گروهاقتصادی «البسام هاوس»( AlBassam House) عربستان به منظور تأسيس اولينبانك اسلامی كانادا، درخواستی را به وزارت امور مالی و اقتصادی اين كشورتقديم كرد.
به گزارش خبرگزاری قرآنی ايران(ايكنا) به نقل از mooslym،در صورتی كه وزارت امور مالی و اقتصادی كانادا با اين درخواست موافقت كندبيش از هفتصد هزار مسلمان ساكن اين كشور خواهند توانست معاملات اقتصادیخود را با تكيه بر شريعت اسلامی انجام دهند.در حال حاضر بسياری ازمسلمانان كانادا از دريافت وام خريد خانه به دليل بهره بانكی آن امتناعمیورزند و در صورتی كه بانك اسلامی اين كشور تأسيس شود اين افراد خواهندتوانست صاحب خانه شوند.