ماده 6 از آیین نامه «تحریممالی اتحادیه اروپایی»، موضوع قطعنامه 2007 و همچنین رأی دادگاه در سال2007 در زمینه «تحریمهای مالی ایران» برای اشخاص و مؤسسات پولی و مالی کهوزارت خزانهداری انگلستان وضع کرده بود، زنگ خطری جدی برای مؤسسات مالی واعتباری ایران به شمار میرفت.
به گزارش خبرنگار «تابناک» از لندن، برپایه موارد یاد شده در بالا، هیچ فرد و یا سازمانی، نباید نسبت به اموال ومعاملاتی که در اختیار دارد، اقداماتی انجام دهد تا هنگامی که به او ازسوی وزارت خزانهداری انگلستان مجوز لازم برای اقدامات مالی داده شود.
اینقطعنامه تحریمی و همچنین حکمی که در سال 2007 صادر شده، هشدار و زنگ خطریجدی برای مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی هستند که در لیست تحریمی سازمانملل متحد قرار داشتهاند.
بنابراین، بر پایه گزارش سالیانه مالی ملیبانک «پی.ال.سی» که متعلق به بانک ملی ایران است و در پایان سال مالی 2007میلادی انتشار یافته است و میتوان آن را در این آدرس [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]یافت، با توجه به خطرات قطعنامه صادره علیه «ملی بانک»، این بانک هماکنونتصمیم گرفته است که سرمایه خود را کاهش داده و با توجه به وضعیت سیاسی کهرو به تنش بیشتر است، قطعا تا پایان سال 2007 سرمایههای بانک از 2.7میلیارد یورو به 1.8 میلیارد یورو رسیده و این کاهش در سال 2008 نیز ادامهپیدا خواهد کرد که با توجه به تاریخ قطعنامههایی که علیه بانک صادر شده،به مبلغ 868 میلیون یورو و تا پایان سال به 503 میلیون یورو خواهد رسید.
براین اساس، با توجه به نرخ برابری یک پوند به یک یورو در تاریخ هجدهم ژوئن2008 که اموال بانک توسط اداره خزانهداری انگلستان توقیف شد، 1 پوند=0.792131 یورو بوده است؛ بنابراین مبلغ 687.569.708 میلیون پوند انگلستانتوسط وزارت خزانهداری این کشور توقیف شده است.
با این اوصاف، معلومنیست چه توطئهای در میان بوده است که حدودا هفتصد میلیون پوند (1.3میلیارد دلار) در یک مقطع از اموال بانک ملی ایرن ضبط میشود؟!
همچنینبنا به گفته «گوردون براون»، دویست میلیون پوند دیگر نیز از اموال بانکیایران در انگلستان ضبط و توقیف میشود که رقم توقیف شده به نزدیکی 950میلیون پوند انگلستان معادل 1.6 میلیارد دلار میرسد.
حال این پرسشمطرح است، با توجه به ادعاهای مسئولان بانک ملی ایران که اموال بانک راخارج کردهاند، به چه دلیل 940 میلیون پوند اموال این بانک در توقیفانگلیسیها مانده است؟ البته به نظر میرسد که این موضوع خارج از دفاعناموجه و غیرحقوقی وکلای بانک در دادگاه انگلستان و دادگاه عالی اتحادیهاروپایی است!