سيزده سالگی: سن اعتياد و روسپيگری در ايران
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]تزريق يکی از راههای استعمال مواد مخدر استمعاونت اجتماعی و ارشاد نيروی انتظامی جمهوری اسلامی ايران اخيرا از پايين آمدن سن متوسط ارتکاب برخی از جرايم در اين کشور خبر داد.
سردار توحيد عبدی در جريان همايشی در شهر اراک، گفت که تغييرات ايجاد شدهدر شرايط اجتماعی باعث شده تا سن برخی از جرايم مانند اعتياد و روسپی گریکاهش بيابد و به حدود ۱۳ سالگی برسد.
اين مقام نيروی انتظامی همچنين تاکيد کرد که بدليل شرايط اجتماعی جديد، شيوه های تامين امنيت نيز بايد تغيير کند.
دکتر عباس محمدی اصل، جامعه شناس و مدرس دانشگاه در تهران در اين زمينه بهبی بی سی گفت: "جوان شدن سن جرم و بزهکاری در واقع نشان دهنده افزايشخشونت اجتماعی در جامعه ماست. اين جوانان و يا نوجوانانی که به جرم يا بزهکشيده می شوند قربانيان نوعی خشونت هستند. منظور از خشونت در واقع کليهعوامل بازدارنده ای است که اجازه نمی دهد تا انسانها شخصيتشان را تا سرحدامکان رشد بدهند و شکوفا کنند."
عواملی از قبيل: " نبود امکانات تربيتی، فقدان اميد به آينده، گسيختگیخانواده ها، کاهش فضای خلاقيت در زندگی اجتماعی، فقدان و يا کمبود امنيتاجتماعی و نبود امکانات مناسب برای گذراندن اوقات فراغت، وسعت يافتن شکافنسلها و وابستگی اقتصادی جوانان به خانواده ها در عين استقلال طلبی آنها".