امید به زندگی ساکنان سوییس به صورت میانگین به 81 سال میرسد.
پایگاهاطلاعرسانی شهر نوشت:دانشگاهها و مراکز آزمایشگاهی متعددی در سراسر دنیا،اقدامات و بررسیهای گوناگونی را در درجهبندی کردن کشورها در زمینه بهداشتو رعایت استانداردهای محیط زیست انجام دادهاند.

به گزارش رویترز،در این بررسیها که بر اساس 25 شاخصه اصلی همچون هوا، کیفیت آب، تنوع زیستیو موارد دیگر پایه ریزی شده اند، تا کنون 140کشور جهان مورد بررسی قرارگرفتهاند. بر اساس این گزارش سوییسیها با برخورداری از هشت فاکتور یامعیار مورد نظر در معرفی محیط زیست پاک، همچون بهسازی کیفیت آب و بهداشتجنگل با کسب تمام امتیازات در رده نخست قرار گرفته اند.

برخورداریاز مناظری کوهستانی، دارا بودن سرزمینهایی حاصلخیز به نحوی که در هرمرغزار یا زمین دست نخوردهای میتوان اقسام فعالیتهای کشاورزی را تجربهکرد، باعث شده تا امید به زندگی ساکنان این کشور به صورت میانگین به 81سالبرسد.