ستارههای جوان در ابر رو حوا
در این منظره که از سوی تلسکوپ فضایی اسپیترز و به کمک رنگهای کاذب تهیه شده است٬ ابرهای غبار کیهانی و ستارگان تازه متولد شدهی جای گرفته در این ابر، در طولموج های فروسرخ میدرخشند. منظرهی به تصویر کشیده شده یکی از نزدیک ترین مناطقی است که ستارگان در آن شکل می گیرند. این منطقه بخشی از مجموعه ابر رو حوا است که در فاصلهی تقریبی 400 سال نوری از ما و در نزدیکی لبه جنوبی صورتفلکی چشمگیر حوا قرار گرفته است. این منظره حدود 5 سال نوری از آسمان را پوشش میدهد. ستاره های تازه متولد شده پس از شکل گیری، همراه با ابری بزرگ و متشکل از گاز هیدروژن ملکولی سرد، غبار اطراف خود را گرم کرده و درخشش فروسرخ تولید می کنند. اکتشاف دراین ناحیه به وسیله پرتوهای فروسرخ سبب آشکار شدن 300 ستاره تازه شکل گرفته و تکوین یابنده شده است که متوسط سن آنها 300000 سال تخمین زده می شود و در مقایسه با سن خورشید که 5 میلیارد سال است، بسیار جوان محسوب می شوند.


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]