سازندهي «مثلث» راديو جوان در گفتوگو با ايسنا:
نقد تنها ايراد گرفتن نيست
توليد برنامههاي مناظره بايد با آگاهي كامل باشد

يكياز سردبيران برنامهي «مثلث» راديو جوان گفت: ما در «مثلث» به دنبال آنهستيم كه احساس مسؤوليت را در مسؤولان بيشتر كنيم؛ بر اين اساس خودمان درمقام منتقد قرار ميگيريم و در عين حال سعي داريم منصف باشيم و نقد علميانجام ميدهيم؛ ما ميخواهيم به اين سمت برويم كه نقد تنها ايراد گرفتننيست.

نادر ختايي در گفتوگو با خبرنگار سرويس راديو ايسنا،دربارهي برنامه «مثلث» راديو جوان كه روزهاي سهشنبه با موضوع فرهنگي بهروي آنتن ميرود، گفت: اين برنامه از تمام زوايا به مسائل فرهنگي جامعه وجوانان و سازمانهايي كه در ارتباط مستقيم و غيرمستقيم با فرهنگ هستند ازجمله نيروي انتظامي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، راهنمايي و رانندگي،حوزه هنري و غيره ميپردازد.

او با اعتقاد بر اين كه هيچ كار خوبيحاصل نميشود، مگر به زير ساخت فرهنگي نگاه داشته باشد، اظهار كرد: نقطههدف فرهنگسازي در اين برنامه بيشتر جوانان و نوجوانان است؛ بر اين اساساگر مناسبت خاصي در تقويم باشد، برنامه سهشنبه را به اين موضوع اختصاصميدهيم و اگر در هفتهاي هيچ مورد خاصي در تقويم نباشد، برنامه را بهمسائل فرهنگي روز اختصاص ميدهيم.

ختايي با اشاره به تاثير مثبتحضور مجري - كارشناس اين برنامه، اظهار كرد: به دليل حضور رضا مهدوي، مجري- كارشناس برنامه و اطلاعات دقيقي كه دارند، اطلاعات برنامه به روز است؛ضمن اين كه به دليل نزديكي من، آقايان گودرزي(مدير گروه جوان و فرهنگ) ومهدوي، برنامه را هدفمند طراحي ميكنيم؛ البته اميدمان اين است كه برنامهرا بهتر كنيم و به همين راضي نيستيم.

وي درباره لزوم ساختبرنامهاي چالشي در راديو جوان كه با هدف روشنسازي به روي آنتن ميرود،گفت: چالش در برنامه ما به معناي درگيري نيست؛ در اين برنامه مهمانان مابه صورت متقابل بحث نميكنند.

ختايي توضيح داد: گاه در برنامههايچالشي، مفهوم درست نقد در ذهن برنامهسازان نيست و تنها جنبه منفي مسالهبحث ميشود؛ اين در حالي است كه در نقد يك موضوع بايد نكات مثبت را مطرح وضعفها را عنوان كنيم و در ارتباط با راهگشايي و بهتر شدن صحبت كنيم. اگرنقد تنها به ايراد گرفتن محدود شود و غر بزنيم، ديگر به آن نقد گفتهنميشود؛ بلكه آتو گرفتن و ايرادگيري نام ميگيرد؛ خوشبختانه اين رويه درصدا و سيما بهتر و نقدها منصفانهتر شدهاست.

وي در پاسخ به اينپرسش كه آيا چنين رويكردي در صدا و سيما به محافظهكاري نميانجامد؟ گفت:در ذهن مخاطبان ما نقد تنها به معناي ايراد گرفتن، شكل گرفتهاست؛ بايدنقد علمي بايد در جامعه ما نهادينه شود و مردم بدانند كه نقد علمي تنها بهمعناي ايراد گرفتن نيست؛ نقد ميتواند گاه به منزله انعكاس جلوههاي خوبباشد.

سردبير برنامه «مثلث» تاكيد كرد: مردم ما بايد متوجه شوند كهنقد در رسانه به اين معنا نيست كه تنها از دولتمردان ايراد بگيريم؛ چراكهچنين رويهاي به جو نااميدي دامن ميزند؛ شايد برخيها از نقد منصفانه دررسانه خوششان نيايد اما ما تنها براي اين گروه برنامه نميسازيم ما برايكل مردم برنامه ميسازيم و بايد اطلاعرساني منصفانه داشته باشيم؛اطلاعرساني منصفانه شايد خوشايند برخي اقشار نباشد، ولي بايد اين موضوعدر جامعه فرهنگسازي شود.

وي يكي از وجوه اطلاعرساني منصفانه رااين ويژگي دانست كه ابتدا نقاط مثبت مطرح شود و بعد از اين كه تحقيقكرديم، نكات منفي را هم بگوييم و بررسي كنيم كه چكار كنيم بهتر است.

ختاييدر پاسخ به اين پرسش كه آيا توليد و پخش مناظرههاي فرهنگي در دستور كاراين برنامه قرار دارد؟ گفت: اگر امكانش محيا شود دنبال اين هستيم كه نقطهنظرات مخالف را مقابل هم قرار دهيم؛ البته توليد چنين برنامههايي زمان ومكان خاص خود را دارد و بايد با آگاهي كامل باشد؛ بايد طرح اين برنامه راپيشنهاد دهيم و مدير شبكه و گروه تصويب كنند.

وي خاطرنشان كرد: اگردرباره يك موضوع خاص يك مقام مسوول را به اينجا بكشانيم و شخصي منتقد راهم بياوريم كه فقط ايراد بگيرد و جوابگو هم تنها توجيه كند، مناظره به هيچجا نميرسد.

ختايي گفت: «مثلث» اميدوار است كه بتواند در تمامگروهها برنامهاي را توليد كند كه در كنار تمام وظايف راديو، نقد منصفانهو انعكاس منصفانه در ارتباط با جوانان را در دستور كار قرار دهد.

اوابراز اميدواري كرد كه «مثلث» بتواند مخاطبان بيشتري جذب كند و افزود:برنامه «مثلث» به دليل اهميت مساله اعتياد و لزوم پيشگيري از شيوع آن درجوانان، سهشنبه اين هفته با حضور سردار حسين آبادي، رئيس پليس مبارزه بامواد مخدر به روي آنتن رفت.

به گزارش ايسنا، برنامه «مثلث» كاري ازراديو جوان است كه روزهاي سه شنبه ساعت 13 و 30 دقيقه تا 14 و 30 دقيقه ازراديو جوان پخش ميشود.