در کتاب اخلاق ناصری آمده که:
انوشیروان کاخی ساخته بود سفیر روم دردربار انوشیروان خواست تا باغ اطراف کاخ را بازدید کند پس شخصی از ایرانهمراه او رفت در دیوار باغ محلی بود که کج شده بود سفیر روم به طعنه پرسیدچرا این بحش دیوار کج است؟ راهنمای ایرانی گفت در پشت این دیوار خانهپیرزنی بود و هرچه اصرار کردیم خانه خود را نفروخت پس دیوار کاخ را کجکردیم تا مجبور به خراب کردن خانه اش نشویم. سفیر روم گفت به درستی که اینکجی از هر راستی راست تر است.