بازیگر "زیر آسمان شهر" در تلویزیون واشنگتن + عکس
اينشبكهدر اطلاعيه‎اي كه در سايت رسمي خود اعلام كرده كه برنامه هاي اينشبكه خبريو تحليلي سياسي و اجتماعي با كادري حرفه‎اي خواهد بود كه پيونديميانايرانيان سراسر دنيا و مردم داخل ايران به وجود خواهد آورد.
کامرانملک مطیعی، مجری، بازیگر و طنزپزدار سابق صداوسیما به عنوان یکیاز مجریاناصلی شبکه تلویزیون فارسی جدید التاسیس «شبکه بینالمللیواشنگتن» کار خودرا آغاز کرد. از احمد بهارلو، مجری سابق شبکه صدایآمریکا (VOA) به عنوانمسئول این شبکه جدید فارسی زبان یاد می شود.
به گزارش پارسینه، کامرانملک مطیعی، مجری، بازیگر و طنزپزدار سابقصداوسیما به عنوان یکی از مجریاناصلی شبکه تلویزیون فارسی جدید التاسیس«شبکه بینالمللی واشنگتن» کار خودرا آغاز کرد.
ملک مطیعی از بازیگران مجموعه طنز "زیر آسمان شهر" بود.
گفتنیاست اين شبكه در اطلاعيه‎اي كه در سايت رسمي خود اعلام كرده كهبرنامه هاياين شبكه خبري و تحليلي سياسي و اجتماعي با كادري حرفه‎ايخواهد بود كهپيوندي ميان ايرانيان سراسر دنيا و مردم داخل ايران به وجودخواهد آورد.
خبرهای این شبکه به دو زبان انگليسي و فارسي ارائه مي‎شوند.
از احمد بهارلو، مجری سابق شبکه صدای آمریکا (VOA) به عنوان مسئول این شبکه جدید فارسی زبان یاد می شود.