هواپیمای مسافربری در فرودگاه اصفهان دچار سانحه شد
مدتیپس از پرواز، خلبان متوجه نقص فنی هواپیما شده و به فرودگاه شهید بهشتیباز می گردد و هنگام فرود در این فرودگاه دچار سانحه شده و با صدماتی بههواپیما مواجه می شود و بنا به گفته برخی این فرود هواپیما با آتش سوزیمحدود نیز همراه بوده است.

تابناک: در ادامه سریال تکراری سقوط وسوانح هوایی، این بار حدود ساعت 21.30 چهارشنبه شب، یک فروند هواپیمایمتعلق به شرکت هواپیمایی ایران ایر، هنگام فرود در فرودگاه اصفهان دچارسانحه شد.

این هواپیمای مسافربری از نوع فوکر بوده، به شماره پرواز 220 از اصفهان به مقصد تهران پرواز کرده بود.

بنابراینگزارش، مدتی پس از پرواز، خلبان متوجه نقص فنی هواپیما شده و به فرودگاهشهید بهشتی باز می گردد و هنگام فرود در این فرودگاه دچار سانحه شده و باصدماتی به هواپیما مواجه می شود و بنا به گفته برخی این فرود هواپیما باآتش سوزی محدود نیز همراه بوده است.

خوشبختانه مسافران همگی در سلامت کامل به سر می برند.

گفتنیاست، مديرکل روابط عمومي هما هم با تایید این خبر اظهار کرده است: مديريتهواپيمايي جمهوري اسلامي ايران ، هواپيمايي را براي اعزام گروه فني بهمنظور تعمير هواپيماي فوکر 100 دچار نقص فني شده و بازگرداندن اين هواپيمادر اسرع وقت به خط پروازي به سمت اصفهان اعزام مي کنند و هواپيماي حاملگروه فني، مسافران فوکر 100 را به تهران منتقل خواهد کرد.