نمایش نتایج: از شماره 1 تا 2 , از مجموع 2

موضوع: پشت پرده اقتصاد ایران

 1. #1
  کاربرسایت hrg1356 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۴-۲۰
  نوشته ها
  5,534
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 6 در 3 پست

  پشت پرده اقتصاد ایران

  روزنامه مردم نو  بیان پشت پرده اقتصاد ایران در زنجان
  پذیرش بحران


  هدفگذاریبرنامهچهارم توسعه رساندن نرخ رشد اقتصادی به هشت درصد بود که 5/2 درصدآن بهبهرهوری اختصاص داشت که متأسفانه این هدفگذاریها تحقق پیدا نکرد.

  [JUSTIFY]احمدایمانی-جماعتی که برای آگاهی از طرح هدفمندکردن یارانهها به سالندارالقرآن کریمزنجان آمده بودند با شنیدن آمارها در قبال اوضاع اسفناکاقتصادی چندانعکسالعملی از خود نشان ندادند، چون زودتر از مسئولان دولتیبحران اقتصادیکشور را باور کرده بودند، برای همین با طولانیشدن جلسهاکثر بازاریان،کسبه و اصناف سالن را ترک نمودند. پس از به تصویرکشیدنگوشهای از سخنان،رئیسجمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی راجع به اهمیتطرح تحول اقتصادی وهدفمندکردن یارانهها، معاون برنامهریزی و اموراقتصادی وزارت نیرو درجایگاه سخنرانی قرار گرفت.
  • کاستیها در بستر اقتصاد
  بنابهگزارش خبرنگار مردمنو، داود منظور، در این جلسه سه ساعته تدوین واجرایبرنامههای پنج ساله توسعه کشور را طی 20 سال گذشته یادآوری نمود وتصریحداشت: رویکرد تمامی برنامهها ایجاد بستر رشد و شکوفایی اقتصاد بودهکهعلیرغم تلاشهای صورت گرفته همچنان مجموعهای از کاستیها در این بستروجوددارد که مانع رشد و بالندگی هستند.
  وی به شناسایی آسیبها در طرحتحولاقتصادی پرداخت و در تشریح نرخ رشد اقتصادی و مقایسه آن با سایرکشورهایهمتراز ایران اظهار داشت: با همه تدابیر برنامههای پنجساله،رشد اقتصادیاتفاق افتاده شایسته نظام و مردم نبوده و انتظارات برآوردهنشده است.
  اینمقام مسئول با اعلام نرخ رشد اقتصادی 1/4 درصدی کشوردر بین سالهای 1980 تا2005 و همچنین نرخ هفت درصدی سالهای 2005 تا 2007تأکید کرد: واقعیتها راباید پذیرفت و برای مطلوبنمودن اوضاع باید تدبیرمناسب نمود. معاونبرنامهریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو، نرخ رشداقتصادی کشور چین را در طیهمان سالها حدود 11 درصد خواند و افزود:کشورهایی چون سنگاپور، هند،پاکستان و ترکیه که اقتصادی مشابه ایرانداشتند نرخ رشد اقتصادی خود را بهدو برابر ایران رساندهاند.
  • اعلام نگرانی از کاهش سرمایهگذاریها
  آماردیگریکه توسط منظور، ارائه شد درآمد سرانه بود: درآمد سرانه ایران در سال1980برحسب دلار آمریکا 2869 دلار بود که در سال 2005 به 7834 دلار رسید.
  ویبااعلام اینکه وضعیت درآمد سرانه این آمار بر حسب نرخ ارز و میزان قدرتخریدمحاسبه شده است به یک نگرانی اشاره نمود: اتفاقی که در کشورکرهجنوبیافتاد ما را نگران کرد، درآمد سرانه آنها از 2500 دلار به 22هزار دلاررسید یا درآمد سرانه مالزی از 2100 دلار به 10 هزار دلار رسید.
  نگرانیدیگرحال حاضر مسئولان در حوزه اقتصاد، نسبت سرمایهگذاری به تولید ناخالصملیاست که به گفته منظور چالش ایجاد نموده است. وی اظهار داشت: آنچه کهبه رشداقتصادی در کشور منجر میشود سرمایهگذاری است.
  معاونبرنامهریزی وامور اقتصادی وزارت نیرو از کاهش روند سرمایهگذاری درسالهای اخیر خبر دادو گفت: باید آسیبشناسی نمود که چه اتفاقی افتاده کهنرخ سرمایهگذاریکشور علیرغم همه حمایتهای دولت کاهش یافته است، شایدبتوان گفت بسترهایاقتصادی که در جامعه زمینه کسب و کار را فراهم میکندخیلی مناسب و هماهنگنیستند. منظور، نسبت تشکیل سرمایه را در سال 86 حدود24 درصد دانست و ازبهرهوری عوامل تولید به عنوان یک نگرانی دیگر نامبرد: تلاش همهبرنامههای گذشته برای ارتقای بهرهوری عوامل تولید بود. ویخاطرنشان ساخت:هدفگذاری برنامه چهارم توسعه رساندن نرخ رشد اقتصادی بههشت درصد بود که5/2 درصد آن به بهرهوری اختصاص داشت که متأسفانه اینهدفگذاریها تحققپیدا نکرد.
  • نکته اساسی در تورم و بیکاری دو رقمی
  منظور،روندتورم را یک چالش دیگر اقتصاد کشور برشمرد و اظهار داشت: طی سالهایاخیر نرختورم دو رقمی بوده است ولی رقمها در واقع رقمهای پرنوسانی بود کهدر برخیسالها به بالای 20 درصد هم رسید. این مقام مسئول به یک نکته اساسیدر بخشتورم پرداخت: در کشورهای دیگر تورم دو رقمی یک فاجعه محسوب میشودیعنی اگرتورم کشوری به دو رقم رسید میگویند اقتصاد ما دچار بحران شدهاما اینشرایط در کشور ما از سالها پیش نهادینه شده است و نرخهای تورمبالا ازموانع اصلی تصمیمگیریهای تولید و سرمایهگذاری به شمار میرود.
  منظور،ازنرخ بیکاری به عنوان یک شاخص قابل توجه نام برد و تصریح داشت: نرخبیکاریهم مثل تورم در اکثر سالها دو رقمی بوده است و باز نرخ بیکاری دورقمی دراقتصاد جهانی بحران محسوب میشود، خوشبختانه در بودجه سالهای اخیرمقداریبا اتخاذ سیاستهایی نظیر بنگاههای زودبازده این نرخ کاهش یافته ولیهمچنانبیکاری یک مشکل جدی برای اقتصاد فعلی محسوب میشود.
  توزیع درآمد، نگرانی دیگر مسئولان در حوزه اقتصاد است که معاون برنامهریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو به
  آناشارهکرد. منظور، گفت: حتی اگر اقتصاد خوب تولید کند اما این تولید چگونهبینشهروندان توزیع میشود یک مشخصه قابلتوجه است. وی افزود: توزیعنامتعادلدرآمد در کشور ما یک پدیده تاریخی و بیماری مزمن است، بنابراینچگونهمیتوان عمل کرد که به سمت توزیع متعادل درآمدها حرکت کنیم و بهنوعی بتوانعدالت اجتماعی را تحقق بخشید و ارتقا داد.
  این مقام مسئولاز ضریبجینی به عنوان یک مشخصه تأییدکننده برای نابرابری توزیع درآمد درکشور نامبرد و با اعلام اینکه ضریب جینی در محاسبات اقتصادی بین صفر و یکمحاسبهمیشود تصریح کرد: هر وقت که ضریب جینی کاهش پیدا میکند یعنینابرابریافزایش دارد، ضریب جینی در کشور ما در اغلب سالها حدود 4/0 وبالاتر از آنبوده است.
  • نابسامانی در مصارف انرژی
  ویبااشاره به اینکه یکی از معضلات جدی حال حاضر کشور که زمینه طرح تحولاقتصادیرا ایجاد کرده نابسامانی در مصارف انرژی است گفت: ذهنیتی که درکشور راجعبه بالابودن منابع نفت و گاز وجود دارد باعث شده که ما در مصرفانرژیافراط کنیم. منظور، با معرفی شاخص انرژی آن را میزان مصرف انرژی بهازایواحد تولید اقتصادی و ملی خواند و افزود: معمولاً مجموعه مصارف انرژیرا بهیک واحد مشترک تبدیل میکنند که بشکه معادل نفت خام است.
  بنابر اعلاممعاون برنامهریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو، به ازای 1000 دلارتولیدناخالص داخلی در کشور هفت بشکه معادل نفت خام انرژی مصرف میشود.منظور،آمار فوق را با کشورهای ایتالیا، انگلستان و نروژ مقایسه کرد واظهار داشت:مصرف انرژی آنها دارای بهرهوری قابل قبولی است که در آنکشورها برای 1000دلار تولید ناخالص داخلی کمتر از یک بشکه معادل نفت خامانرژی مصرف میشود،بنابراین ما نسبت به کشورهای پیشرفته دنیا هشت برابرانرژی مصرف میکنیم،به اعتقاد منظور، این آمار حاکی از آن است که شرایطکشور نه تنها بهتر نشدهبلکه بدتر هم شده است.
  • واردات بیشتر از صادرات
  اینمقاممسئول در همین رابطه از تراز تجاری به عنوان یک پدیده نامطلوباقتصادی دیگرنام برد و تصریح کرد: ایران بیشتر از آنچه که به دنیا صادرمیکند وارداتانجام میدهد و این شرایط نامطلوب است. وی اظهار نمود: رقمواردات درسالهای اخیر افزایش قابل ملاحظهای داشت که این رقم در سال 1385به 40میلیارد دلار رسید در حالی که صادرات غیرنفتی هفت یا هشت میلیارددلار بود.منظور، ادامه داد: این کسری از محل درآمد نفتی جبران میشود.
  ویباآسیبشناسی از سیمای کلی اقتصادکشور توضیحاتی هم درخصوص یارانههاداد.معاون برنامهریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو اهداف کلی پرداختیارانهها،کالاهای اساسی، انرژی و ... را کمک به اقشار آسیبپذیر، کمک بهتولیدداخلی، ثبات اقتصادی، کنترل قیمتها و جلوگیری از تورم و بهبود رقابتخواندو با طرح این سؤال که آیا اهدافی که یارانهها باید دنبال نمایند دروضعیتکنونی پرداخت آنها تحقق پیدا میکند یا نه؟ اظهار داشت: مشکل ایناست کهپرداختهای یارانه در زمان فعلی غیرهدفمند انجام میگیرد.
  ویخاطرنشانساخت: یارانه سرانه قیمتهای ثابت از سال 1363 که برای هر نفر حدود3300تومان بود در سال 86 به 19 هزار و 300 تومان رسید و نسبت یارانههایتولیدناخالص داخلی نیز افزایش پیدا کرد. زمانی استنباط از پرداخت یارانهبیشتربه خاطر بالا رفتن سطح تولید ملی بود اما این نشان میدهد کهپرداختیارانهها از تولید ملی پیشی گرفته به طوری که قبلاً هشت درصد بود ودرسال 86 به 22 درصد رسید. منظور، همچنین نسبت یارانههای مالیات را درسال63 حدود 5/11 درصد اعلام کرد و افزود: این رقم در سال 86 به 35 درصدرسیدو یارانهها در کل بودجه دولت از سه درصد به 9 درصد افزایش یافت،معنینگرانیها این است که علیرغم اینکه یارانهها را به سرعت افزایشمیدهیماما آن طرف در ضریب جینی بهبود چندانی اتفاق نیفتاده که علتآنغیرهدفمندبودن یارانههاست.
  • کلام آخر اینکه ...
  هرچندنظامآماری کشور دقیق نیست و هر وزارتخانه و دستگاه دولتی با تشخیص وصلاحیت خودبه ارائه آمار و ارقام میپردازد اما باید گفت اظهارات معاونوزارت نیرو درزنجان نشان داد به رغم همه ادعاهایی که وجود دارد مسئولاندولتی باعقبنشینی پذیرفتهاند اگر تا دیروز بحران اقتصادی کشورهایاروپایی وآمریکا برای ایران تهدید بود امروز اقتصاد کشور که بر پایهمنابع نفت و گازاداره میشود به بنبست رسیده و بحران وارد خانه شده کهاگر در هدفمندکردنیارانهها و اجرای طرح تحول اقتصادی درست و کارشناسیعمل نشود و شتابزدهباشد نظرات کارشناسان اقتصادی حقیقت مییابد واقتصاد مملکت پس از فلجشدنویلچرنشین میشود.
  [/JUSTIFY]

  منبع

  [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
  *هرکس به اندازه همتش رشد می کند*

 2. #2
  کاربرسایت hrg1356 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۴-۲۰
  نوشته ها
  5,534
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 6 در 3 پست

  Re: پشت پرده اقتصاد ایران

  با هدفمندشدن يارانه ها، صنايع از تکنولوژي بالا بهره مند خواهندشد

  زنجان- معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي وزير نيرو گفت : با اجراي طرحهدفمندکردن يارانه ها فعاليت بسياري از صنايع کشور توجيه اقتصادينخواهدداشت وصاحبان آنها نسبت به بهره مندي از تکنولوژي بالا در توليداتخود اقدامخواهند کرد.
  [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
  زنجان- معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي وزير نيرو گفت : با اجراي طرحهدفمندکردن يارانه ها فعاليت بسياري از صنايع کشور توجيه اقتصادينخواهدداشت وصاحبان آنها نسبت به بهره مندي از تکنولوژي بالا در توليداتخود اقدامخواهند کرد.


  دکتر "داود منظور" روز سه شنبه در همايش "بررسيو تبيين طرح هدفمند کردنيارانه ها" در زنجان، رقابتي شدن فضاي کسب و کاردر جامعه، شکل گيريمزيتهاي واقعي اقتصادي و افزايش کارايي رااز اهداف مهمهدفمندکردن يارانهها ذکرکرد و افزود: در زمان حاضر بسياري از صنايع کشوربا ضرب و زورقيمتهاي پايين انرژي، به فعاليت هاي خود ادامه مي دهند.
  وي،به اصلاح قيمت انرژي با هدفمند شدن يارانه ها در کشور اشاره کردويادآورشد: افزايش بي رويه مصرف به خصوص در حاملهاي انرژي، قاچاق بخشقابلتوجهي از فراورده ي انرژي، تخصيص غيربهينه منابع و شکل گيري فعاليتهايفاقد مزيت هاي اقتصادي از جمله مضرات يارانه دار بودن قيمت حاملهايانرژيدر کشور است.
  منظور، بابيان اينکه درزمان حاضر 60تا 70درصد يارانه يبنزين نصيب سهدهک بالاي جامعه ميشود، افزود: دهک هاي پايين از کمتر از دودرصد اينيارانه ها بهره مند مي شوند.
  وي، شناسايي اقشار و فعاليتهايآسيب پذير، تعيين اقلام عمده مشمولطرح هدفمندکردن يارانه ها، شيوه و سرعتاصلاح قيمتهاي نسبي و تحليل آثار وتبعات اصلاح قيمتهاي نسبي به متغيير هايکلان اقتصادي و بررسي شيوه هايباز توزيع و تزريق مجدد منابع در اقتصاد رااز برنامه هاي عملياتي هدفمندکردن يارانه ها ذکرکرد.
  منظور، انجامکارهاي بزرگ را نيازمند تدبير و تغييرات بزرگ را منشااثرات ارزشمند دانستو اظهار داشت: طرح تحول اقتصادي تغييري اساسي دررويکردهاي اقتصادي کشوراست و اجراي درست آن نتايج ارزنده اي را به دنبالخواهدداشت.
  معاون وزيرنيرو، با بيان اينکه کشور در طول 30سال گذشته براي طيفرايند رشد و توسعهمجموعه اي از برنامه هاي منسجم را اجرا کرده است،افزود: به رغم تلاشهايانجام شده در اين رابطه برخي کاستي ها مانع رشدبالنده کشور شده است.
  وي يادآورشد: طرح تحول اقتصادي درپي شناسايي مجموعه ي آسيبها و تدبير و برنامه ريزي مناسب براي رفع اين مشکلات مي باشد.
  *هرکس به اندازه همتش رشد می کند*

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

 1. پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: یکشنبه ۱۸ بهمن ۸۸, ۲۱:۲۲
 2. تهران در تصرف موشها!!!
  توسط hrg1356 در انجمن پیرامون محیط زیست
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: سه شنبه ۰۳ آذر ۸۸, ۰۹:۱۸
 3. طرح تحول اقتصادی به ضرر اقتصاد و مستضعفین است/می توانیم پرون
  توسط hamid192 در انجمن اخبار ويژه انتخابات ايران
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: دوشنبه ۰۴ خرداد ۸۸, ۲۲:۰۵
 4. دبی با بحران اقتصادی روبرو شد
  توسط hamid192 در انجمن اقتصاد
  پاسخ ها: 1
  آخرين نوشته: چهارشنبه ۰۶ آذر ۸۷, ۲۰:۱۴
 5. پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: جمعه ۱۷ آبان ۸۷, ۰۸:۵۲

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •