بارش شهاب اسدی بامداد 27 آبان در کشور مشاهده می شود


بامداد روز چهارشنبه 27 آبان در ساعت یک و 5 دقیقه شاهد اوج بارش شهابی اسدی در کشور خواهیم بود.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق محاسبات مداری ذرات دنباله دار، اوج بارش شهاب اسدی به وقت رسمی ایران در ساعت 1:05 بامداد روز 27 آبان اتفاق می افتد و ZHR ( درخشندگی) حاصل از این برخورد به 180می رسد.

برای بارش اسدی امسال دو اوج پیش بینی شده است اوج اول را با برخورد زمین به توده 1466 در ساعت 1:13 و اوج دوم مربوط به توده ذرات 1533 در ساعت 1:05 بامداد 27 آبان ماه جاری است. نزدیکی این دو اوج، از لحاظ رصدی تفکیک آنها را مشکل می سازد.

وقتی ذرات گرد و غباری که در فضای بین سیارات قرار دارند، وارد جو زمین می شوند، در اثر سرعت بالا و اصطکاک شدید می سوزند و به صورت شهاب دیده می شوند. در آسمانی صاف و تاریک ممکن است در هر ساعت چند شهاب مشاهده کنید که در نقاط مختلف آسمان ظاهر و به سرعت محو می شوند اما در شبهای خاصی از سال تعداد شهابها به یک باره زیاد می شود که به این پدیده "بارش شهابی" گفته می شود.