"بانك تات" هشتمين بانك خصوصي جمهوري اسلامي ايرانبا ويژگي هاي متمايز و نوآور در شبكه بانكي كشور با مشاركت جمعي از خبرگانو نخبگان نظام بانكي و اقتصادي و رويكردي مشتري مدار با شعار" تجربه،اعتماد و توسعه" پا به عرصه فعاليت ميگذارد.
بهبود مستمر فرآيند هاياجرائي و حرفه اي و توجه ويژه به ارتقاء كيفيت زندگي پرسنل ، تحقق آرمانكيفي بانك را به همراه خواهد داشت.در اين راستا جذب و بكارگيري نخبگانتجربي و دانشگاهي و توسعه مهارت هاي عملكردي كاركنان همسو با اهتمام بهگسترش توانمندي هاي ارتباطي ايشان دورنماي مديريت سرمايه انساني " بانكتات " است.

بدين وسيله از واجدين شرايط دعوت مي شود در صورت تمايل نسبت به تكميل فرم زير اقدام نمايند.
tatbank724.com