ماه
Calander با مطالعه تاريخ نجوم اززمانهای اوليه و پيدايش تقويم متوجه مي شويم که انسانهای اوليه برایمحاسبه زمان و نشان دادن گذشت زمان روی ديوارها ودرختها خط مي کشیدند.سنگريزه در جائي ميگذاشتند ويا بطريقي در جائي علامت های خاص را قرار ميدادنديا مي ساختند و وقايع مهم طبيعي خانوادگي و قبيله ای را به اين طريق ثبتمي کردند.
در آغاز مد ت زمان با روز حساب می شد که از غروب آفتاب تا غروب آفتاب و يا از طلوع آفتاب تا طلوع آفتابروز بعد بود وبدليل اينکه بشرتغیرات فيزيکي قابل مشاهده در طبيعت را احساس ميکرد دوره های فصلي مانند( باران-گرما-خشگي-سرما ) رابرای نگهداشتن زمان بکار بردن اعداد ضروری گرديد.بشر کشف کرد که بعضيزاعداد مانند 12 بسادگي قابل تقسيم به قسمت های کوچکتر مي باشد وبعضي مثل 13 به هيچ وجه قابل تقسيم نميباشدلذا عدد 12 یک عدد مناسب برای تقسيم زمان به واحدهای کوچکتر کرديد وبا اينمحاسبه که حرکت خورشيد بدور کره زمين را سال ناميده و آنرا به 12 ماهتقسيم نمودند.
سوره توبه آيه 36
بی گمان شماره ماهها نزد خداوند دوازده ماه است در کتاب خدا روزی که آسمانها وزمين را آفريد...........
باگذ شت زمان و پيشرفت علم و اختراعوسائل جديد طلوع وغروب خورشيد حرکات ماه و ستارگان بيشتر مورد مطالعه قرارکرفت اهميت فصل ها بيشتر نمايان شد تقويم نيز پيشرفت کرد و د قيق ترکرديد.
مصرِی ها که بنيِان گذار تقويم (برمبنای نوشته دانشمندان ) تقويم فصلي را پذيرفتند وبخصوص برای ايام شکرگذاری وکشاورزی در موقع زياد شدن آب نيل و چون اين تغیرات فيزيکی در طول شبانه روزبخوبي مشاهدهمي شد چهارنقطه فلکی برابری شبانه روز(اعتدالين) وطولانی ترين و کوتاه ترين روزها (انقلابين) وزمانی رامبداءقرار داده و طول مدت اين تناوب را سال ناميدند که آنرا به 12 ماه تقسيمنمودند هر ماه را 30 روز و 5 روزبا قي مانده را در آخرسال به جشنوشکرگذاری مي گذراندند و از اين زمان تقويم خورشيدی ايجاد کرديد.این عمل بر مبنای تورات ( عهد عتيق) اشاره به قسمت شمالی ايران آرارت می باشد ( زمان پس از طوفان)در تورات اولين نشان از شمارش سال در زمان حضرت نوح ميباشد که بر مبنای علم ترتيب تاريِخه chronologyاز روی bibleزمان طوفان در سال2370 پيش از ميلادبوده و سال تقسيم شده بود به 12 ماه سی روزه و يک پنجه اضافه در آخر سال همانند تقويم مصری و پارسی.
سفرپيدايش باب هفتم. 24 / 11 : 7 باب هشتم 5 / 3 : 8
11- و در سال ششصد از زندگانی نوح در روز هفدهم از ماه دوم درهمان روز جميع چشمه های لجهعظيم شگافته شد و روزنهای آسمان گشوده.
24- و آب بر زمين صدوپنجاه روز غلبه يافت
باب هشتم
3- وآب رفته رفته از روی زمين برگشت وبعد از انقصای صدو پنجاه روز آب کم شد
5- و در روز هفدهم از ماه هفتم کشتی بر کوههای آرارات قرار کرفت.
اين عمل نشان دهنده آنست که از روز هفدهمدر ماه دوم تا روز هفده از ماه هفتم برابر با 150 روز می باشد بنابراين هرماه برابر است با 30روز است.
150/5=30

هم چنانکه ميدانيم گردش ماه بدور زمينبطور متوسط برابر است با 29 روز و12 ساعت و 44 دقيقه که بر حسب روز عبارتاست از 5305/29 روز بنا براين در پنج ماه 65/147= 5*5305/29 روز می باشد.
عدد 147 نشان دهنده اين است که ماههاقمری نبوده چرا که غير ممکن است که پس از 150 روز هلال ماه دوباره ديدهشود و اين خود نشان آنست که تقويم شمسی بوده دوازده ماه سی روزه ويک پنجهاضافه در آخر سال هماننده تقويم مصری.تاريخ نويس يهود josephas که در قرن اول ميلادی ميزيسته در کتاب Antiquities of the jews book I pag ,80ch3 , چنين آورده است.
اين واقعه اتفاق افتاد در ششصدمين سال حکومت ايام نوح که در آن زمان دومين ماه بوده که مقدونیها Macedonias آنرا ديوس Dios و يهوديان آنرا مرحشوان Marsuan می ناميدند و آن مطابق قرارداد تقويم مصری بوده است. جا لب اينجاست که مدت زندگانی ايام نوح در تورات و قران برابر با 950 سال است.
سفر پيدايش باب نهم 29/ 28 : 9
28- ونوح بعد از طوفان سيصدوپنجاه سال زندگانی کرد.
29- پس جمله ايام نوح نهصدوپنجاه سال بود که مرد.
سوره عنکبوت.
14- همانا فرستاديم نوح را بسوی قومش پسماند در ايشان هزار سال بجز پنجاه سال پس گرفت ايشان را طوفان درحاليکهبودند ستمگران. 950 = 50 - 1000 سال
بحث ديگری که قابل توجه است وقايعی است که در تورات وقرآن مشترک می باشد.اينک بجاست به بينیم اين وقايع مشترک در کجا بيان شده.
تعبير خواب حضرت يوسف در مصر بوده وهمانطور که در تاريخ علم اثر جورج سارتن ص 23 کتاب خود بيان ميدارد.مصريان حساب زمان و تقويم را بر حسب خورشيد قرار داده بودند. البته خودمتن تفسير خواب اشاره به تقويم فصلی ( خورشيدی ) است.
سوره يوسف.
47- گفت کشت کنيد هفت سال پياپی پس آنچه را درويديد بکذاريدش در خوشه خود جز اندکی از آنچه ميخوريد.
سفر پيدايش باب 41 30 / 29 : 41
29- همانا هفت سال فراوانی بسيار در مصر ميآيد.
30- و بعد از آن هفت سال قحطی پديد آيد وتمامی فراوانی مصر در زمين.
سوره يوسف
48- پس بيايد پس از اين هفت سال سخت که ميخوردند آنچه آماده کرديد برای آنها بجز اندکی از انچه نگه ميداريد.
داستان سر گردانی قوم يهود بمدت چهل سال.
سفر اعداد باب 14 34/ 33 : 14
33- و پسران ايشان در صحرا چهل سال آواره بود.
34-بر حسب شمار روزهائيکه زمين را جاسوسی ميکردند يعنی چهل روز يکسال بعوض هر روز.
سوره مائده.
26- گفت همانا حرام است برايشان چهل سال سر کردان مانند در زمين پس در يغ نخور بر گروه کافران.

درجهان اسلام پس ا ز رحلت حضرت محمد (ص)اعراب بخاطر مسيحیت ذ دا ئي و يهوديت تغیرات بنيادی در اسلام انجام دادهوبعد با ارائه تز برتری نژاد آنرا به نام اسلام بر قسمتي از جهان تحميلنمودند که يکي ازآنها تقويم و..........
تقويم قمری فعلِي تقويمی است که در زمان خلافت عمر که دست به تعقیرات بنیادی در اسلام محمدی زد صورت گرفته که با اين عمل یک بحث علمي را با تفاسير غلط به آيات قرآن تحميل نمودند.
در آثارالباقيه ابوريحان بیرونی روايتی را از ميمون بن مهران مستندی آورده است (ص 48)
" نزد عمربن خطاب آوردند که ظرف پرداخت آن ماه شعبان بود و عمر گفت که مراد کدام شعبان است
آيا اِ ين شعبان که ما در آنيم يا شعبانآينده.پس اصحاب را جمع کرد ودر اين کار با ايشان مشاوره نمود و گفت اينحيرت راکه در امر تاريخ روی داده شما رفع کنيد واصحاب گفتند ما بايد چارهآن را از عادت ايرانيان بدست آوريم وهرمزان را حاضر کردند واين اشکا ل رابدو بازگفتند.هرمزان گفت ما ايرانيان را حسابی است که ماه روز مي گوینديعني حساب ماهها وروزها وچون اين لفظ را تعريف مورخ شد و مصدر آنرا تاريخقرار دادند وعمر به اصحاب پيغمبر گفت برای مردم تارِيخی وضع کنيد که مردمبکار بندد "
بهمين دليل است که مي بینيم اغلب خاورشناسان که برروی تاريخ اسلام کار نموده اند در شک و ترديد بوده.
خاورشناس کرلوالفونسونلينو استاد دانشگاه مصر ودانشگاه پالوم ايتاليا در کتاب خود علم ا لفلک ترجمه احمد آرام نشرپژوهشهاي اسلامي ص 106 چنين آورده است.
نمونه مسائلي که هنوز در باره آ ن ترديدو شک داريم نگاهداری حساب وسال در نزد مردم مکه در اواخر دوره جاهليت واوايل اسلام است و به همين جهت است که نمی توان به درستی معني کلمه نسئ راکه در قرآن سوره توبه آ مده است معلوم کرد.
مفسرين کارشان تطبيق بوده نه تفسير وحقتفسير آنست که قرآن بوسيله قرآن تفسير شود وهمانطور که بيان خواهم داشتمتوجه مي شويد لغت کلمه نسئ را چگونه مفسرين تا به امروز تفسير نموده اند.
سوره توبه آيه- 37
جز اين نيست که فرا موشي ( تعدادی ازروزهای سال ) فزونی در کفر است.گمراه ميشوند بدان کساني که کافر شدند یکسال آنرا حلال شمرند و يکسال آنرا حرام ميکنند.تا شمار( ماههايی) را کهخدا حرام کرده موافق نمايند پس حلال کنند آنچه را که خدا حرام کرد.اعمالبد ايشان بر آنها آراسته شد و خدا گروه کافران را هدايت نمي کند همانطورکهبیان شد درقرآ ن کلمه (سال) تنها به سالهای شمسي اطلاق مي شود نه سالقمرِی واِ ين آیه درست
همان چيزی را مي گوید که ما بدان گرفتارشده ايم فراموشي تعدادی از روز هاي سال به مدت 11 روز و هر سال گرفتارآنيم وهنوز هم استادان کار که حقيقت را در می يابند بخاطر افکار غلط گذشتهخود دست از تفاسير غلط بر نداشته و با الفاظ شروع به بازی می نمايندوبعضِي الفاظ چنان تعريف می نمايند که هيچ گونه ربطي به موضوع ندارد.
سوره آ ل عمران آ يه 78
" عده ا ي از اِ يشان زبان را به کتاب میپيچانند تا گفتارشان را از کتاب حساب کنند در صورتيکه از کتاب نيست پس ميبينيم ايرادی که از اين کتاب الهي گرفته می شود وبعضي آ يات با بحث هایعلمی درست در نمی آ يد از قرآ ن نیست ايراد را بايد از کساني گرفت که بانداشتن علم آ ن شروع به تفاسيرآ يات قرآ ن نموده اند وبا تفاسير خودتقويمي را ساخته اند که هيچگونه پايه واساس علمی نداشته وآ ن را به پيامبراسلام نسبت ميدهند. نقل قولي را از ابوريحان بيرونی که در آثارالباقيهترجمه اکبرداناسرشت ص 101بيان ميدارد برايتان نقل ميکنم در تواريخ خواندهام که ابوجعفرمحمد بن سليمان از طرف منصور حاکم بر کوفه بود عبدالکريم ابنابي العوجا را که دائي معن بن زائده باشد حبس کرد و اين مرد مانوی بود وشفيعان او در مدينه السلام زياد شدند وبه منصور اصرار کردند که او را رهاکند.منصور به عا مل ..................................بياد من آور. پس ازاينکه محمد بن سليمان از نماز آدينه بر گشت محمدبن جبار عبدالکريم رايادآوری کرد محمد بن سليمان فرمود گردن او را بزنند همينکه او يقين پيداکرد که کشته خواهد شد گفت بخدا سوگند ياد مي کنم که اکر شما مسلمانان مراکشتيد من چهارهزار حديث در دين شما وضع کرده ام که حرام را درآنها حلال وحلال را حرام گردانيده ام و شما را روزیکه بايد روزه بداريد به افطا ر واداشته ام وروزی را که بايد افطار کنيد به روزه.پس به فرموده محمد بنسليمان گردن او را زدند برای تحقيق در باره اينکه آيا تقويمی که پيش ازحضرت محمد (ص) مورد استفاده قرار می گرفته شمسی بوده يا قمری بايد به کتابزير مراجعه نمود.

A study in theorigins and first development of the art of counting time among theprimitive and early culture By Martin P. Nilson 1920
در اين کتاب در ص237 چنين آمده است
"سری ماههائی که حالا به وسيله مسلماناناستفاده ميشود را سری قديمی مکه می نامند که تعيين شده بود از روی اتفاقاتمهمی که در آن زمان رخ می داده و نامهای سری مکه عبارت بودند از
1- صفر الاول 2- صفرالاخر 3- ربيعالاول 4- ربيع الاخر 5- جمادی الاول 6- جمادی الاخر 7- رجب 8- شعبان 9-رمضان 10- شوال 11- ذوالقعده 12-ذوالحجه
1- صفرالاول- نام آن را بعدها تغيير دادند و به نام محرم نامگذاری نمودند و يک ماه مقدس می باشد (بنا بر قول نويسنده عرب بخاری Buchari )
ريشه لغت صفريعنی خالی بودنTo be empty همچنانکه دو ماه صفر در فصل زمستان قرار می گرفته و فصل بارندگی و سرما بودهاست و چون هيچ محصولی در آن موقع برداشت نمی شده بدترين دوره برای بدستآوردن غذا بوده است ( ولهاوزن ص 96 ).
2- ربيع- پس از پائيز و بارانزمستان آغاز می شده و جلگه ها سر سبز می گشته و قبيله ها گله های خود رادر دشتها پراکنده می نمودند و شترها دهمين ماه بارداری خود را میگذراندندو اين گفته بوسيله علم صرف Etymology تائيد می شود.
3- ريشه لغت جماد به معنی سبز شدن سخت می باشد که متناسب است با سرمای تيز[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
4- ماه رمضان يعنی سوزان که هيچ شکی در آن وجود ندارد
5- ماههای شوال و شعبان که ريشه معانی مطمئن آن در دست نيست[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
6- سه ماه ديگر رجب - ذوالقعده-ذوالحجه از روی جشنها گرفته شده است. در ماه رجب جشنی برگزار می شده درمکان مقدس که شتر و گوسفند قربانی می نمودند و ريشه لغت به معنی بيم داشتنيا احترام گذاردن می باشد و بنا بر اين آن را مقدس می خواندند.
7- دو ماه ديگر نسبت داده شده به ماه زيارت رفتن. ذوالقعده به ماه جلسه يا نشست معروف است The month of sitting.اين نام را برای اين انتخاب نمودندچون هيچگونه سفری در اين ماه انجام نمیشده و يا هيچگونه گردش و شکاری در آن ماه صورت نمی گرفته و آن اولين ماهاز ماه صلح می باشد. نام ذوالحجه از خود مراسم حج گرفته شده است."
همچنانکه ديديم ماههای عربی اصولا برمبنای سال شمسی درست شده است و آن بايد ثابت بوده باشد در متد تجربی.البته ماههای سری مکه از اصلاح تقويم سريانی بدست آمده است همچنانکه میبينيم در تقويم سريانی ماهها همانند تقويم عربی می باشد. برای مثال کانوناول – کانون آخر و يا تشرين اول – تشرين آخرکه بر مبنای سالهای شمسی بودهکه خود رساله ديگری می طلبد
حال به بينيم منظور از اهله که در قران آ مده است منظور چيست.
سوره بقره آ يه 189
از تو سئوال کنند در باره هلا لها بگوآنها هستند فصل های ثابت ( مواقع معين ) برای انسانها و حج آ ن درست... درمواقع معين هلالها که منظور بیش ازيک هلال است در صورتيکه اگر منظور هلالماه باشد ما یک هلال نمی بينيم ؟ البته مترجم قرآ ن انگليسیMarmaduke-Pickthall مصری( مواقيت) را بهFixed Seasons فضولثابت ترجمه نموده است. در ادامه آ يه برای انسانها و حج..... که در اينجاقرآ ن فقط یک تقويم را پيشنهاد می کند ولي متاسفانه در همين ايران عزيزداراي سه نوع تقويم می باشيم.
برای اینکه بدانيم منظور از هلالها چيست دانشمند فضائي امریکا Carl-Sagen در کتاب خود COSMOS در ص 47 بيان ميدارد.

On December 21 the first day of winter there are two daggers of sunlight that flank

The spiral a unique application of the midday sun the read the calendar in the sky.
در روز 21 دسامبر اولين روز ا ز زمستان ( ا ول ديماه ) نور خورشيد بصورت دو نشان مجموعه ای از هلالها (spiral( را در ميان گرفته و يک شکل بي نظير برای خواندن تقویم ازروی آ سما ن را بوجود می آ ورد.
البته اين یک بحث علمی است چون در آ نروز خورشيد دروسط روز بر کره زمين عمود واقع ميشود وچون کره خورشيد بزرگتراز کره زمين است لهذا اشعه خورشيد پس از بر خورد به کره زمين روی خودانعکاس يافته و هلال ها را بروی خورشيد می توان مشاهده نمود.
اگرما مبنای تقویم خود را بروی ماههایقمری قرار دهيم نمی توانيم ماههای حرام وحلال یا روزهای خوب و بد را تشخيصدهيم.چنانکه در سوره ابراهيم آيه 5 ميفرماید:
" و به يقين ما موسِي رابا آيات خودمانفرستا د يم که قوم خويش را از تاريکی ها بسوی روشنائی در آورد و روزهایخدا را بيادشان بياورد." و درسوره الجاثيه آیه14 ميفرمايد
" آ نانکه ايمان آوردند بگو شما مومنان ا ز مردمی که به ایام الهی امیدوار نيستند در گذرید.
این آیات کاملا دلا لت بر ثابت بودن ماهها وداشتن روزهای معين دارد هم چنانکه در تورات آمده است.
سفر خروج باب 23
14- درهر سال سه مرتبه عید برای من نگاه دارید.
15- عید فطير را نگاه دار و چنانکه تراامر فرموده ام هفت روز نان فطیر بخور در زمان معین در ماه ابیب زیرا کهدرآ ن از مصر بیرون آ مدی و هیچ کس بحضور من تهی دست حاضر نشود.
16- و عید حصاد (Harvest) نوبر غلات خود را که در مزرعه کاشته و عید جمع (Ingathering)را درآخر سال وقتی که حاصل خود را از صحرا جمع کرده.
سوره کهف آیه 12 چنین ميفرماید:
سپس آ نان را برانگيختیم تا بدانيمکداميک ا زدو گروه نگاهدار ترند روزگاری را که درنگ کردند ودر آ يه25 همانسوره می فرماِيد : ماندند در غارخوِیش سیصد سال وبيفزودند نه را ودر آ یهبعدی تاکید می کند بگو خدا داناتر است بدانچه ماندند.
همانطور که قبلا بیان داشتم در قران سا لشمسی بوده وبرای اثبات آن فقط کافی است تعداد روزهائی که در قران آمده استرا بوسيله یک نرم افزار به بینیم چقدر است 365روز و اکر سال قمری بود انرا354 روز تکرار می نمود. البته بحث داستان اصحاب کهف و محاسبه انرا در کتاباینجانب به طور کامل بیان داشته ام. اما سئوالی که در این آیه مطرح استجمع نمودن دو عدد با واحد ها ی مختلف است یعنی
سال شمسی + سال قمری(منظور عدد 9)= واحد مربوطه چیست ؟؟؟؟؟؟
در كتاب Life of Mohammad در قسمت What is Islam اثر W.Montgomery-Watt يكي از بزرگترين محققان غربي در اسلام در ص 187 چنين آمده است:
«يكي از غيرمعمول ترين مسائل اسلام قبولنمودن تقويم قمري است كه سال آن 12 ماه يا 354 روز است. و اين بدين معنياست كه تمام ماهها حتي ماه زيارت و روزه در هر سال 11 روز زودتر از حدمعمول انجام مي شود.»
حال براي اينكه ببينيم نويسنده كتاب (عرب از زمان هاي اوليه تا فروريختن بغداد) اثر Arthur-Gilman درباره ماه مبارك رمضان چه مي گويد. وي در صفحه 70 كتاب خود چنين مي گويد:
" نام ماه رمضان كه ماه روزه و نيايش است، معني اصلي آن (فصل گرماي زياد) استولیچون سالهای عربی اخذ شده از روی ماههای قمری است بنابراین دیگر جائی برایحقیقت نمی ماند و 12 ماه رفته رفته جاهای اصلی خود را نسبت به خورشید ازدست داده وماه رمضان بجای اینکه در فصل گرمای زیاد قرار گیرد مطابق میشودبا دسامبر و.." ماهها حتی ماه زیارت و روزه در هر سال 11 روز زودتر از حدمعمول انجام می شود و شب قدر هم که در ماه مبارک رمضان قرار می گرفته درجای اصلی خود قرار نمی گیرد وشناسائی آن هم دیگر امکان ندارد.
برای اینکه بوجود حقیقی نامها پی ببریموبدانیم که آنها چگونه منظم و مرتب درست شده و چگونه در زمانهای قبل انراتهیه نموده اند کافی است تقویم اسلامی زمان پیامبر اسلام را با دقت مطالعهنمائیم.

بدلیل حجم زیاد میتوانید آنرا در سایت زیر بخوانید.
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]