کشف جديدي که هگمتانه را تکان داد + عکس
ويانجام اين مرحله از کاوش را براي يافتن معابر ساختار شهري امري ضروريدانست و افزود: براساس گمانهزني و لايهنگاريهاي انجام شده توسط مرحومآذرنوش، بافت اصلي شهر صخره سپس بر روي آن، سطح سازي و سپس بر روي آنمعماري تاريخي ايجاد شده است.[JUSTIFY]
سرپرست هيأتکاوشهاي باستان شناسي هگمتانه از کشف و شناسايي سيستم آبرساني جديدي درلايههاي تاريخي مدفون در اين بستر تاريخي خبر داد.
يعقوب محمدي فر درگفتگو با ميراث آريا (chtn) ضمن بيان اين مطلب افزود:در فصل 16کاوش که ازبيستم مهر ماه آغاز و کماکان نيز ادامه دارد سيستم آبرساني جديدي درلايههاي تاريخي مدفون در اين بستر تاريخي شناسايي کرديم البته در زمانکاوشهاي دکتر صراف کانالهاي روباز آبرساني در خيابانها شناساي شده بود.

رئيسدانشکده هنر و معماري دانشگاه بوعلي همدان با اشاره به شناسايي کانالهايآب رساني روباز و سرپوشيده در اين بستر تاريخي اظهار داشت:در اين فصل دردو سمت کنار حاشيه معبر، لولهاي سرپوشيده به قطر 15 سانتي متر کشف شد.
به گفته وي؛ اين لولهها با استفاده از آجر و سطح ساروجي با ترکيبي از آهک و گل، آب را به خانهها هدايت مي کردند.
دانشيارگروه باستان شناسي دانشگاه بوعلي به کشف بقاياي معماري قسمتي از يک خانهدر مرحله اول فصل شانزدهم کاوش اشاره کرد و گفت: در اين مرحله، دقيق بودننقشههاي معماري ارايه شده توسط صراف براي ما اثبات شد.
به گفته ايندکتراي باستان شناسي؛ در راستاي ايجاد سايت موزه اقدام به ايجاد چهارترانشه در مرحله نخست و پنج ترانشه در مرحله دوم کرديم تا بتوانيم برايايجاد سايت موزه فضايي را مشخص کنيم.
محمدي فر شناسايي و تعيين ساختارکلي شهرسازي و گاه نگاري را يکي از اهداف مهم اين فصل از کاوش اعلام کردو گفت: بررسي و تشخيص کاربري اين فضاها براي ما از اهميت ويژهاي برخورداراست.
وي با اشاره به ايجاد چهارترانشه بر روي پي اين تپه تاريخي، تخريبلايههاي معماري دوران معاصر بر روي لايههاي تاريخي را يکي از مشکلاتکاوش در تپه تاريخي هگمتانه دانست.
به اعتقاد اين استاد دانشگاه؛ بهدليل نفوذ لايههاي معماري دوران پهلوي اول و دوم بسياري از بخشهاي مربوطبه بافتهاي تاريخي از بين رفته براي نمونه در يک ترانشه 10 در 10 چندينچاه کشف کرديم که ساختار معماري دورههاي تاريخي را به شدت تخريب کرده بود.
وي اضافه کرد: دراين فصل به سراغ ارتفاع و کف منازل رفتيم و سپس به تجريه و ارزيابي مدارک در مورد کاربري فضاها پرداختيم.
ويانجام اين مرحله از کاوش را براي يافتن معابر ساختار شهري امري ضروريدانست و افزود: براساس گمانهزني و لايهنگاريهاي انجام شده توسط مرحومآذرنوش، بافت اصلي شهر صخره سپس بر روي آن، سطح سازي و سپس بر روي آنمعماري تاريخي ايجاد شده است.
سرپرست هيأت کاوشهاي باستان شناسي در هگمتانه همچنين از شناسايي بيش از 16 نوع خشت بر روي بسترسازي هاي مورد اشاره خبر داد.
محمديفر با بيان اين که در يکي از ترانشههاي فصل قبلي بافت معماري يافتيم کهدر همان دوره تخريب شده بود تصريح کرد: به نظرميرسد ترکيب اين بافت که بابافت خشت هاي دوره اشکاني متفاوت است مربوط به اوايل دوره ساساني باشد.
بهگفته رئيس دانشکده هنر ومعماري دانشگاه بوعلي؛ البته در يکي از ترانشههاتوده اي از خشت يافتيم که در اين توده تعدادي آجر سلجوقي، ايلخاني قرارداشتند.
وي همچنين از کشف لايههاي معماري مربوط به دورههاي ميانياسلامي و اوايل اسلامي همچون ايلخاني و سلجوقي خبر داد و افزود: به زودينتايج آزمايشگاه به منظور تعيين دقيق دوره تاريخي اين لايهها مشخص خواهدشد.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید][/JUSTIFY]