پس از يك قرن

منشور كوروش دي ماه به ايران ميآيد
خبرگزاريفارس:طبق توافقات جديد رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ونمايندهتامالختيار موزه بريتانيا منشور كوروش پس از گذشت 130 سال 26 دي(16ژانويه) براي نمايش به ايران ميآيد.

بهگزارشخبرنگار اجتماعي فارس، با حضور جان كرتيس، سرپرست بخش خاورميانهموزهبريتانيا و نماينده تامالاختيار اين موزه در ايران و برگزاريجلسهاي باحميد بقايي، معاون رئيسجمهوري و رئيس سازمان ميراث فرهنگي وگردشگريتوافقاتي براي انتقال منشور كوروش به ايران انجام شد.
اين جلسه كه روزگذشته در محل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري برگزارشد، زمان توافقي برايانتقال اين منشور به ايران به صورت امانت 16 ژانويهبرابر با 26 دي سال1388 تعيين شد.
در اين جلسه مدير بخش امانات موزه بريتانيا و مدير موزه ملي ايران نيز حضور داشتند.
در جلسه روز گذشته اين هيئت تمام توافقات براي نحوه ورود و انجام مراحل بيمه منشور كوروش انجام شد.
زمان نمايش منشور كوروش در ايران احتمالاً 4 ماه خواهد بود.
منشور كوروش در محل موزه ملي ايران براي نمايش عمومي قرار داده ميشود.
منشورحقوق بشر كوروش كه با نام استوانه كوروش نيز شناخته مي شود، ازجنس سفالاست و طبق گفتههاي باستانشناسان در سال 539 پيش از ميلاد توسطكوروش دومهخامنشي ساخته شده است.
دور تا دور اين استوانه سفالين كه 23سانتيمتر طول و 11 سانتيمترعرض دارد در حدود 40 خط به زبان ميخي بابلي،فرمانهاي كوروش حك شده است.
منشور كوروش به عنوان نخستين منشور حقوقبشر شناخته ميشود و در سال1971 ميلادي، سازمان ملل آن را به شش زبان رسميسازمان منتشر كرد. بدلي ازاين منشور در مقر سازمان ملل متحد در شهرنيويورك نگهداري ميشود.
به گزارش خبرنگار فارس، 20 مهر امسال حميدبقايي؛ معاون رئيسجمهوريو رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري درمصاحبهاي با خبرگزاري فارس ازتعيين ضربالأجل 2 ماهه براي انگليس دربارهنمايش منشور كوروش در ايرانخبر داد كه در پي انتشار اين مصاحبه نيكمكگريگور؛ مدير موزه بريتانيا طيروزهاي اخير نامهاي را خطاب به حميد بقاييارسال كرده است.
متن اين نامه به شرح زير است:
" جناب آقاي مهندس بقايي
معاون محترم رئيس جمهور و رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري
ازخواندن مصاحبه اخير جنابعالي درباره امانت گيري منشور كوروش بهموزه مليايران بسيار ناراحت و نااميد شدم. همانطور كه در نامه مورخ 27مارس و هميشههم گفتهام ما مايل هستيم تا منشور كوروش را به تهرانبفرستيم و اميدوارهستيم تا بتوانيم مذاكرات در اين خصوص را آغاز نمائيم وهمچنين عملياتيبودن اين به امانت گيري، نحوه نمايش، جعبهها را در نظرداشته باشيم.
امامجبور بوديم تا براي تشكيل اولين جلسه هيئت امناي موزه بريتانيادر اين فصلصبر كنيم و سپس با شما درباره پيشنهادات خود صحبت كنيم. اينجلسه در تاريخ26 سپتامبر تشكيل شد و هيئت امناي موزه بريتانيا به دكترجان كرتيس، سرپرستبخش خاورميانه ماموريت داد تا در اسرع وقت به تهرانبيايد و با شما و آقايمهرانديش؛ مدير موزه ملي ايران درباره تاريخ، نحوهنمايش و جعبهها از جانبما با شما به مذاكره بپردازد. دكتر كرتيس از جانبهيئت امناي موزه بريتانياو اينجانب اختيارات كامل را در مورد مذاكراتمنشور كوروش بر عهده دارد.
دراينجا به شما دوباره اطمينان ميدهم كه موزه بريتانيا بسياراميدوار استمنشور كوروش را جهت امانت به موزه ملي ايران بفرستد اما طبقامانت سپاريهايبينالمللي بايستي در مورد جزئيات و شرايط در اينده بايكديگر بحث وگفتوگو شود.
نيل مك گريگور
مدير موزه بريتانيا "

مصاحبهحميد بقايي در گفتوگو با خبرنگار اجتماعي فارس كه 20 مهرامسال منتشر شداز اين قرار است: طبق تفاهمنامه موزه ملي ايران و موزهبريتانيا قرار بودمنشور حقوق بشر كوروش، شهريور امسال در ايران به نمايشدربيايد كه با توجهبه گذشت زمان عمل به اين تعهد، رئيس موزه بريتانيا طينامهاي اعلام كردهاست كه به دليل حوادث سياسي پس از انتخابات در ايران،قادر به ارسال آن بهايران نيست و اين منشور را در فرصتي ديگر در ايران بهنمايش خواهد گذاشت.
بقاييادامه داد: سازمان ميراث فرهنگي طي نامهاي اعتراض خود را بهمديريت موزهبريتانيا اعلام كرده و يادآور شده است كه اين اقدام موزهبريتانيا بر خلافتفاهمنامه بين موزه ملي ايران و موزه بريتانيا است وآنها بايد توضيحدهند كه چه مشكلي از نظر فضاي سياسي در ايران وجود داردكه فرضاً بخواهدانتقال منشور كوروش به ايران را تهديد كند.
رئيس سازمان ميراثفرهنگي، صنايع دستي و گردشگري تأكيد كرد: ايناقدام موزه بريتانيا تنها يكبهانه است و آنها ميخواهند عمل به تعهدشانرا به تعويق بيندازند به هميندليل ما طي يك مهلت 2 ماههاي به آنها فرصتميدهيم تا اين موضوع را تعيينتكليف كنند، اگر آنها منشور كوروش را براينمايش در ايران تا حداكثر 2 ماهآينده ارسال نكنند، ما هم تمام همكاريهايمشترك باستانشناسي، برپايينمايشگاههاي ميراث فرهنگي و... را درانگلستان متوقف و قطع خواهيم كرد.
بقاييگفت: كشور ايران در عمل به تفاهمنامه خود با موزه بريتانيادو نمايشگاهشكوه پارسي و آثار دوره عباسي را در انگلستان برپا كرد البتهضرري ازبرپايي اين دو نمايشگاه متوجه ما نشد چون ايران تبليغات مؤثري رادربارهگردشگري و ميراث فرهنگي ايران در اين كشور انجام داد.
وي با تأكيد براينكه موزه بريتانيا با اين عمل خود در عدم اجرايتعهداتش وجاهت علمي خودرا در دنيا از دست خواهد داد، تصريح كرد: بناي درانعقاد هر تفاهمنامهاياعتماد است، موزه بريتانيا نيز تاكنون وجاهت علميداشته است و ما به آنهابه چشم سياستمدار نگاه نكرديم كه به آنها شككنيم كه شايد به تعهداتشانعمل نكنند، وقتي موزهاي اعلام ميكند كه كارفرهنگي مشترك ميخواهد داشتهباشد حساب آن را از سياستمداران جدا ميكنيم،اگر در آن زمان ما تفاهم باموزه بريتانيا را نميپذيرفتيم خيليها انتقادميكردند كه چرا فرصتها رااز دست ميدهيم.
معاون رئيس جمهوري با بيان اينكه در حال حاضر كشورايران كشوركاملاً امني است، ادامه داد: متأسفانه موزه بريتانيا به عنوانيك نهادعلمي، بهانههاي سياسي ميگيرد.
بقايي اظهار داشت: سازمانميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري درراستاي احترام به حقوق تمامايرانيان، در صورت ادامه كارشكنيهاي انگليستا حداكثر 2 ماه آينده تمامروابط و همكاريهاي علمي و فرهنگي خود را باانگليس قطع ميكند.

*سپاس 150 نماينده مجلس از مواضع حقطلبانه نظام براي بازگرداندن منشور كوروش

بهدنبال كارشكني دولت انگليس و زير پا گذاشتن تعهدات پيشين در جهتنمايشمنشور حقوق بشر كوروش، بيش از 150 نماينده مردم در مجلس شوراياسلامي، درنامهاي خطاب به محمود احمدينژاد، رئيسجمهوري اسلامي ايران،با اشاره بهمجموعه اقدامات صورت گرفته در جهت بازگرداندن اين اثر ارزشمندبه ايراناسلامي به عنوان سندي تاريخي كه نشانگر تاريخ و فرهنگ سرشار ازمهرورزي وعدالت جويي نياكان ماست و براساس تعهدات دولت انگلستان بايد بهسرزمينمادرياش بازگردد، از مواضع و تلاشهاي صورت گرفته در دولتخدمتگزار وسازمان ميراث فرهنگي، صنايع ستي و گردشگري بويژه رئيس اينسازمان سپاسگزاريكردند.
نمايندگان مردم در مجلس در اين نامه با اشاره به لزوم نمايشعظمت وشكوه بيمانند ميراث كهن اين سرزمين و فرهنگ ديرپاي ما به سراسردنيا،ابراز اميدواري كردهاند كه در سايه تداوم اقدام حقوقي و بينالمللي،مردمعزيزمان در كوتاهترين زمان ممكن، شاهد نمايش منشور حقوق بشر كوروشدرسرزمين مادرياش باشند.
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]