فلزات غالبا به اشکال bcc, Fcc و Hcp میباشند.

شاید ساده ترین آنها شبکه بی سی سی باشد یا همان (body center cubic) شبکه مکعبی مرکز دار.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
([برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] تصویر از)


همانطورکه در شکل ملاحظه میکنید و از نام لاتین آن هم پیداست این شبکه مکعبی استکه دارای 9 اتم میباشد. 8 اتم در گوشه ها ویک اتم در مرکز.

رابطه بین شعاع و ثابت شبکه = (4r=a(1.7320 که در این رابطه :

R=شعاع شبکه و a=ثابت یک سلول شبکه است و ضریب 1.73 در واقع و در صورت صحیح تر همان رادیکال 3 است.

درصد حجم اشغال شده توسط این bcc یا همان PF برابر 68 درصد است که از دو شبکه دیگر Fcc و Hcp کم تر میباشد.

(PF=حجم سلول واحد/حجم ذرات).

عناصریمانند Li-Na-K -Ba و ...........دارای این شبکه میباشند.نکته ای که وجوددارد این است که با دیدن جدول مندلیف در میابیم که 3 عنصر ستون نخست ازاین ساختارند و این نشانه یکی از خاصیتهای شبکه بی سی سی یا مکعبی مرکزداراست.