به نام خداوند بخشاینده مهربان
در کل در قانون دوم ترمودینامیک در موردآنتروپی و سمت و جهت انجام واکنشها بحث میشود.
قانوندوم ترمودینامیک در مورد تعادل واکنشهای شیمیایی است.تعادل یک واکنش بهاین معنی است که واکنش بدون عوامل بیرونی تغییری در آن به وجود نمیآید.اگر یک واکنش تمایلی به پیشرفت در هیچ جهتی را نداشته باشد , این تحولرا برگشت پذیر میگوییم و اگر تحولی بدون کمک عاملی بیرونی امکان انجامشنباشد به آن تحول برگشت ناپذیر میگوییم.

آنتروپی هم به عنوان معیاری برای خود به خودی بودن به شمار می آید. dS=q/t

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
(تصویر از [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید])

تغییراتآنتروپی ΔS در یک سیستم نمایانگر میزان پیشرفت در یک واکنش شیمیاییمیباشد , این شکل به روشنی جایی که آنتروپی بیشترین مقدار را دارد نشانمیدهد.

ds=q/T که گرما=q و دما=T.

با افزایش بینظمی , آنتروپی افزایش می یابد و بالعکس و در طبیعت آنتروپی در حال افزایشاست.با افزایش آنتروپی سیستم ما به سمت خود به خودی بودن به پیش می رود.
در سیتمهای جدا از هم یا ایزوله هنگامی تعادل ظاهر میشود که آنتروپی سیستم ما در بیشترین حالت باشد.
در طبیعت به دلیل خود به خود بودن تمامی تحولات , با افزایش آنتروپی در کل جهان روبرو هستیم.

تحلیلی از (ΔS):

اگر ΔS=0 بود , سیستم ما در حال تعادل است

اگر ΔS منفی بود , واکنش در جهت عکس پیشروی میکند

اگر ΔS مثبت بود واکنش به اصطلاح خود به خودی است و به صورت عادی آنجام میشود.