خبرگزاري فارس:بعد از گذشت هشت سال از آغاز اشغالگري آمريكا و همپيمانان آن درافغانستان، صندوق كودكان سازمان ملل متحد "يونيسف " در آخرين گزارش خوداعلام كرد كه افغانستان به خطرناكترين مكان براي كودكان تبديل شده است.

صندوقكودكان سازمان ملل در گزارش سالانه خود درباره وضعيت كودكان در جهان تاكيدكرد: افغانستان به مكان خطرناكي تبديل شده است زيرا بالاترين ميزانمرگومير كودكان را در جهان دارا است به گونهاي كه از هر يكهزار كودكانمتولد شده در اين كشور 257 نفرجان باختهاند و 70 درصد ساكنان اين كشور آبسالم ندارند.

افزايشدرگيريها بين نيروهاي خارجي به رهبري آمريكا و گروه طالبان نبود امنيت درافغانستان را افزايش داده و كار واكسيناسيون ضروري كودكان عليه بيماريهايخطرناكي نظير فلج اطفال و حصبه را دشوار كرده است. به گزارش خبرگزاريرويترز، "دانيل تول " مدير منطقه يونيسف در جنوب آسيا به خبرنگاران در ژنوگفت: سازمانهاي امدادرسان به خاطر نبود امنيت به 43 درصد از مساحتافغانستان دسترسي ندارند و 371 مدرسه افغانستان در سال گذشته هدف حملهقرار گرفته و 124 دانش آموز كشته و 290 نفرديگر زخمي شدهاند.

وي افزود: ما شاهد كاهش شديد تعداد كودكان بويژه دختراني هستيم كه در سركلاس درس مدارس حاضر ميشوند.
ميزانخشونتها در افغانستان در ماههاي اخير با وجود حضور يكصد هزار نظامي خارجيتا حد بيسابقهاي افزايش يافته است به گونهاي كه چندين نظامي خارجي وشماري از شبهنظاميان طالبان و غيرنظاميان افغان كشته شدهاند.


سازمانملل متحد در گزارش خود اعلام كرده است كه يكهزار غيرنظامي در شش ماه اولسال جاري ميلادي در افغانستان جان خود را از دست دادن كه نسبت به زمانمشابه در سال گذشته و همچنين سالهاي پيش از آن، افزايش نگران كنندهاي رانشان ميدهد.
واحد حقوق بشر هيئت نمايندگي سازمان ملل در افغانستان(يوناما) يكي از دلايل اصلي افزايش تعداد كشتهشدگان غيرنظامي درافغانستان را افزايش نيروهاي نظامي غربي در اين كشور دانسته است.


آمريكا و همپيمانان آن در هفتم ماه اكتبر سال 2001 ميلادي به افغانستان حمله كرده و نظام طالبان را سرنگون كردند.