای تصادفی طبقهبندی میشوند.

درمورد خرابیهای لپتاپها، به ویژه میتوان از نتبوکها نام برد که اصلاعملکرد خوبی در این زمینه ندارند؛ شاید هم از یک دستگاه کامپیوتریارزانقیمت نباید انتظار بیشتری داشت. نرخ خرابی این لپتاپها تا 20 درصدبیش از لپتاپهای معمولی است. ولی این را هم در نظر داشته باشید کهنتبوک، ابزار نسبتا جدیدی است و این اطلاعات بر مبنای عملکرد آنها در طولتنها یک سال به دست آمده است.

سه نمودار از این مقاله در این مقالهرا ببینید که اولی نرخ خرابی لپتاپها را بر حسب نوع خرابی در سه سال اولبا هم مقایسه کرده، در دومی نرخ خرابی در لپتاپها و نتبوکها در عرضدوازده ماه اول استفاده با هم مقایسه شدهاند و در نهایت، سومین نمودار بهمقایسه مارکهای مختلف لپتاپ از نظر نرخ خرابی در سالهای دوم و سومپرداخته است.

نکتهکلیدی در این میان این است که لپتاپها معمولا در مقایسه با دیگر انواعدستگاههای الکترونیکی مصرفکنندگان خانگی، خیلی بیشتر دچار خرابیمیشوند؛ دلیل این امر را تا حدی میتوان اینگونه توضیح داد که اینابزارها در رده پیچیدهترین ابزارهای الکترونیکی به شمار میروند که یکمصرفکننده با آن سر و کار خواهد داشت؛ و شاید این دلیل هم مطرح باشد کهفشارهای قیمتی منجر به نادیده گرفتن کمبودهایی در فرایند کنترل کیفیت درمراحل طراحی و تولید انبوه این دستگاهها شده است.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]