یك همسر مناسب چه خصوصیاتی دارد؟
لزوم مشاوره در ازدواج ( قسمت نوزدهم )راهنمایی و مشاوره برای انتخاب همسر مناسب
برای آن كه معیارهای مناسبی برای انتخاب همسر در دست باشد ، به پاره ای از ویژگی های یك همسر شایسته اشاره می شود:


خصوصیاتشوهر شایسته1- دیانت و تقوی:شوهری كه متدین و با تقوی باشد، حقوق همسرشرا حفظ می كند و هیچ گاه در پی هوس های نامشروع نیست، به او احترام میگذارد و از هرگونه ستم احتراز ( دوری ) می كند.

امام باقر(ع) می فرمایند: " شایستگی داماد در تقوا و دیانت و امانت او نهفته است؛ هر كس واجد این شرایط باشد درخواست وی را بپذیرید."
2- حسن خلق:یكی از ویژگی های شوهر شایسته آن است كه از نظراخلاقی مهربان، خوشرو و نسبت به همسرش دوستی مخلص باشد.
حضرترسول ( ص ) می فرمایند : هرگاه فردی به خواستگاری دخترتان آمد كه از نظردین و اخلاق شما را راضی می كرد دخترتان را به ازدواج او در آورید.
3-فعّال و تلاشگر: شوهر باید برای تأمین نیازمندی های مادی و معنوی خانوادهاش كوشش و فعالیت نماید. بدترین شوهر كسی است كه در خانه بنشیند و همسرشرا برای تهیه مایحتاج خانه به كار وا دارد.
4- عفّت زبان :
بیان، یكی از عوامل تشكیل دهنده شخصیت است. كسی كه در گفتار با كلمات توهینآمیز و فحش و ناسزا دیگران را بیازارد، عفت زبان ندارد. چنین فردی قبل ازهر كس همسرش را مورد حمله قرار می دهد و در برابر هر چیزی كه مطابق میلشنباشد به ناسزاگویی می پردازد. بنابراین ، داشتن عفت زبان یكی از خصوصیاتیك شوهر شایسته است.

- سخاوت :
فردیكه خِسّت و بخل را بر خود و دیگران روا دارد ، شوهر خوبی نخواهد بود. بخششو فراهم كردن رفاه و توسعه دادن به زندگی خانواده از طریق مال حلال و دستو دل باز بودن، از خصوصیات یك شوهر خوب است. تهیه هدیه و كادو برای همسراز اعمالی است كه یك شوهر شایسته به مناسبت های مختلف انجام می دهد.
6- مهمان نوازی :
مردیكه نان خانه اش را كسی ندیده و درِ منزلش را به روی دوستان و اقوام ببندد،همسر خوبی نخواهد بود. این مرد باید بداند همسرش كه در خانه پدر و مادربزرگ شده و با خویشاوندانش معاشرت و رفت و آمد داشته ، نمی تواند با آنانقطع رابطه كند. بنابراین مهمان نوازی و معاشرت با خویشاوندان از صفات یكشوهر خوب است.
7- آراستگی :
همانطور كه شوهر متوقع است همسرشآراسته باشد ، خودش نیز باید به وضع ظاهرش برسد و از نظر لباس و نظافت دقتكافی بنماید. خیلی از مردان به وضع ظاهر خود توجه ندارند و همیشه موردانتقاد و اعتراض همسر خود قرار می گیرند.
8- امین بودن :
مردباید از هرگونه پنهان كاری یا عدم صداقت با همسرش بری باشد؛ زن ، امین اوو او ، امین زن باشد. در این صورت است كه زندگی ، سعادت و خوشبختی را بهدنبال خواهد داشت.
9- اصالت و نجابت خانوادگی :
از ویژگی هایی كهدر شوهر اهمیت خاص دارد ، یكیوراثت و دیگریمحیط است كه اصالت خانوادگی هردو را در بر دارد. بنابراین دختران باید در نظر داشته باشند فردی را بهشوهری برگزینند كه از یك خانواده نجیب و خوشنام بوده و در یك محیطخانوادگی سالم بزرگ شده باشد.

10- عاقل و خردمند :
یكیاز ویژگی های شوهر شایسته ، داشتن هوش و ذكاوت كافی و تخصص است. چنینشوهری آموزش لازم برای اشتغال به كسب حلال را دیده؛ و هر اندازه علم وكمالش بیشتر، و هوش و درایتش زیادتر باشد ، شایسته تر خواهد بود.خلاصه میتوان گفت كهزن باید از ازدواج با مردی كه دارای ضد ارزش های زیر است،خودداری كند.

1- شرابخوار ؛
2- بد اخلاق ؛
3- بد چشم و بی بند و بار؛
4- بدبین ("سوء ظن" ، نه "غیرت") ؛
5- خسیس ؛
6- بدون احساس مسئولیت ؛
7- تنبل؛
8- سفیه و ناهنجار؛

خصوصیات زن شایسته
1- هماهنگی با شوهر
برایحفظ هر نظامی هماهنگی ضروری است. بنابراین چنانچه زن با شوهر هماهنگینداشته باشد و از او تبعیت ننماید ، نظام خانواده به هم خواهد خورد. بدیهیاست هماهنگی زن با شوهر در اموری است كه خارج از منطق و وظیفه نباشد ، ومتقابلاً شوهر نیز باید در این هماهنگی، مقابله به مثل نماید.
2- تمكین و تأمین نیاز جنسی :
یكیاز انگیزه های مهم در ازدواج نیاز جنسی است كه ضرورت دارد طرفین در ارضایاین نیاز اقدام كنند.3- زینت و آرایش برای شوهر :زن باید برای جلب توجهشوهر به نظافت و آرایش خود برسد و لباس آراسته بپوشد. انجام این امر بهقدری مهم است كه در بعضی از موارد به از هم پاشیدگی اساس خانواده میانجامد. در اینجا لازم به یادآوری است كه هیچ شوهری از زنی كه برای دیگرانخودآرایی و خودنمایی كند، خوشش نمی آید.
4- داشتن پوشش مناسب
:زنان باید بدن خود را از نامحرم بپوشانند. یكی از عللی كه در غرب بنیانخانواده را سست كرده و از هم گسیخته ، خودنمایی زنان با بدن های عریاناست. مردان ایرانی ،حتی افراد بی بند و بار و به اصطلاح متجدد، زنی را كهبا اندام بدون پوشش و لباس های كوتاه و تنگ در برابر نامحرم ظاهر شود،برای همسری نمی پسندند.
5- داشتن جمال و كمال :
زن باید از نظرفیزیكی سالم ، و از نظر زیبایی مورد پسند همسرش قرار گیرد. همسر زیبا وسالم با داشتن خصوصیات خلقی مناسب و سایر شایستگی ها، نعمتی است كه مافوقآن متصور نیست.6- اصالت خانوادگی : چونوراثت و تربیت اساس رفتار انسان راتشكیل می دهد ، بنابراین منظور از اصالت خانوادگی آن است كه دختر درخانواده ای مؤمن و با فرهنگ تربیت شده و از نظر وراثت نیز زمینه داشتهباشد ؛ در این صورت متخلق به اخلاق حسنه خواهد بود.
7- عاقل و خردمند :
زنیكه یك عمر با مردی مصاحبت دارد، باید باهوش و خردمند باشد. عقل و خرد ازویژگی های زن شایسته است.امیرالمومنین علی (ع) فرمود: از ازدواج با زنیكه كم خرد است خودداری كنید. زیرا مصاحبت او گرفتاری سختی است و فرزنداناو ضایع و مهمل خواهند بود.در توضیح این مطلب باید گفت چون وراثت در میزانهوش مؤثر است بنابراین احتمال كم هوشی در كودكان با والدین كودن و كم هوشزیادتر است. وانگهی زن بی سواد یا كم سواد قادر به رفع نیازهای خانوادگی وبه ویژه مسائل تربیتی فرزندان نخواهد بود.
8- دیانت و تقوی و حسن خلق :
همانطور كه دیانت و تقوی و حُسن خلق از معیارهای شوهر شایسته است، برای زن نیز از جمله حسنات و ضوابط شایستگی به شمار می رود.

بنابراین از ازدواج با زنی كه واجد ضد ارزش های زیر باشد، باید خودداری كرد:
1- بی بند و بار؛

2- بی حجاب؛
3- بد اخلاق و عبوس؛
4- بی عفت؛
5- سفیه و ناهنجار؛
6- خودپسند و از خود راضی؛
7- كینه توز؛
8- لجباز و ناسازگار؛
9- بد زبان و درشت گفتار.

منبع : مشاوره در آستانه ازدواج - تالیف سید مهدی حسینی بیرجندی
گردآوری: زهره پری نوش

دوستان توجه داشته باشن این ها یک سری ملاک های کلی واساسی است.و بغیر از این ها انسان ها ملاک های دیگری نیز دارند


.