به نام خداوند بخشاینده مهربان

راستش سایت اصلی که این مطلب روآورده پیدا نکردم که اسمش رو به عنوان منبع بزنم اما همین ذکر از خاطراتمهندس ایرج حسابی برای حفظ کلی قانون کپی به نظرم کفایت میکنه/ ماجرایجالبی است , دوستان سعی کنید مطالعش کنید:

از خاطرات مهندس ایرج حسابی:

در زمان تدریس در دانشگاه پرینستون دکتر حسابیتصمیم می گیرند سفره ی هفت سینی برای انیشتین و جمعی از بزرگتریندانشمندان دنیا از جمله "بور"، "فرمی"، "شوریندگر" و "دیراگ" و دیگراستادان دانشگاه بچینند و ایشان را برای سال نو دعوت کنند. آقایدکتر خودشان کارتهای دعوت را طراحی می کنند و حاشیه ی آن را با گل هاینیلوفر که زیر ستون های تخت جمشید هست تزئین می کنند و منشا و مفهوم اینگلها را هم توضیح می دهند. چون می دانستند وقتی ریشه مشخص شود برای طرفمقابل دلدادگی ایجاد می کند. دکتر می گفت: " برای همه کارت دعوت فرستادم وچون می دانستم انیشتین بدون ویالونش جایی نمی رود تاکید کردم که سازش راهم با خود بیاورد. همه سر وقت آمدند اما انیشتین 20دقیقه دیرتر آمد و گفتچون خواهرم را خیلی دوست دارم خواستم او هم جشن سال نو ایرانیان را ببیند.من فورا یک شمع به شمع های روشن اضافه کردم و برای انیشتین توضیح دادم کهما در آغاز سال نو به تعداد اعضای خانواده شمع روشن می کنیم و این شمع راهم برای خواهر شما اضافه کردم. به هر حال بعد از یک سری صحبت های عمومیانیشتین از من خواست که با دمیدن و خاموش کردن شمع ها جشن را شروع کنم. مندر پاسخ او گفتم : ایرانی ها در طول تمدن 10هزار ساله شان حرمت نور وروشنایی را نگه داشته اند و از آن پاسداری کرده اند. برای ما ایرانی هاشمع نماد زندگیست و ما معتقدیم که زندگی در دست خداست و تنها او می توانداین شعله را خاموش کند یا روشن نگه دارد."

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
آقای دکتر می خواست اتصال به این تمدن را حفظ کند و می گفتبعدها انیشتین به من گفت: " وقتی برمی گشتیم به خواهرم گفتم حالا می فهمممعنی یک تمدن 10هزارساله چیست. ما برای کریسمس به جنگل می رویم درخت قطعمی کنیم و بعد با گلهای مصنوعی آن را زینت می دهیم اما وقتی از جشن سال نوایرانی ها برمی گردیم همه درختها سبزند و در کنار خیابان گل و سبزه روییدهاست."
بالاخره آقای دکتر جشن نوروز را با خواندن دعای تحویلسال آغاز می کنند و بعد این دعا را تحلیل و تفسیر می کنند. به گفته یایشان همه در آن جلسه از معانی این دعا و معانی ارزشمندی که در تعالیممذهبی ماست شگفت زده شده بودند. بعد با شیرینی های محلی از مهمانانپذیرایی می کنند و کوک ویلون انیشتین را عوض می کنند و یک آهنگ ایرانی مینوازند. همه از این آوا متعجب می شوند و از آقای دکتر توضیح می خواهند.ایشان می گویند موسیقی ایرانی یک فلسفه، یک طرز تفکر و بیان امید وآرزوست. انیشتین از آقای دکتر می خواهند که قطعه ی دیگری بنوازند. پس ازپایان این قطعه که عمدأ بلندتر انتخاب شده بود انیشتین که چشمهایش را بستهبود چشم هایش را باز کرد و گفت" دقیقا من هم همین را برداشت کردم و بعدبلند شد تا سفره هفت سین را ببیند.
آقای دکتر تمام وسایل آزمایشگاهفیزیک را که نام آنها با "س" شروع می شد توی سفره چیده بود و یک تکه چمنهم از باغبان دانشگاه پرینستون گرفته بود. بعد توضیح می دهد که این درواقع هفت چین یعنی 7 انتخاب بوده است. تنها سبزه با "س" شروع می شود بهنشانه ی رویش. ماهی با "م" به نشانه ی جنبش، آینه با "آ" به نشانه ییکرنگی، شمع با "ش" به نشانه ی فروغ زندگی و ... همهمتعجب می شوند و انیشتین می گوید آداب و سنن شما چه چیزهایی را از دوستی،احترام و حقوق بشر و حفظ محیط زیست به شما یاد می دهد. آن هم در زمانی کهدنیا هنوز این حرفها را نمی زد و نخبگانی مثل انیشتین، بور، فرمی و دیراکاین مفاهیم عمیق را درک می کردند. بعد یک کاسه آب روی میز گذاشتهبودند و یک نارنج داخل آب قرار داده بودند. آقای دکتر برای مهمانان توضیحمی دهند که این کاسه 10هزارسال قدمت دارد. آب نشانه ی فضاست و نارنج نشانهی کره ی زمین است و این بیانگر تعلیق کره زمین در فضاست.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

انیشتینرنگش می پرد عقب عقب می رود و روی صندلی می افتد و حالش بد می شود. از اومی پرسند که چه اتفاقی افتاده؟ می گوید : "ما در مملکت خودمان 200 سال پیشدانشمندی داشتیم که وقتی این حرف را زد کلیسا او را به مرگ محکوم کرد اماشما از 10هزار سال پیش این مطلب را به زیبایی به فرزندانتان آموزش میدهید. علم شما کجا و علم ما کجا؟!"
خیلی جالب است که آدم به بهانه ی نوروز، فرهنگ و اعتبار ملی خودش را به جهانیان معرفی کند.