مشخصات جنگنده ای که عربستان خریدار آن است(+عکس)
[JUSTIFY]عربستان قراردادی به ارش 7.25 میلیارد دلار برای خرید 72 فروند هواپیمای جنگی " یوروفایتر " از یک کنسرسیوم مختلط سازنده هواپیمای نظامی در اروپا منعقد کردهاست .


جنگنده چهار مليتي (يورو فايترتايفون)هواپيمايي با بالهاي دلتا و پيش بال و با قابليت فراتر از ميدانديد ،رزم هوايي نزديكو هوا به زمين است.

اين جنگنده توانايي پروازسوپر كروز را دارد به طوري كه بدون استفاده از پس سوز مي تواند با سرعتبالاي صوت (بيش از يك ماخ)به مدت زيادي پرواز كند.

مركز اصلي توسعهو ساخت يورو فايتر در مونيخ واقع شده است كه شامل كنسر سيومي متشكل از BAEsystemsاز بريتانيا،EADSاز آلمان،CASAاسپانيا وآلينا ايرو ناتيكا ازايتاليا است.

همچنين موتور EJ200اين جنگنده نيز توسطشركتEurojetطراحي و ساخته شده است كه آن نيز متشكل از كنسر سيومي از چهارشركت كشورهاي فوق است .

در ژانويه 1998چهار كشور قرار دادي برايتحويل 620فروند يورو فايتر به امضا رسانيدندكه اولين كه اولين سري ازجنگنده ها طي سالهاي 2003و2004 به ترتيب به اسكادران هاي عملياتي نيروهايهوايي آلمان ، اسپانيا ، ايتاليا و بريتانيا تحويل داده شوند . از اولينمشتريان خارجي اين جنگنده مي توان به اتريش و يونان اشاره كرد و ناگفتهنماند كه اين جنگنده در ژوئن2004توسط نيروي هوايي سنگاپور مورد بررسي قرارگرفت.

طراحي
در ساختمان اين جنگنده به طور گسترده از موادكامپوزيت فيبر كربن ، پلاستيك تقويت شده با شيشه، آلومينيوم ليتيم ،تيتانيم و آلومينيوم ريخته ، استفاده شده است . قابليت پنهان كاري راداري(stealth) اين هواپيما شامل مقطع كم راداري از مقابل ، حس گرهاي غير فعالو امكان پرواز سوپر كروز بوده كه آنرا از ديد رادارهاي دشمن مخفي مي دارد.

تركيبپيش بال / دلتا به ميزان زيادي از نظر آيرود يناميكينا پايدار استكه همينناپايداري باعث چابكي فوق العاده اي به خصوص در پرواز ما فوق صوت بهارمغان آورده است.

بايد خاطر نشان ساخت كه تركيب پيش بال /دلتا دربهبود ليفت به دراگ نيز تأثير مثبتي در اين جنگنده داشته است . خلبان ،هواپيما را توسط يك سيستم كامپيوتري پرواز با سيم در پرواز كنترل مي كندكه اين سيستم به صورت تصنعي پايداري هواپيما را به وجود آورده است وناپايداري هاي محيطي را نيز از بين مي برد . پيش بالهاي تمام متحركوفلپرون هاي داخلي و خارجي كنترل RoleوPitchرا امكانپذير كرده وYawتوسطسكان عمودي انجام مي گيرد . اسلتهاي اتوماتيك لبه حمله نيز كمبر بال را درزواياي حمله بالا افزايش مي دهند . اين جنگنده در اصل تك سر نشينه بوده كهبراي مقاصد آموزشي نوع دو سرنشينه آن نيز ساخته شده است .

كاكپيت

سيستمكنترل خلبان شامل كنترلهاي صوتي،اهرم گاز و استيك است.براي دسترسي سريعخلبان ،اهرم گاز و استيك 24 حالت شستي فرمانهاي ورودي را در جاي خود قرارداده اند كه شامل شستي هاي حس گرها ،تسليحات ،سيستم مديريت كمك هاي دفاعيو هندلينگ پرواز هستند.

سيستم صوتي نيز اين امكان را به خلبان ميدهد كه در گيرو دار نبرد فرمانهي ورودي به سيستم هاي هواپيما را با صدايخود اجرا كند .كلاه خلبان و همچنين نمايشگر سر بالا تمام اطلاعات پروازي،علائم مربوط به تسليحات وتصاوير ما دون قرمز را به صورت مشترك نمايش ميدهد .كاكپيت به سه نمايشگر چند منظوره ير پايين مجهز مي باشد كه موقعيتتاكتيكي ،وضعيت سيستمها و نقشه را نمايش مي دهند .از تجهيزات ديگر مي توانهشدار نزديك به زمين را نام برد.

تسليحات

يوروفايتر تايفون مجهز به توپ چرخان 27 ميليمتري داخلي مائو زر و 13 محل برايحمل تسليحات مي باشد .4عدد در زير هر كدام از بالها ،5 عدد درزير بدنهقرار گرفته اند. يك سيستم مديريت تسليحات نيز در تمام شرايط انتخاب ،شليكو وضعيت آنها را تحت نظارت خود دارد.

در نقش جنگنده برتر هوايي 6موشك فراتر از ديد ميا ن برد آمرام را در محل هاي نيمه پنهان بدنه و 2موشك كوتاه برد آسرام را در پايلون هاي بيروني حمل خواهد كرد.امكاناستفاده از موشكهاي متئوركه داراي موتور رم جت هستند براي اين جنگنده درنيروي هوايي بريتانيا وجود دارد .

در نقش باز دارندگي هوايي نيزمجهز به 4 آمرام ،2آسرام ،2 موشك كروزو 2 موشك ضد رادار مي باشد .برايسركوب دفاع هوايي دشمن مجهز به 4آمرام ،2آسرام و 6 موشك ضد رادارمي باشد .
در نقش چند منظوره نيز اين جنگنده 3آمرام،2آسرام،2موشك ضد رادار و 2 بمبGBU-24 PUVرا حمل مي كند .

برايماموريتهاي پشتيباني هوايي نزديك نيز به 4آمرام،2آسرام و 18 موشك ضد زرهبريم استون مجهز خواهد شد و در نهايت در عملياتهاي ضربتي دريايي4آمرام،2آسرامو 6 موشك ضد كشتي با خود حمل مي كند .انتظار مي رود در نوعانگليسي آن امكان حمل و شليك موشكهاي كروز استو رم و اسكالپ را نيز داشتهباشند .نوعي موشك مادون قرمز IRIS-Tساخت آْْلمان نيز از سال 2005 توسطديگر يورو فايتر هاي آلمان و اسپانيا و ايتاليا قابل حمل شد ه است.

جنگ الكترونيك و اقدامات متقابل

اينتجهيزات شامل ساب سيستم كمك دفاعي هواپيما(DASS)بوده كه انواع تهديداتدشمن را ارزيابي و اولويت بندي مي كند .ساب سيستم متشكل از ضد اقداماتالكترونيكي و ساپورت ،هشدار نزد يكي موشك از جلو و پشت سر ،تله موشكي كششيكه قابليت كشيده شدن از پشت هواپيما در سرعت بالاي صوت رانيز دارد و پخشكنندهاي Chaffو Flareمي باشد و سيستم ايو نيكي هواپيما نيز بر اساس شاهراهفيبر نوري انتقال داده هاي استاندارد ناتو ساخته شده است.

رادارها و حس گر ها

اينهواپيما مجهز به رادار پالس داپلر CAPTORچند حالته و باند ايكس بوده كهتوسط كنسر سيو م يورو رادار تهيه شده است رادار چند حالته داراي سه كانالپردازش بوده كه كانال سوم براي كلاس بندي عوامل انتشار پارازيت ،حذفسيگنالهاي ناخواسته و نولينگ لوپ هاي مجاور به كار مي رود .تجهيزات رديابياز طريق آشكار ساز امواج مادون قرمز نيز در سمت چپ جلو كاناپي نصب شده است.اين سيستم در نقش هوا به هوا به عنوان يك سيستم منفعل جستجو و رديابي هدفمورد استفاده قرار مي گيرد .در نقش هوا به زمين نيز توانايي شناسا يياهداف چند گانه را دارا مي باشد .اين سيستم مستقيما به كلاه خلبان متصل ميباشد .

موتور

اين پرنده به 2موتورEJ200مجهز بوده كه هر كدام كششي برابر 90كيلونيوتن در حالت پس سوز و60كيلو نيوتن در حالت خشك توليد مي كنند .توربين تك مرحله اي در موتور يكفن سه مرحله اي و كمپرسور فشار بالاي 5 مرحله اي را مي چر خاند .

اينجنگنده با اين كه يكي از پيشرفته ترينها در جهان است اما در برابر رقباييمانند F-22 و جنگندهاي نسل 5 روسي حرفي براي گفتن ندارد .

چوناین هواپیما، جنگنده ای نسبتاً سبک و در عین حال نیرومند می باشد، برایبرخاست تنها به 700 متر باند پروازی احتیاج دارد. قابل توجه است که اینهواپیما نیز مانند اکثر جنگنده های اروپایی از بالهای دلتا یا مثلثی شکلبهره می برد و به این جهت که در انتهای آن سکان افقی یا دم هواپیما وجودندارد، این سکان به قسمت جلو منتقل شده و اصطلاحاً «کانارد» نامیده میشود.

البته سیستم کانارد و بالهای دلتا شکل مزیت هایی چون دیراستال یا وامانده شدن را دارند اما به دلیل نقایص و عیب های دیگری کهدارند، هواپیماهای آمریکایی از این نوع طراحی استفاده نمی کنند. در اینهواپیما جمعاً 13 مقر سلاح یا پایلون در نظر گرفته شده که 5 عدد آنها زیربدنه و 8 عدد در زیر بال ها قرار گرفته اند.

این هواپیما، می توانددر این مقرها از موشک های کوتاه برد هوا به هوا نظیر Aim-9 سایدوایندر ویا موشک های میان برد نظیر Aim-120 آمرام برای نبرد های هوایی و از بمب هاو موشک های ضد زره هدایت لیزری بهره جوید.

نیروی هوایی سلطنتیبریتانیا، به منظور جایگزین سازی این هواپیما با هواپبماهای قدیمی تورنادواف-3 و جاگوار تعداد 232 فروند از این هواپیما را سفارش داده که تحویل اینهواپیما ها از سال 2002 آغاز شده و تا سال 2014 ادامه خواهد یافت. در کل،خلبانان این هواپیما، پرواز با این جنگنده را نشاط آور توصیف کرده و پروازبا آن را به هر خلبان نظامی توصیه می کنند.[/JUSTIFY][JUSTIFY] [/JUSTIFY][JUSTIFY][برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید][/JUSTIFY]