یک موس با ۱۸ کلید که (یک جوستیک حرفه ای) مخصوصگیمر های عزیز هست واردبازار می کنداین موس از حافظه آنبرد ۵۱۲k استفادهمی کند که قیمت حدودی آن۷۵ دلار است
رایانمهر