منظور از خانواده فاقد عيب و نقص نمي باشد، بلکه ممکن است اعضاي آن دارايمشکلات و موانعي هم باشند ليکن در شيوه مقابله با آنها روش منطقي اتخاذ ميکنند، در اين خانواده موقعيت و جايگاه هر يک از اعضاء داراي ويژگي هاييبدين شرح است:
1- بينش تکاپوي
يعني بينشي که فرد را بر مي انگيزد تاروابط زندگي را پديده اي بسته و جبري و گريز ناپذير نپندارند، اعضايخانواده همديگر را ارزشمند مي دانند، به کرامت انساني همديگر احترام ميگذراند، عرصه زندگي را به نوآوري مي گشايند.

2- تبادل عاطفي در برابر انجماد عاطفي
اينخانواده عواطف خود را با شيوه ها ي قلبي، کلامي و عملي تبادل مي کنند، بهقلب اجازه ورود احساسات منفي را نمي دهند. به وسيله زبان ابراز محبت ميکنند و از بذل عواطف خالصانه دريغ ندارند. زن و شوهر روحيه همسر خود را ميشناسند و محبت قلبي و کلامي را در عمل پياده مي کنند.

3- مثبت گرايي
ازمهمترين ويژگي هاي خانواده متعادل، مثبت گرايي است. در اين خانواده زوجين،بيشتر زيبايي هايي همديگر را مي بينند. حتي المقدور از جنبه هاي منفياغماض مي کنند، از هنر خوب ديدن برخوردارند، جنبه هاي خوب شخصيت همسر خودرا تحسين و تأييد مي کنند، جنبه هاي روحي مشترک اعضا را شناسايي کرده وبهتقويت آنها مي پردازند.

4- تفاهم بجاي تخاصم
براي رسيدن بهتفاهم به حقوق متقابل مي انديشيند، حضور ديگران و در خلوت و تنهايي حريميکديگر را رعايت مي کنند، به سخنان هم با علاقه گوش مي دهند، از مقايسههمسر خود با ديگران بشدت پرهيز مي کنند، صداقت وراستي را هموراه در وجودخود تقويت مي کنند.

5- همگرايي بجاي واگرايي
در چنين خانواده اي اعضا با هم هماهنگي دارند، تشخيص مصلحت زندگي جمعي را به منفعت شخصي خود ترجيح مي دهند.

6- مثل دو بال يک پرنده مکمل يکديگر هستند
رشد و ترقي يکجانبه در اين خانواده مورد نظرنبوده و از هر فرصتي براي رشد همديگر و بهره برداري از زندگي مشترک استفاده مي کنند.

7- به جاي مفارقت به مشارکت مي انديشند
دست همت بالا زده با همياري و قبول مسئوليت در زندگي، بهترين جلوه مشارکت را به نمايش مي گذارند.

8- به حق سالاري به جاي مردم سالاري و زن سالاري معتقد هستند

9- روابط در چنين خانواده اي بر اساس حق و حقيقت تنظيم مي شود

10. شادکامي را در برابر تلخ کامي قبول دارند
مهمترينعامل تعادل در خانواده متعادل مسرت و خوشرويي است. گشاده رويي و خوشاخلاقي از ويژگي هاي مردم ممتاز است. اعضاء اين خانواده به ظاهر شاد و بانشاط مي انديشند.

11- به بزرگ منشي در مقابل کودک انديشي مي انديشند
براياين منظور، بزرگواري و گذشت، عيب پوشي و پرهيز از اشاعه بدي ها ، تقويتآرامش، فرصت بخشي براي اصلاح اشتباهات و راز داري و احترام به شخصيتهمديگر را همواره مورد توجه قرار مي دهند.
منبع:«خانواده خوشبخت، فرزند موفق، خسرو امير حسيني، تهران، عارف کامل، 1382، صص12 و 14»