روزنامه صهیونیستی مدعی شد:
سیلوهای موشکی ایران برای حملات احتمالی!
[JUSTIFY]يكسايت صهيونيستي در تازه ترین ادعای خود برای توجیه کردن ترس غرب از قدرتنظامی ایران به نقل از منابع اطلاعاتي اش مدعی شد: ايران با مديريت سپاهپاسداران انقلاب اسلامي براي گمراه كردن دشمن در صورت حمله احتمالي، مشغولحفر صدها سيلوي موشكي است.

به گزارش پرچم "دبكا فايل" در گزارشي بهنقل از منابع اطلاعاتي خود نوشت: ايرانيها براي آمادگي در مقابل حملهآمريكا يا اسرائيل به تاسيسات هستهاي شان، شديدا در حال حفر صدها سيلويموشكي جديد در مركز و غرب اين كشور هستند.

در اين گزارش آمده است:برخي منابع غربي متوجه شدهاند كه ايرانيها براي گمراه كردن دشمنانشاندرباره سكويهاي پرتاب خود، سيلوهاي موشكي چند برابری در مقایسه با سكوهايفعال موشكي خود ميسازند.

به ادعای این روزنامه، این سيلوهاي فريبنده به سيستم دفاع هوايي شامل موشكهاي ضد هوايي مجهز هستند.

اينسايت مدعي شد: فرماندهان رزمايش دو هفتهاي مشترك اسرائيل-آمريكا (JuniperCobra 10) كه حدود يك هفته پيش پايان يافت از طرح افزايش سيلوهاي موشكيايران آگاه بودند.[/JUSTIFY][JUSTIFY] [/JUSTIFY][JUSTIFY][برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید][/JUSTIFY]