صدور پروانههای شکار در ایران افزایش پیدا کرده است. در سال گذشته ۷۰ پروانه شکار ازطرف سازمان محیط زیست صادر شده ، که به گفته فعالان محیط زیست و خبرگزاریها در ایران این رقم در سال جاری حدود ۱۴ درصد افزایش پیدا کرده است.معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی محیط زیست ایران گفته است افزایش صدورپروانه شکار حیوانات وحشی برای پرندگان و گراز همچنان در حال انجام است.

اعلامافزایش صدور پروانه شکار توسط سازمان محیط زیست با آغاز فصل شکار در ایراننگرانی هایی را در علاقه مندان به حیوانات و فعالان حوزه محیط زیست ایجادکرده است. کارشناسان بر این باورند که پیش از هر افزایش یا کاهش پروانهشکار باید برآورد جمعیتی از گونه مورد نظر برای شکار تهیه کرد.

علیبرهانی کیا فعال حوزه حیات وحش می گوید "معمولا در طول یک سال جمعیت یکگونه از حیوانات به آن حد زیاد نمی شود که بتوان چند برابر شکار شود، مگراین که برآورد جمعیت در یک مدت طولانی انجام نشده باشد. در غیر اینصورتافزایش پروانه شکار غیر معمول است."

فرخ مستوفی، کارشناس محیطزیست، معتقد است سازمان محیط زیست باید در مورد افزایش صدور پروانه شکارپاسخگو باشد. آقای مستوفی می گوید "سازمان محیط زیست یکی از مسئولیت هایشبرآورد آماری برای شکارگاه ها است. با توجه به اینکه وضع محیط زیست ما روزبه روز بدتر می شود، به نظر من افزایش پروانه شکار قابل توجیه نیست."

درهمین حال که خبر افزایش صدور پروانه شکار اعلام شده، باقر صدوق، معاونمحیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان محیط زیست، از صدود مجوز شکار برایشکارچیان خارجی خبر داده و گفته این مجوزها برای شکار گراز صادر شده وروند صدور آن همچنان ادامه دارد.

این در حالی است که گروهی ازکارشناسان معتقدند شکارچیان خارجی برای شکار گراز نیازی به ورود به ایرانندارند و شکار آن در کشورهایی نظیر ارمنستان راحت تر و امکان پذیر تر است.اما مسئله شاخ، کله و دندان گراز است که برای شکارچیان بسیار مهم است و بهدلیل ارزان بودن هزینه مجوز شکار در ایران، شکارچیان خارجی به ایران میآیند.

آقای مستوفی می گوید "یکی از مشکلات محیط زیست ایران این استکه خارجی ها بدون توجه به اینکه بدانند حضورشان باعث تهدید محیط زیست استبه کشور می آیند و شکار می کنند."

برخی از صاحبنظران با استناد بهاین مسئله که حرام بودن گوشت گراز می تواند از دلایل افزایش مجوز شکار اینحیوان باشد، بر مفید بودن گراز در چرخه حیات وحش و محیط زیست تاکید میکنند.

فرخ مستوفی می گوید:"سازمان محیط زیست وظیف اش این است که بههمه موجوات و جانواران یکسان نگاه کند و تحت تاثیر فرهنگ خاص رایج در یکیاز بخشها نباشد، زیرا جانوران در چرخه زندگی می کنند. گراز یکی ازمفیدترین حیوانات در ایران است. یکی از دلایل مفید بودن این حیوان این استکه درتمام طول زمستان، گراز خاک را زیر و رو می کند. یکی از راههای رشددرختان توسط این حیوان صورت می گیرد."

پرندگان از دیگر موجوداتیهستند که شکار آنها نیز در فصل شکار هم به شکل غیر قانونی در حال انجاماست و هم مجوز آن نسبت به سال گذشته بیشتر صادر شده است.

علیبرهانی کیا، فعال حوزه حیات وحش می گوید:"سال به سال تعداد پرندگان کمترمی شود، جایی برای افزایش صید نیست. اما باید کنترل بیشتری شود. با سر وصدا، ایجاد شده از شلیک گلوله ها آرامش پرندگان به هم زده می شود."

فرخمستوفی کارشناس محیط زیست نیز معتقد است این حجم شکار زندگی حیوانات واهالی منطقه را تحت تاثیر قرار می دهد. او می گوید:"طبق آمار رسمی ما حدودیک میلیون پروانه تفنگ صادر کرده ایم. این ها هر سال تعداد زیادی فشنگبرای سهمیه می گیرند، در سال باید حدود ۷۰ میلیون گلوله به موجودات زندهشلیک شود. این یک محیط جنگی به وجود می آورد. بخش عمده زندگی صیادها درزمستان، گرفتن پرندگان به وسیله پرنده های دست آموزی است که تربیت کردهاند. این پرندگان را به هوا فرستاده و پرندگان وحشی به دنبال آنها رفته وبه تور می افتند.این یک سیستم باستانی شکار در ایران است، بدون شلیک گلولهو ایجاد وحشت برای حیوانات."

گروهی از فعالان حوزه محیط زیست باانتقاد از روند افزایش شکار جانوران می گویند از آنجائی که آمار صحیحی ازتعداد جانوارن مورد نظر وجود ندارد، افزایش مجوز محیط زیست و حیات جانوریایران را به مخاطره می اندازد. از سوی دیگر شکارچیان غیر حرفه ای هم میتوانند با دریافت مجوز به شکار روند و به دلیل عدم آگاهی صحیح پرندگاننادر، یا حیواناتی را شکار کنند که مجوز برای شکارش ندارند. سرب های ناشیاز شلیک گلوله ها نیز شالی زارها، تالاب ها و خاک محل شکار را آلوده میکند. برخی از صاحب نظران این عدم توجه را ناشی از فعالیت ناصحیح محیط زیستدر حوزه حیات وحش در ایران می دانند.[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]