وزير تعاون از تصويب كليات طرح تاسيس صندوق ضمانت از سرمايه گذاري بخش تعاون در دولت خبر داد.
بهگزارش خبرنگار مهر، محمد عباسي از تصويب كليات طرح تاسيس صندوق ضمانت ازسرمايه گذاري بخش تعاون خبر داد و گفت: پس از تشكيل بانك توسعه تعاون، يكياز الزامات قانون اصل 44 در بخش تعاون ايجاد صندوق ضمنات از سرمايه گذاريبخش تعاون است.

وزير تعاون اظهار داشت: ايجاد بستر مشاركت مردم درفعاليتهاي اقتصادي راهبرد اصلي دولت دهم است كه در اين رابطه مي توان بهضرورت تجميع توانمنديها و منابع كشور براي اجراي طرحهاي اقتصادي نيز اشارهكرد.

عباسي در ادامه بيان داشت: ايجاد اشتغال با اهتمام به يكمولفه مانند پرداخت تسهيلات قابل تحقق نيست بلكه بايد مولفه هايي چونتوانمند سازي، مهارت و غيره را در اين روند دخيل دانست.

وي بر لزومتوزيع فرصتهاي اشتغال در مناطق محروم تاكيد كرد و آن را مهمترين عامل دركاهش فاصله طبقاتي كشور عنوان كرد و افزود: با راه اندازي بانك توسعهتعاون، ظرفيت بزرگي در بخشهاي محروم كشور براي گام نهادن در روند توسعهقرار داده مي شود.

وزير تعاون با اشاره به عضويت 42 ميليون نفر ازمردم در قالب تعاونيهاي سهام عدالت، ايجاد تعاونيهاي فراگير ملي و دانشبنيان را از برنامه هاي مهم در اين مورد اعلام كرد.