اقتصاد هند

اقتصاد هند چهارمیناقتصاد بزرگ جهان است. هند با رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد طی ۸ سال گذشته بهیک قدرت اقتصادی تبدیل شدهاست. این میزان رشد نزدیک به رشد اقتصادی کشورهمسایه آن چین است. بر اساس برابری قدرت خرید، اقتصاد هند اکنون چهارمیناقتصاد بزرگ جهان به شمار میآید. میلیونها تن هنور در فقر شدید زندگیمیکنند و در آمد سرانه ۷۲۰ دلار آمریکا در سال است. مشکلات زیربنایی نیزدر هند ادامه دارد.
اگرچه هنوز بیش از ۳۴٪ جمعیت هند کمتر از یک دلاردرروز درامد دارند(رتبه ۲۲ دنیا) و حدود ۸۰٪ مردم با کمتر از دو دلار در روززندگی میکنند،(رتبه ۱۶دنیا) و بیش از۳۰۰میلیون نفر در زیر خط فقر زندگیمیکنند، اما پیشرفتهای اقتصادی عظیم این کشور در چند سال اخیر رشداقتصادی هند را به رقم ۸٪ رسانده و کارشناسان پیش بینی میکنند، درسالهای آینده هند به رشد اقتصادی ۱۰٪ در سال نیز نائل شود.
اگرروزی،نام هند فقر و تنگدستی را به یاد میآورد، اکنون پیشرفتهای اقتصادیو رنسانس علمی این کشور توجه همگان را به خود جلب کردهاست.[نیازمند منبع]مدتهاست که سرمایه گذاریهای عظیم خارجی در این کشور امری عادی به شمارمیآید و فروش کالاهای هندی در بازارهای جهان به شدت افزایش یافتهاست.
کارشناسانسرآغاز پیشرفتهای اقتصادی هند را سال ۱۹۹۱ میدانند. در این سال مانموهانسینگ وزیر دارایی هند ، برنامههایی را برای خروج کشور از اقتصادبرنامهریزی شده به تصویب رساند و به تدریج به اجرا درآورد. از آن زمانبه بعد به تدریج قوانین مالیاتیِ دست و پا گیر لغو شدند، قوانین صادرات وواردات کشور تعدیل شدند، امکان سرمایه گذاری خارجی فراهم آمد وامنیتسرمایههای داخلی تامین شد. مانموهان سینگ اکنون نخست وزیر هند است وتوسعه طرحهایی را که خود شروع کرده، ادامه میدهد. تحلیل گران اقتصادیپیش بینی میکنند هند تا سال ۲۰۲۰ میلادی پس از آمریکا و چین سومین کشورصنعتی جهان باشد و درامد سرانه کشور به ۵۰۰۰ دلار یعنی دوبرابر میزان فعلیبرسد.
طبق سنجشی که طبق برابری قدرت خرید صورت گرفته، اقتصاد هند باداشتن تولید ناخالص داخلی (GDP) ۶۱۱/۳ تریلیون دلار، در مقام چهارم رادارد. [۱] طبق محاسبه بر اساس نرخ برابری ارزی با دلار آمریکا، تولیدناخالص داخلی این کشور با رسیدن به میزان ۸/۷۱۹ میلیارد دلار (۲۰۰۵)، درمقام بیستم را به خود اختصاص میدهد. [۱]در پایان سه ماهه اول سال ۲۰۰۶،اقتصادهند با رشد ۹/۸ درصدی تولید ناخالص داخلی[۲]، از نظر سرعت رشد دومیناقتصاد مهم جهان بود. با این حال تعداد بسیار بالای جمعیت باعث شدهاستدرآمد سرانه طبق برابری قدرت خرید به ۳۳۰۰ دلار و بر طبق تولید ناخالصداخلی اسمی به ۷۱۴ دلار برسد. [۱]
اقتصاد هند، اقتصادی متنوع است وکشاورزی، صنایع دستی، نساجی، صنعت و گستره وسیعی از خدمات را در برمیگیرد. اگر چه هنوز دوسوم نیروی کار هند، درآمد خود را بطور مستقیم یاغیر مستقیم از بخش کشاورزی بدست میآورند، نقش بخش خدمات در اقتصاد هنداهمیت روز افزونی به خود گرفتهاست. آغاز عصر دیجیتال و خیل فراوان جمعیتتحصیلکرده و مسلط به زبان انگلیسی در هند، به تدریج اقتصاد این کشور رابرای آندسته از شرکتهای بینالمللی که خدمات به مشتریان و پشتیبانی فنیخود را برونسپاری میکنند به یک مقصد مهم تبدیل کردهاست. هند یکی ازمهمترین صادرکنندگان نیروی کار متخصص در زمینههای خدمات مالی ونرمافزاری و مهندسی نرمافزار است.
هند عمدتاً در طی دوران استقلالش،رویکردی سوسیالیستی نسبت به اقتصاد درپیش گرفته و بر مشارکت بخش خصوصی،بازرگانی خارجی و سرمایهکذاری مستقیم خارجی نظارتهای دولتی سختگیرانهایرا اعمال میکرد. با این حال در اوایل دهه نود، هند با درپیشگرفتن رویکرداصلاحات اقتصادی و کاهش کنترل دولت بر تجارت و سرمایهگذاری خارجی، بهتدریج بازار خود را باز کرد. خصوصیسازی صنایع دولتی و آزاد کردن برخیبخشها به نفع مناع بخش خصوصی و خارجی، در میان بحث و جدلهای سیاسی بهکندی پیش رفتهاست.
هند در حال حاضر با مسئله آغاز رشد جمعیت و چالشکاستن از نابرابری اقتصادی و اجتماعی روبروست. اگرچه از آغاز استقلال،میزان فقر عمدتاً به خاطر انقلاب سبز و انجام اصلاحات اقتصادی کاهشچشمگیری یافتهاست، اما همچنان به عنوان یک معضل جدی پا برجاست.

تاریخ
نوشتار اصلی: تاریخ اقتصاد هندوستان

تاریخچهاقتصاد هند را میتوان به سه دوره تقسیم کرد که دوره اول آن از دوران پیشاز استعمار تا قرن هفدهم ادامه مییابد. دوران استعمار انگلیس از قرنهفدهم شروع میشود و با استقلال هند در سال ۱۹۴۷ پایان میگیرد. دوره سوماز سال ۱۹۴۷ تا حال حاضر ادامه دارد.
از سال ۱۹۹۰ تا کنون، هند به یکیاز ثروتمندترین کشورهای درحال توسعه تبدیل شده است؛ در این مدت اقتصاد اینکشوربه استثنای چند عقبگرد کوچک همواره رشدی چشمگیر داشتهاست. این رشدبا مولفههایی همچون افزایش امید به زندگی، میزان باسوادی و امنیت غذاییهمراه شدهاست. شکست در تجزیه (خطای lexing): «اقتصاد هند» چهارمین اقتصادبزرگ جهان است. هند با رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد طی ۸ سال گذشته به یکقدرت اقتصادی تبدیل شدهاست. این میزان رشد نزدیک به رشد اقتصادی کشورهمسایه آن «چین» است . بر اساس برابری قدرت خرید، اقتصاد هند اکنونچهارمین اقتصاد بزرگ جهان به شمار میآید. میلیونها تن هنور در فقر شدیدزندگی میکنند و در آمد سرانه ۷۲۰ دلار آمریکا در سال است. مشکلاتزیربنایی نیز در هند ادامه دارد.
اگرچه هنوز بیش از ۳۴٪ جمعیت هند کمتراز یک دلاردر روز درآمد دارند(رتبه ۲۲ دنیا) و حدود ۸۰٪ مردم با کمتر ازدو دلار در روز زندگی میکنند (رتبه ۱۶دنیا) و بیش از۳۰۰میلیون نفر در زیرخط فقر زندگی میکنند اما پیشرفتهای اقتصادی عظیم این کشور در چند سالاخیر رشد اقتصادی هند را به رقم ۸٪ رسانده و کارشناسان پیش بینی میکننددر سالهای آینده هند به رشد اقتصادی ۱۰٪ در سال نیز نائل شود.
اگرروزی،نام هند فقر و تنگدستی را به یاد میآورد، اکنون پیشرفتهای اقتصادیو رنسانس علمی این کشور توجه همگان را به خود جلب کردهاست.[نیازمند منبع]مدتهاست که سرمایه گذاریهای عظیم خارجی در این کشور امری عادی به شمارمیآید و فروش کالاهای هندی در بازارهای جهان به شدت افزایش یافتهاست.
کارشناسانسرآغاز پیشرفتهای اقتصادی هند را سال ۱۹۹۱ میدانند. در این سال مانموهانسینگ وزیر دارایی هند ، برنامههایی را برای خروج کشور از اقتصادبرنامهریزی شده به تصویب رساند و به تدریج به اجرا درآورد. از آن زمانبه بعد به تدریج قوانین مالیاتیِ دست و پا گیر لغو شدند، قوانین صادرات وواردات کشور تعدیل شدند، امکان سرمایه گذاری خارجی فراهم آمد وامنیتسرمایههای داخلی تامین شد. مانموهان سینگ اکنون نخست وزیر هند است وتوسعه طرحهایی را که خود شروع کرده، ادامه میدهد. تحلیل گران اقتصادیپیش بینی میکنند هند تا سال ۲۰۲۰ میلادی پس از آمریکا و چین سومین کشورصنعتی جهان باشد و درامد سرانه کشور به ۵۰۰۰ دلار یعنی دوبرابر میزان فعلیبرسد.
طبق سنجشی که طبق برابری قدرت خرید صورت گرفته، اقتصاد هند باداشتن تولید ناخالص داخلی (GDP) ۶۱۱/۳ تریلیون دلار، در مقام چهارم رادارد. [۱] طبق محاسبه بر اساس نرخ برابری ارزی با دلار آمریکا، تولیدناخالص داخلی این کشور با رسیدن به میزان ۸/۷۱۹ میلیارد دلار (۲۰۰۵)، درمقام بیستم را به خود اختصاص میدهد. [۱]در پایان سه ماهه اول سال ۲۰۰۶،اقتصادهند با رشد ۹/۸ درصدی تولید ناخالص داخلی[۲]، از نظر سرعت رشد دومیناقتصاد مهم جهان بود. با این حال تعداد بسیار بالای جمعیت باعث شدهاستدرآمد سرانه طبق برابری قدرت خرید به ۳۳۰۰ دلار و بر طبق تولید ناخالصداخلی اسمی به ۷۱۴ دلار برسد. [۱]
اقتصاد هند، اقتصادی متنوع است وکشاورزی، صنایع دستی، نساجی، صنعت و گستره وسیعی از خدمات را در برمیگیرد. اگر چه هنوز دوسوم نیروی کار هند، درآمد خود را بطور مستقیم یاغیر مستقیم از بخش کشاورزی بدست میآورند، نقش بخش خدمات در اقتصاد هنداهمیت روز افزونی به خود گرفتهاست. آغاز عصر دیجیتال و خیل فراوان جمعیتتحصیلکرده و مسلط به زبان انگلیسی در هند، به تدریج اقتصاد این کشور رابرای آندسته از شرکتهای بینالمللی که خدمات به مشتریان و پشتیبانی فنیخود را برونسپاری میکنند به یک مقصد مهم تبدیل کردهاست. هند یکی ازمهمترین صادرکنندگان نیروی کار متخصص در زمینههای خدمات مالی ونرمافزاری و مهندسی نرمافزار است.
هند عمدتاً در طی دوران استقلالش،رویکردی سوسیالیستی نسبت به اقتصاد درپیش گرفته و بر مشارکت بخش خصوصی،بازرگانی خارجی و سرمایهکذاری مستقیم خارجی نظارتهای دولتی سختگیرانهایرا اعمال میکرد. با این حال در اوایل دهه نود، هند با درپیشگرفتن رویکرداصلاحات اقتصادی و کاهش کنترل دولت بر تجارت و سرمایهگذاری خارجی، بهتدریج بازار خود را باز کرد. خصوصیسازی صنایع دولتی و آزاد کردن برخیبخشها به نفع مناع بخش خصوصی و خارجی، در میان بحث و جدلهای سیاسی بهکندی پیش رفتهاست.
هند در حال حاضر با مسئله آغاز رشد جمعیت و چالشکاستن از نابرابری اقتصادی و اجتماعی روبروست. اگرچه از آغاز استقلال،میزان فقر عمدتاً به خاطر انقلاب سبز و انجام اصلاحات اقتصادی کاهشچشمگیری یافتهاست، اما همچنان به عنوان یک معضل جدی پا برجاست.

بورساوراق بهادار بمبئی فهرست مندرجات [نهفتن] ۱ تاریخ ۲ فعالیت های اقتصادیدولت ۲.۱ برنامهریزی دولتی و اقتصاد مختلط ۲.۲ هزینههای عمومی ۲.۳دریافتیهای دولتی ۲.۴ بودجه همگانی ۳ پول هندوستان ۴ شناسگرها ۵جمعیتشناسی ۶ جغرافیا و منابع طبیعی ۷ زیرساختها ۸ سیاست ۹ نهادهای مالی۱۰ بخشها ۱۰.۱ کشاورزی ۱۰.۲ صنعت ۱۰.۳ بخش خدمات ۱۰.۴ بخش بانکی و مالی۱۱ ویژگیهای اجتماعی- اقتصادی ۱۱.۱ فقر ۱۱.۲ فساد ۱۱.۳ اشتغال و بیکاری۱۱.۴ عدم توازن منطقهای ۱۲ تجارت خارجی و سرمایه گذاری در هندوستان ۱۳همچنین مراجعه شود به ۱۴ پانویس ۱۵ منابع و پیوند به بیرون ۱۵.۱ کتابها۱۵.۲ مقالات ۱۵.۳ انتشارات دولتی ۱۵.۴ اخبار ۱۵.۵ مقالات ۱۵.۶ دیگر لینکها
فعالیت های اقتصادی دولت
برنامهریزی دولتی و اقتصاد مختلط
نوشتار اصلی: برنامههای پنجساله هند‎

پساز استقلال، هند برای دستیابی موثرتر و عادلانهتر به منابع ملی و توسعههمهجانبه اقتصادی، به برنامهریزی اقتصادیمرکزی روی آورد. روند تنظیم وجهتدهی برنامههای پنج ساله توسط کمیتهای به ریاست نخست وزیر هند انجاممیگیرد. فهرست معاونان رؤسای کمیته برنامهریزی هند [۳]
تعداد افرادیکه در مشاغل غیر کشاورزی بخشهای خصوصی و دولتی کار میکنند رند میشود.دادههای بخش خصوصی به سازمانهای غیرکشاورزی که 10 نفر یا بیشتر از آنکارمند دارند مربوط میشود. [۴]
اقتصاد مختلط هند ویژگیهای اقتصادسرمایهداری بازار و اقتصاد دستوری سوسیالیسم را با هم درآمیخته اما طیدهه اخیر بیشتر به سمت نوع اول گرایش پیدا کردهاست. بخش دولتی عمدتاًحوزههایی را در بر میگیرد که یا بسیار مهم هستند و یا آنقدر سودآورنیستند که با سپردن آنها به بازار منفعت چشمگیری بدست آورد، مثل خدماتراهآهن و سیستم پست.
از زمان استقلال، حوزههایی همچون بانکداری دولتی میشدند ولی اخیرا خصوصیسازی این حوزهها آغاز شدهاست. [۴]
] هزینههای عمومی
هزینههایعمومیهند به دو دسته هزینههای توسعه، از جمله هزینه برنامه مرکزی وکمکهای مرکزی، و هزینههای غیر توسعهای طبقهبندی میشود. هر یک از ایندو دسته را میتوان به هزینههای سرمایهای و هزینههای درآمدی تقسیمبندیکرد. هزینههای برنامه مرکزی به طرحهای توسعهای که در برنامههای دولتمرکزی و تعهدات بخش دولتی عنوان شدهاند تخصیص داده میشود؛ منظور از کمکمرکزی، آندسته از کمکهای مالی است که برای طرحهای دولتهای ایالتی وقلمروهای اتحادیهای اعطا میشود. هزینههای سرمایهای غیر توسعهای بههزینههای سرمایه دفاع، وام به شرکتهای دولتی، ایالتها و قلمروهایاتحادیهها و دولتهای خارجی را در بر میگیرد؛ هزینههای درآمدیغیرتوسعهای، هزینههای درآمدی دفاع، هزینههای اداری، یارانهها، بخششبدهی کشاورزان، کسری پست، مستمریها، خدمات اجتماعی و اقتصادی (آموزش،بهداشت، کشاورزی، علم و فنآوری) و مبالغ اعطایی به ایالتها، قلمروهایاتحادیهای و دولتهای خارجی را در بر میگیرد. [۵][۶][۴]

در فاصلهسالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۴، هزینههای درآمدی غیرتوسعهای نسبت به سال ۱۹۹۰ تا۱۹۹۱ پنج برابر و نسبت به ۱۹۸۵ تا ۱۹۸۶ بیش از ده برابر شد. پرداختبهرهها بزرگترین بخش از هزینهها را تشکیل میدهند و در بودجه سال۲۰۰۳-۲۰۰۴، ۴۰ درصد از کل هزینههای غیرتوسعهای را تشکیل میدادند. در پیبالا گرفتن تنشهای منطقهای که بین هند و پاکستان بر سر جامو و کشمیر ونیز تلاش برای مدرنسازی ارتش، در مدت مذکور هزینههای نظامی هند چهاربرابر شد. هزینههای اداری با صورتحسابهایحقوق ومستمری که هر از چندگاهبه دلیل بازنگری در میزان حقوقها یا حق خانواده و غیره افزایش مییابند،تلفیق شدهاند. یارانههای غذا، کود، آموزش ومواد نفتی و سایر یارانههایاستحقاقی و غیراستحقاقی نه تنها مرتبا به دلیل افزایش قیمت مواد غذایی ونفت خام افزایش مییابند، بلکه به خاطر ضرورتهای سیاسی محدود کردن آنهادشوارتر است. [۷][۴]
دریافتیهای دولتی
ساختار مالیاتی هند سهلایهاست که در آن قانون اساسی به دولت اتحادیهای این قدرت را دادهاستکه تا مالیات بردرآمد، مالیات بر تراکنشهای سرمایهای (مالیات بر دارایی،مالیات بر ارث، مالیات بر هبه)، مالیات بر فروش، مالیات خدمات و عوارض ومالیات گمرکی وضع کند و به دولتهای ایالتی این اختیار را داده تا مالیاتبر فروش بیناایالتی کالاها، سرگرمی و مشاغل، مالیات غیر مستقیم بر تولیدالکل، عوارض تمبر در انتقال داراییها وضع کنند و درآمدهای زمینها(زمینهای تحت تملک) را وصول کنند. دولتهای محلی از طرف دولت ایالتیاختیار دارند تا مالیات مستقلات و مالیات دم دروازه وضع کنند و هزینهتسهیلات عمومی همچون تامین آب ، فاضلاب و غیره را از مصرفکنندگان دریافتکنند. [۸][۹] بیش از نیمی از درآمدهای دولتهای ایالتی و اتحادیهای ازمحل مالیات تامین میشود که نیمی از آن مالیات غیرمستقیم است. بیش از یکچهارم درآمدهای مالیاتی دولت اتحادیهای با دولتهای ایالتی تقسیم میشود.[۱۰]
سرانه تولید ناخالص ملی (در ایالت های مختلف هند ۱۹۹۷-۱۹۹۸. (مناطق بارنگ تاریک تر سرانه بالاتری دارند)
اصلاحاتمالیاتی که در سال ۱۹۹۱ آغاز شده بود، به دنبال این بود تا با در پیشگرفتن راههای زیر ساختار مالیاتی را بهینهسازی کرده و پیروی از آنراافزایش دهد:
• کاهش نرخ مالیات بر درآمد اشخاص و شرکتها، مالیاتهای غیرمستقیم و عوارض گمرکی و مترقیتر کردن آنها
• کاهش معافیتها اعطای امتیازات
• تسهیل قوانین و رویهها
• بکارگیری شماره حساب دائم برای پیگیری تراکنشهای پولی
• دراول آوریل سال ۲۰۰۵، از ۲۹ ایالت ۲۱ ایالت مالیات بر ارزش افزوده را بکارگرفتند تا جایگزین سیستم پیچیده و چندگانه مالیات بر فروش شود. [۹][۱۱]
درآمدهایغیر مالیاتی دولت مرکزی از محل خدمات مالی، بهره دریافتیها، سود سهام بخشدولتی و غیره تامین میشود درحالیکه درآمدهای غیرمالیاتی ایالتها ازمبالغ اعطایی توسط دولت مرکزی، بهره دریافتیها، سودسهام و درآمدهایهمگانی و خدمات اقتصادی و اجتماعی تامین میشود. [۷]
سهم بینایالتی در منابع مشترک مالیات فدرال، بر اساس توصیههای کمیسیون مالی به رییسجمهور تعیین میشود.
بودجه همگانی
درآخرین روز کاری ماه فوریه، وزیر دارایی هند، بودجه اتحادیهای سالانه رابه مجلسارائه میکند. این بودجه باید پیش از به اجرا درآمدن در اول آوریلیعنی آغاز سال مالی هند، توسط لوک سابها به تصویب برسد. پیش از بودجهاتحادیهای، بررسی اقتصادی صورت میگید که در آن جهتگیری کلی بودجه وعملکرد اقتصادی کشور در سال مالی گذشته بطور مختصر بیان شدهاست.
بودجهِاتحادیهای هند برای بودجهِ اتحادیهای هند (۰۶-۲۰۰۵)|۰۶-۲۰۰۵ [[معادل۵٫۱۴٫۳۴۴ کرور روپیه برابر با ۱۱۸ میلیارد دلار بود. عواید مالیاتی هندمعادل ۲٫۷۳٫۴۶۶ کرور روپیه (۶۳ میلیارد دلار) است. کسری بودجه هند معادل۵/۴٪ برابر با ۱٫۳۹٫۲۳۱ کرور (۳۲ میلیارددلار) است.[۱۲]
پول هندوستان


سکه ۱۰۰ روپیه ای.
نوشتار اصلی: پول هندوستان
بودجههمگانی در آخرین روز کاری ماه فوریه، وزیر دارایی هند، بودجه اتحادیهایسالانه را به مجلس ارائه میکند. این بودجه باید پیش از به اجرا درآمدن دراول آوریل یعنی آغاز سال مالی هند، توسط لوک سابها به تصویب برسد. پیش ازبودجه اتحادیهای، بررسی اقتصادی صورت میگیرد که در آن جهتگیری کلیبودجه و عملکرد اقتصادی کشور در سال مالی گذشته بطور مختصر بیان شدهاست.
بودجهِاتحادیهای هند برای بودجهِ اتحادیهای هند (۰۶-۲۰۰۵)|۰۶-۲۰۰۵ [[معادل۵٫۱۴٫۳۴۴ کرور روپیه برابر با ۱۱۸ میلیارد دلار بود. عواید مالیاتی هندمعادل ۲٫۷۳٫۴۶۶ کرور روپیه (۶۳ میلیارد دلار) است. کسری بودجه هند معادل۵/۴٪ برابر با ۱٫۳۹٫۲۳۱ کرور (۳۲ میلیارددلار) است.[۱۲]
نوشتار مرتبط: دولت هند
[ویرایش] پول هندوستان
شناسگرها
جمعیتشناسی
مقالهٔ اصلی: Demographics of India
هندبا جمعیت هند معادل ۱٫۰۹۵ میلیارد نفر دومین کشور پرجمعیت در جهان است ویک ششم کل افراد جهان در این کشور قرار دارند. نرخ رشد جمعیت هند علیرقمکاهش نرخ مرگ ومیر به دلیل بهبود وضعیت سلامتی، از رقم سالانهِ ۱۵/۲ درصد(۸۱-۱۹۵۱) به سطح ۳۸/۱ درصد در سال (۶-۲۰۰۵) رسید.[۱]
این جمعیت زیادفشارهای بسیاری بر زیرساخت و خدمات اجتماعی وارد میسازد. عامل مثبت دراینارتباط تعداد بالای افراد آماده بکار است که ۳۳/۴۵ درصد از جمعیت هند راشامل میشود، و طبق پیشبینیها بدلیل کاهش نسبت وابستگی این رقم همچنانافزایش مییابد. افزایش سواد، مراقبتهای بهداشتی بهتر و خودکفایی در تولیدمواد خوراکی در سالهای اخیر متضمن این شدهاست که این تعداد بالای جمعیتمشکل جدیای ایجاد نمیکند..[۱۳][۴] بازار کار داخلی هند از زمان تصویبلایحهِ پرداخت نیروی کار در سال ۱۹۲۳ تحت نظارت شدید دولت هند بودهاست.
جغرافیا و منابع طبیعی
نوشتار اصلی: جغرافیای هندوستان‎

این گونه سدها انرژی موردنیاز هند را تأمین میکند.
جفرافیایهند بسیار گستردهاست و کوه، بیابان ، دشت، تپه و فلات را شامل میشود وآب و هوای این کشور از حارهای در مناطق جنوبی تا آب و هوای معتدل در شمالمتغیر است. مساحت ناحیهِ قابل کشت هند ۱٫۲۶۹٫۲۱۹ کیلومتر مربع (۷۸/۵۶٪ کلمساحت کشور) است که به دلیل افزایش فشار از سوی جمعیت روبه رشد کشور وافزایش زندگی شهری رو به کاهش است.
سطح نواحی پوشیده ازآب در هند معادل۳۱۴٫۴۰۰ km² است و میانگین باران سالانه در این کشور ۱٫۱۰۰ میلیلیتر است.بیش از ۹۲ درصد استفادهِ آب در هند برای مصارف آبرسانی است که در سال۱۹۷۴ حدود ۳۸۰ کیلومتر مربع بود و بر اساس پیش بینیها تا سال ۲۰۲۵ بهسقف ۱٫۰۵۰ کیلومتر مربع میرسد که برابر با مصارف صنعتی و خانگی است.منابع آبی هند شامل رودخانهها، کانالها، آبگیرها، دریاچهها و سواحلغربی و شرقی اقیانوس هند و سایر خلیجها و خلیج کوچک برای بیش از ۶ میلیوننفر در بخش ماهیگیری اشتغال ایجاد کردهاند. هند ششمین کشور تولید کنندهِماهی در سطح جهان و دومین تولیدکنندهِ ماهی بومی در سطح جهان است.
منابعاصلی مواد معدنی هند شامل زغالسنگ (از لحاظ میزان ذخایر در سطح چهارمجهان قرار دارد) آهن، منگنز، میکا، بوکسیت، تیتانیوم، کرومیت، گاز طبیعی،الماس، نفت خام، سنگ آهک، توریوم (بیشترین در جهان در سواحل استان کرالا)میباشد. ذخایر نفت هند که در بمبئیهای در ساحل ماهاراشترا ،گجرات و درشرق اسام وجود دارند، بیش از ۲۵٪ از نیازهای داخل را برطرف میکنند.[۱۴][۱]
زیرساختها
تصویر نشاندهندهِ متروی دهلی نو است که از سال ۲۰۰۲ کار خود را آغاز کردهاست و به عنوان مدلی برای سایر متروها در نظر گرفته میشود.
اززمان استقلال تقریباً بیش از نیمی از برنامههای پنج سالهِ هند بهزیرساخت اختصاص داده شدهاست. بیشتر سرمایهها در پروژههای عظیم درزمینه آب رسانی، انرژی، حمل و نقل، ارتباطات و بخشهای اجتماعی صرف شد.توسعهِ زیرساختها کاملاً در دست بخش دولتی بود و فساد، بیکفایتی اداری،تعصبات شهری و ناتوانی در تخصیص سرمایه از جمله عواملی بودند که بر اینروند تأثیر داشتند..[۱۵]
میزان کم صرف هزینهِ هند برای بخشهای انرژی،ساخت و ساز، حمل و نقل، مخابرات و مستغلات که معادل ۳۱ میلیارد دلار برابربا ۶٪ تولیدات خالص داخلی بود در مقایسه با چین که در سال ۲۰۰۳ بیش از۲۶۰میلیارد دلار برابر با ۲۰٪ تولیدات خالص داخلی صرف این بخشها کرد، ازجمله موانع ادامهِ رشد اقتصادی ۸ درصدی این کشور است.
این شرایط باعثشده دولت هند تا حدودی درهای سرمایهگذاری در این بخش را به روی بخشهایخصوصی و سرمایهگذاری خارجی بازکند.[۱۶][۱۷][۴] هند از لحاظ ساخت ریلی درمکان دوم جهان قرار دارد و ساخت ریلی آن دو برابر چین است. .[۱۸]در]]۳۱دسامبر سال ۲۰۰۵[[ بیش از ۸۳۵ هزار خطوط پرسرعت در هند وجودداشتند..[۱۹] تراکم مخابراتی پایین مانع اصلی دررشد خدمات مربوط به خطوطپرسرعت است. بیش از ۷۶٪ از خطوط پرسرعت از طریق DSL و مابقی از طریق مدماست.
سیاست
نوشتار اصلی: سیاست در هند‎
هند که یک جمهوری فدرالاست از زمان اسنقلال دولت مردمسالار داشتهاست. سیاست هند تحت قبضهِمیانه-چپ، کنگره ملی هند (INC)، راستیها، حزب (Bharatiya Janata BJP)،چپیهاحزب کمونیست هند و تعدادی حزب منطقهای که یا میانه-راست هستد و یامیانه-چپ میباشند. با وجود طیف سیاسی گسترده و مختلف این احزاب، لزومتشکیل دولت ائتلافی برای ایچاد حکومت، افزایش افراد طبقهِ اجتماعی متوسطکه خواستار لیبرال شدن وکنترل کسری سالانه خصوصاً در سطوح دولتی هستند، بهاین معنا است که تمامی احزاب سیاسی دیدی متعادل نسبت به اصلاحات اقنصادیدارند. [۲۰][۲۱][۲۲]
نهادهای مالی
India has set up SpecialEconomic Zones and software parks that offer tax benefits and betterinfrastructure to set up business.Pictured here is the Tidel Park inChennai, one of the largest software parks in India.
در زماناستقلال، هند چندین نهاد مانند خدمات کشوریبانک مرکزی خطوط راهآهن وغیره را از حاکمان انگلیسی به ارث برد. بمبئی باداشتن بانک مرکزیهند(RBI)، بازار بورس بمبئی[ (BSE) و بورس ملی(NSE) در واقع مرکز تجاریهند است. ادارات مرکزی بسیاری از نهادهای مالی نیز در این شهر واقع هستند.
بانکمرکزی کشور، RBI در تاریخ ۱ آوریل سال ۱۹۳۵ تأسیس شد. این بانک متصدی امورمالی کشور و نظارت و تنظیم سیستم مالی هند و همچنین کنترل ارز و صدور پولمیباشد. RBI بهوسیلهِ یک هیات مرکزی اداره میشود که در راس آن یک ماموردولتی که توسط دولت هند انتخاب شده قرار دارد.
BSEسنس__ک____س یا شاخصاندازهِ BSE در واقع یک شاخص ارزشی متشکل از ۳۰ شرکت است که آوریل ۱۹۷۹سال پایهِ آن است(۱۰۰). این شرکتها دارای بیشترین و فعالترین سهام تجاریهستند و نمایندهِ بخشهای مختلف در بورس هستند. این شرکتها تقریباًیکپنجم کل دارایی سرمایهای BSE را تشکیل میدهند. سنس__ک____س در حالحاضر دقیقترین و مشورترین شاخص بازار بورس هند است. بورس ملی هند که درسال ۱۹۹۲ تأسیس شد، یکی از بزرگترین و پیشرفتهترین بازارهای بورس هنداست. از لحاظ میزان مبادلات NSE در مکان سوم جهان قرار دارد. در مجموع ۲۳بازار بورس در هند وجود دارند که ۸۳٪ از حجم آنها مربوط به دو بازار بورسمهم BSE وNSE است.[۲۳] هیات بورس و اوراق بهادار هند (SEBI), ،که در سال۱۹۹۲ گشایش یافت، قوانین بازاربورس و سایر بازارهای اوراقبهادار هند راتنظیم میکند.
بخشها
کشاورزی
نوشتار اصلی: کشاورزی هندوستان.

صنعت
India's ۵ leading companies, as per Forbes Global ۲۰۰۰ ranking for ۲۰۰۵.[۲۴]

Global
ranking Company
۲۶۵ شرکت ملی نفت وگاز هند

۲۶۹ State Bank of India Group

۲۷۹ Indian Oil Corporation

۳۰۹ Reliance Industries Limited

۴۸۶ Oil and Natural Gas Corporation

هنددر لیست کشورها به ترتیب بازده صنعتی در مکان چهاردهم سطح جهان قرار دارد.تلاشهای هماهنگ در جهت ]]صنعتیشدن توسط دولت با هدف خودکفایی در تولید ومصونیت در مقابل رقبای خارجی برای بیش از چهار دهه از زمان استقلال، باعثایجاد یک زیرساخت صنعتی متنوع (اگرچه کوچک) شدهاست. صنعت به تنهایی ۲۷٪درصد تولیدات خالص داخلی را شامل میشود و بیش از ۱۷٪ از نیروی کار در اینبخش مشغول هستند.[۱] اصلاحات اقتصادی در هند باعث ایجاد رقابت با خارجیهاشد و این امر به خصوصی شدن برخی صنایع بخش دولتی انجامید و درهای بخشهاییرا که قبلا در انحصار بخشهای دولتی بود گشود و در نهایت منجر به افزایشتولید کالاهای مصرفی پرمصرف شد. [۲۵]
پس از لیبرال شدن هند، بخش خصوصیاین کشور که غالبا در انحصار چندقطبی کارخانههای خانوادگی قدیمی بود وبرای شکوفا شدن به ارتباطات سیاسی وابسته بود، با رقابت خارجی شاملتهدیدات ورود کالاهای ارزان قیمت چینی روبرو شد.از آن زمان کاهش هزینهها،تجدید مدیریت، تمرکز بر ساخت کالاهای جدید و تکیه بر نیروی کاری ارزانقیمت و فناوری از جمله راههای این بخش برای رویاروی با این تغییربودهاست. [۲۶]
نام شش شرکت هندی در لیست ۵۰۰ شرکت سودده جهان در سال ۲۰۰۶ آمدهاست. [۲۷]. که به قرار زیر هستند:
• مکان "۱۵۳"- شرکت سهامی نفت هند
• مکان "۳۴۲"- شرکت سهامی ریلاینس اینداستری
• مکان "۳۶۸"- شرکت نفتیBharat [[* مکان "۳۷۸" - شرکت هندوستان پترولیوم پرونده:Logo hpcl.gif
• مکان "۴۰۲"- شرکت سهامی نفت و گاز طبیعی هند
• مکان "۴۹۸" - بانک ایالتی هند