با وجود روشنگري تلاش براي نشان دادن چهره واقعياعتياد ومعتاد درجامعه ، هنوزعلت افتادن بسياري ازافراد در دام اين بلايخطرناك نبود شناخت كافي ودرست ويا شناخت نادرست ازاين مسئله است. به گزارشمهر، داشتن باورها وتصورهاي غلط ازخطرات وعواقب اعتياد موجب شده است تابسياري ازافراد به دليل همين نا آگاهي با آسان گرفتن اين بحرانپرخطراجتماعي به راحتي دردام آن گرفتارشوند. واقعيت اين است كه تعداديازاين باورهاي غلط چنان درميان برخي ازگروههاي اجتماعي ريشه داروبديهي جاافتاده است كه درپاره اي مواقع مخالفت با آنها غيرطبيعي مي نمايد. به هميندليل نيزرسانه ها وگروههاي مرجع بايد با پررنگ كردن خطراين باورها كه عاملاعتياد بسياري ازافراد است خطرات آن را براي جامعه وبويژه گروههاي درمعرضخطرگوشزد كنند. درهمين ارتباط دكترهومان نارنجيها مديركل پيشگيري وفرهنگيستاد مبارزه با مواد مخدردرمطلبي بخشي ازمهمترين اين باورهاي غلط را مورداشاره قرارداده است.با يك بارمصرف مواد كسي معتاد نمي شود!
تحقيقاتنشان داده است مواد اعتيادآوربه محض ورود به سيستم عصبي (حتي براي باراول)برخي مراكزترشح كننده دوپامين را درمغزخاموش مي كنند. تصاويرMRI رنگيازمغزمعتادان ومقايسه آن با افراد سالم نشان مي دهد كه افراد سالم، مغزيدرخشنده با رنگ هاي متنوع دارند اما افراد معتاد ازيك مغزخاموش با تصويريسياه وتيره برخوردارند. علت اين مسئله همان قطع ترشح دوپامين وسايرواسطههاي شيميايي درمغزاست. افراد مصرف كننده (پس ازمصرف) با وسوسه به دنبالجايگزيني براي همان واسطه هاي ازدست رفته هستند واين بي قراري وميل بهمصرف تا زمان مصرف مجدد ادامه مي يابد كه اين زمينه هاي اوليه اعتياد است.پس مي توان گفت: آري، حتي يك بارمصرف مواد مخدرنيزاعتياد آوراست.
مصرف تفنني مواد مخدركسي را معتاد نمي كند
بسياريازجوانان كه مصرف مواد را آغازمي كنند براين باورند كه مصرف تفنني منجربهاعتياد نمي شود وگمان ميكنند مي توانند سالها مواد را مصرف كنند وخوبوسرحال باقي بمانند. همين طرز تفكروباورغلط، زمينه سازاعتياد است. برخيگمان مي كنند مي توانند سالها مواد را مصرف كنند وخوب وسرحال باقي بمانند.همين طرزتفكروباورغلط، زمينه سازاعتياد است وبسيارند معتاداني كه سالهاستمواد مصرف مي كنند وشدت اعتيادشان افزايش يافته اما خود را معتاد نميدانند. اگربتوانيد جواب اين سئوال را بدهيد، مي توانيد ريشه هاي اينباورغلط را نيزبشناسيد. سئوال اين است: همه مي دانند اعتياد بد است اماچرا جوانان معتاد مي شوند؟ مشكل اينجاست كه جوانان مصرف كننده گمان ميكنند معتاد نيستند يا به نيت اعتياد مواد را آغازنكرده اند واين مصرف تنهاجنبه تفنن دارد.
مواد اعتيادآوربراي افراد بالاي50 سال ضررندارد ومفيد است!
اينتصور باطل كه مواد مخدر مانند ترياك، فرد را جوان نگه مي دارد، قند خون وفشار بالاي خون را درمان مي كند، زمان روابط زناشويي را به تاخير مياندازد و تقويت كننده قواي جنسي است پايه علمي و درستي ندارد. چه بسيارندافرادي كه با مصرف اين مواد درروابط زناشويي دچارمشكل شديد هستند. معتادانفراواني هستند كه به دنبال سكته مغزي با قند خون بسياربالا وفشارشديد خوندربيمارستانها بستري شده اند. شايد درمصارف اوليه، مقداري قند خون يافشارخون افت پيدا كند اما به ياد داشته باشيم كه اين مواد درمان محسوب نميشوند. چه بسا كه نوشيدن مقاديرزيادي آبليمونيزفشارخون را كاهش دهد، آيا ميتوان به يك بيمارقلبي تا آخرعمر براي درمان فشارخون ، آبليموداد؟ بايددانست كه مواد مخدربراي هيچ بيماري درمان نيست.
بايد هرچيزرا درزندگي يك بارتجربه كرد!
برخيافراد براين باورند كه هرخطري ارزش يك بارتجربه كردن را دارد. حال بايدازآنان پرسيد كه اگرسوزني آغشته به ويروس هپاتيتB يا ايدزداشته باشيم،حاضرند آن را يك باروارد بدن خود كنند؟ آيا اين افراد حاضرند با يك فردمبتلا به آنفولانزاي خوكي يك بارروبوسي كنند؟ بايد بدانيم هرفرد معتاددرهرجايگاهي قرارگرفته است كه اگرمعتاد نبود در جايگاهي صدهابرابربهترقرارداشت. اگرمعتادي را مي شناسيد كه يك فروشگاه دارد، بدانيد كهاگرمعتاد نبود پنج فروشگاه داشت. خطر اعتياد آوري موادمخدرنيزكمترازمثالهاي ياد شده نيست. پس نمي توان هرخطري را تجربه كرد. اينعقل انسان است كه با توجه به شرايط ودرنظر گرفتن ميزان خطرموجود، تعيينخواهد كرد كه اقدامي انجام بشود يا نه. پس اگرآن عقل سليم وجود داشتهباشد، بايد بدانيم كه حتي يك بارمصرف مواد مخدر اعتيادآوراست ومصرف آندستاوردي جزاعتياد براي فرد به همراه ندارد.
مواد مخدرهميشه ازسوي يك آدم خلاف كاربا
چهره اي خطرناك به من تعارف مي شود!
بايدبدانيم كه داستان آغازاعتياد اين طورنيست. معتادان بسياري وجود دارند كهاولين بارمواد را ازپسرخاله، پسرعمو، يك دوست صميمي يا يكي ازبستگان واعضاي درجه يك خانواده دريافت كرده اند. اين تصوركه افراد ذكرشده هيچ وقتبد مرا درمورد مصرف مواد مخدربه هيچكس نمي توان اعتماد كرد. بايد بدانيدكه هركس مصرف مواد مخدررا به شما پيشنهاد كند، دشمن شماست. بدمرا نميخواهند واتفاقي براي من نخواهد افتاد، يكي ازعوامل اوليه ايجاد كنندهاعتياد است. در مورد مصرف مواد مخدربه هيچكس نمي توان اعتماد كرد. بايدبدانيد كه هر كس مصرف مواد مخدررا به شما پيشنهاد كند، دشمن شماست. البتهذكراين نكته الزامي است كه دربسياري ازموارد، افراد پيشنهاد دهنده نيزبهعلت ناآگاهي سعي مي كنند اين مواد را به نزديكان خود پيشنهاد دهند اماغافلند كه اين به معناي آغازاعتياد است وناخواسته درحق نزديكان خود دشمنيمي كنند.
معتاديني كه كارتن خواب نشده اند وازنظراقتصادي واجتماعي جايگاه خوبي دارند!
بايدبدانيم هرفرد معتاد درهرجايگاهي كه قرارگرفته است، اگرمعتاد نبوددرجايگاهي صدها برابربهترقرارداشت. اگرمعتادي را مي شناسيد كه يك فروشگاهدارد، بدانيد كه اگرمعتاد نبود پنج فروشگاه داشت. مواد موجوددربازارناخالصي بسيارمانند پودراستخوان، خاك، فضولات حيواني، پودرسمي سربولوله بازكن و... دارند، پس كسي كه اين مواد را مصرف مي كند به طورقطع آدمسالمي نيست. بايد بدانيم، مواد مخدردرزندگي هرانساني نقش ترمزوبازدارندهازموفقيت را دارد. تجربه نشان داده است كه هيچكس با مصرف مواد مخدرحتي يكپله نيزبالاترنرفته است.