معابد زیبای جهان
======================
دراینجا فهرستی از معابد زیبای جهان را فهرست آورده ایم! که شامل این معابدمی شود: صاحب هارماندر در آمریستار، تاکشانگ در کشور بوتان (در شمال هند)،وات رانگ خون در تایلند، پرامبانان در اندونزی، بتکده شوداگون در برمه،معبد هیون در پکن، چی یون- این در ژاپن، سری رانگانتاسوامی در تامیل نادوو آنکار وات در کامبوج.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
تاکشانگمشهورترین صومعه بوتان است که بر فراز صخره ای به ارتفاع 3120 متر (10200فوت)، تقریبا ً 700 متر ( 2300 فوت) بالاتر از پایین دره پارا، حدودا ً درفاصله 10 کیلومتری شهر پارا قرار گرفته است. شابدورانگ ناوانگ در سده 17 ومیلارپا ازبازدیدکنندگان مشهور این معبد هستند. تاکشانگ یعنی "آشیانهببر". افسانه آن این است که پادماسامباوا (معلم مذهبی راینپوچ) به پشت ببرپریده است. این صومعه شامل هفت معبد است که می توان از همه آنها بازدیدکرد. صومعه تاکشانگ چند بار مورد هجوم شعله های آتش قرار گرفته و جدیدا ًترمیم شده است. برای رسیدن به صومعه باید پیاده یا با قاطر از آن بالابروید.


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
وات رانگ خونیک معبد بودائی معاصر، رها از قیود و رسوم در چیانگ رای تایلند است.اینمعبد توسط چالرمچای کاسیتپیپات طراحی شده. ساخت آن در سال 1998 آغاز شده وامید است تا سال 2008 به پایان برسد. وات رانگ خون از دیگر معابد تایلندمتمایز است، برای یوبوسوت آن (به زبان مقدس بودائیان: یوپوساتا؛ سالناجتماعات موقوفه) رنگ سفید و شیشه های سفید در نظر گرفته شده. رنگ سفیدمظهر پاکی لرد بودا؛ و شیشه سفید مظهر حکمت و خرد اوست، که "با جلای خاصیدر سراسر گیتی و کره خاکی درخشان است."

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
پرامبانانوسیع ترین مجموعه معبد هندو در جاو مرکزی اندونزی است که تقریبا ً در 18کیلومتری شرق جاکارتا قرار گرفته. این معبد میراث جهانی یونسکو و یکی ازوسیع ترین معابد هندو در جنوب- شرقی آسیا است. ویژگی خاص آن معماری سربهفلک کشیده و نوک تیز است، که نمونه بارز معماری معبد هندو است و با ارتفاع47 متری ساختمان مرکزی در میان مجموعه وسیعی از معابد که هر کدام بهتنهایی قد علم کرده اند قرار گرفته است.


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
بتکده شوداگونکه بتکده طلایی نیز نام گرفته، یک گنبد مطلای 98 متری (تقریبا ً 321.5فوت) در یانگون برمه است. این بتکده در غرب دریاچه کانداگی تپه سینگوتاراواقع شده که بر افق طلایی شهر حکمفرماست. شوداگون مقدس ترین بتکده بودااست زیرا اهالی برمه یا بهتر است بگوییم خدمتگزاران کاکوساندا، آثار مقدس4 بودائی یعنی؛ آب مقدس کاناگامانا، تکه ای از ردای کاساپا، هشت تار مویگوتاما و مجسمه بودای تاریخی را در این زیارتگاه گذاشته اند.


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
معبدهیون،یا قربانگاه هیون مجموعه عمارت تائوئیست در جنوب شرقی پکن در ناحیه کانووقرار دارد. امپراطوران سلسله مینگ و کینگ برای مراسم دعا به هیون آمده اندتا از پروردگار بخواهند به آنها خرمن پربرکتی ارزانی دارد. به این معبد بهعنوان معبد تائوئیست نگریسته می شود، اگرچه هیون پرستی چینی ها به ویژهتوسط حکومت پادشاهی وقت، قبل از تائوئیست بوده است.


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
معبد چی یون-این در هیگاشیاما- کو، کیوتو و ژاپن مرکز اصلی جودو شو( فرقه سرزمین پاک )است که توسط هانن (1212- 1133) بنا نهاده شد، او اظهار داشته بود که انسانهای احساساتی در بهشت غربی بودا آمیدا (سرزمین پاک) با زمزمه کردننامبوستو،نام آمیدا بودا، حالت روحانی می یابند و گویی تازه متولد میشوند.
مجموعه وسیع چی یون- این، جایی است که هانن سکونت گزیده بود تا تعلیماتش را منتشر کند، او در همین جا دار فانی را وداع گفت.


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]


صاحب سری هارماندریا دربار صاحب، که به طور غیر رسمی به آن به عنوان معبد طلایی یا معبدپروردگار اشاره می شود، از لحاظ فرهنگی با اهمیت ترین محل پرستش سیک ها ویکی از قدیمی ترین گردواراهای سیک است که در شهر آمریستار واقع شده و توسطچهارمین معلم مذهبی سیک ها؛ رام داس، تاسیس شده، ساخت این بنا در آمریستاربه دلیل مقدس بودن آن است، که به اسم "گورو دی ناگری" به معنای شهر معلممذهبی سیک شناخته شده است.
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]


معبد سری رانگانتاسوامی (سریرانگام)
اینمعبد فضایی به مساحت 156 جریب فرنگی (631000 مترمربع) و محیط 1116متر(10710 فوت)را اشغال کرده که آن را به وسیع ترین معبد هندوستان و یکیاز پهناورترین مجموعه های مذهبی دنیا تبدیل کرده است. در حقیقت معبدسریرانگام به راحتی می تواند پهناورترین معبد هندوی دایر جهان نامیده شود( آنکار وات پهناورترین معبد غیر دایر است).معبد سریرانگام با دیوارهای هممرکز به طول 32592 فوت یا بیش از 6 مایل احاطه شده است. پیرامون ایندیوارها 21 گاپورام (برج) قرار دارد. در میان شگفتی های معماری این معبد "دالانی 1000 ستونی" (در واقع 953 ستونی) وجود دارد.
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
آنکار وات،مجموعه معبدی است در آنکار که در اوایل قرن 12 برای شاه سریاوارمن(Suryavarman ) دوم به عنوان معبد دولتی و پایتخت او بنا شد، به بهتریننحو از آن نگهداری و حفاظت شده و از زمان تاسیسش تنها مرکز مذهبی برجستهاست- که به ویشنو اولین هندو و پس از آن به بودائی اهدا شد. آنکار واتمظهر سبک بی نظیر کلاسیک معماری کامر است، به نمادی برای کامبوج تبدیل شدهکه بر پرچم ملی این کشور جلوه گری میکند، و جاذبه اصلی این کشور برایگردشگران است.

منبع: iranvij.ir