قاتل زنمصریای که حاضر نشد به اتهام "اهانت" به مقتول، حکم اولیهی دادگاه رامبنی بر ۷۸۰ یورو جریمهی نقدی بپذیرد، امروز به جرم قتل او، به حبس ابدمحکوم شد. این حکم، شامل موارد تخفیف پس از ۱۵ سال نمیشود.

دادگاهایالت درسدن در آلمان شرقی، متهم ۲۸ سالهی پروندهی مروه الشربینی را درسه مورد قتل، قتل عمد و ایراد ضرب و جرح منتهی به قتل گناهکار تشخیص داد وبه حبس ابد محکوم کرد. دادگاه همچنین اعلام کرد که حکم حبس ابد، به دلیلآن که مجرم، (آلکس و.) با انگیزهی نژاد پرستانه اقدام به قتل کرده، شامل موارد تخفیف پس از ۱۵ سال نمیشود.
قاتل مروه الشربینی از نشان دادن چهرهی خود در برابر دوربین ابا دارد


این دادگاه از صبح روز دوشنبه (۲۶ اکتبر/ ۴ آبان) با تدابیر شدید امنیتی در درسدن آغاز بهکار کرده بود.
مروهالشربینی، زن ۳۲ سالهی مصری بود که از سال ۲۰۰۵ در آلمان زندگی میکرد.این زن که سه ماهه باردار بوده، در روز اول ژوئن در سالن دادگاه، بر اثرضربات چاقوی آلکس و. به قتل میرسد. جلسهی دادگاه برای رسیدگی نهایی بهپروندهی شکایت علیه قاتل به اتهام "اهانت" تشکیل شده بود. آلکس و.(شهروند المانی روسی تبار!!!!!) در ماه اوت سال ۲۰۰۸ در ملاء عام به مروه توهین کرده و او را "فاحشه، اسلامگرا و تروریست" خوانده بود.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

**طبق قوانین قضایی المان حبس ابد اشد مجازات(معادل اعدام در ایران.....(به علت لغو قانون اعدام)) می باشد!!!