اين چك به تاريخ 17آبان 88 و توسط شركت كارگزاري بهمن و نزد شعبه بانك مليشعبه بورس و بهحساب شركت سپرده مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه بابت 20درصد حصه نقديبلوك 50 درصدي مخابرات صادر شده است. فارس: تصويرتاريخيترين چك كشور به ارزش هزار و 563 ميليارد تومان مربوط بهپرداخت وجهنقد 20 درصدي بلوك 50 درصد بعلاوه يك سهم مخابرات منتشر شد.

بلوك50 درصد بعلاوه يك سهم مخابرات در حالي 5 مهرماه بهقيمت هر سهم 3هزار و409 ريال توسط كنسرسيوم اعتماد مبين از دولت خريداريشد كه تاريخيترينمعامله بورس و خصوصي سازي كشور با ركورد ديگري نيزهمراه شد.
بدينترتيب كه با صدور روز گذشته چك پرداخت وجه نقد 20 درصدي اين واگذاريتاريخيبه ارزش پانزده تريليارد و ششصد و سي و هشت ميليارد و سيصد و بيستونهميليون و دويست و دوازده هزار و چهارصد و چهل و هشت ريال ركورد ديگريدرمبادلات مالي و پولي كشور به ثبت رسيد و به نظر ميرسد پيش از اينچنينرقمي در قالب يك فقره چك صادر در كشور صادر نشده باشد.

اين چكبه تاريخ 17 آبان 88 و توسط شركت كارگزاري بهمن و نزد شعبه بانكملي شعبهبورس و به حساب شركت سپرده مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه بابت20 درصدحصه نقدي بلوك 50 درصدي مخابرات صادر شده است.

براساس اين گزارش،براساس قانون اصل 44، سازمان خصوصي سازي با تكيه برمصوبه هئيت واگذاري درخصوص فروش بيش از 22.9 ميليارد سهم مخابرات معادل50 درصد بعلاوه سهم، درروز يكشنبه 5 مهرماه 88 اقدام به حراج اين تعدادسهم به قيمت پايه هر سهم340 تومان كرد. در جريان اين مزايده و حراج بينظير، دو گروه كنسرسيوماعتماد مبين و سرمايه گذاري مهر اقتصاد ايراينان(و در برابر غيبت ناخواستهشركت تعاوني پيشگامان كوير يزد) به رقابتپرداختند كه با افزايش 9 ريالي هرسهم مخابرات، كنسرسيوم اعتماد برنده اينمعامله تاريخي و بي سابقه كشور بهارزش 7.8 هزار ميليارد تومان شد.

اين كنسرسيوم اقدام به جلب مشاركتگروه هايي چون بانك سينا، سرمايه گذاريتدبير، شركت سرمايه گذاري ساتا،سرمايهگذاري امين اعتماد و چند شركتسهامي عام كرد و روز گذشته در مهلتقانوني 30 روز كاري چك پرداخت 20 درصدوجه نقد معامله مذبور را به نام شركتسپرده گذاري كرد تا ظرف روز جاريقطعيت مهمترين واگذاري تاريخ كشور احرازشود.