عطارد سیاره ای آهنی استاطلاعاتیکه از آخرین پرواز کاوشگر مسنجر ناسا به دست آمده است نشان می دهد سیارهعطارد بسیاری آهنی تر آز آن چیزی است که دانشمندان قبلا متصور بودند.

به گزارش خبرگزاری مهر،کاوشگر مسنجر ناسا موفق شده است منابع غنی از تیتانیوم و آهن را بر رویسطح سیاره عطارد کشف کند این در حالی است که اطلاعاتی که در گذشته با کمکتلسکوپهای زمینی به دست آمده بود نشان می داد مقادیر کمی از آهن در لایههایی از سیلیس در بخشهای درونی این سیاره نهفته شده است.

به دلیلعظمت حجم فلزاتی که در عطارد کشف شده است، دانشمندان اکنون بر این باورنداکثر لایه های داخلی این سیاره از آهن پوشیده شده اند کاوشگر مسنجر لایههای آهنی را چسبیده به لایه های تیتانیوم مشاهده کرده است.

شینسولومون- مدیر پروژه عطارد اعلام کرد: نتایج این پروژه می تواند نظریهپردازان را به خود مشغول نگاه دارد عنصر آهن عنصری است که معمولا مواجههبا آن در سیاره های دیگر امری عجیب به شمار می رود، همین امر باعث می شودژئوشیمیدانان و سنگ شناسان سناریوی جدیدی را برای تمامی پدیده هایی که بهتازگی در عطارد کشف شده اند، ارائه کنند همچنین نظریه هایی که در رابطه باچگونگی شکل گیری عطارد ارائه شده اند نیز باید این اطلاعات جدید را درساختار خود بگنجانند.

برخی از این نظریه ها بر این باورند که عطاردبقایای هسته جرم کیهانی است که لایه های خارجی خود را طی برخوردی کیهانیدر اوایل تاریخ جهان از دست داده بوده است.

اطلاعات جدید از سومینو آخرین پرواز مسنجر در نزدیکی سیاره عطارد به زمین ارسال شده است ایناطلاعات تنها نیمی از اطلاعاتی است که مسنجر می توانسته جمع آوری کند زیرادرست قبل از نزدیک شدن به سیاره اختلالی در منبع انرژی این کاوشگر باعث شددر کسب اطلاعات دچار مشکل شود.

با این همه مسنجر تا کنون توانستهاست در حدود 98 درصد از این سیاره را تحت پوشش عکسهای خود قرار دهد وتصاویری با وضوح بالا از سطح آن به ثبت برساند از خصوصیات جدیدی که در اینمناطق کشف شده اند منطقه ای درخشان است که حفره ای غیر طبیعی را محصورکرده است و گمان می رود منطقه ای آتشفشانی بوده باشد.

همچنین حفرهای برخوردی و دو حلقه ای و جوان با وسعتی تقریبا 290 کیلومتر در عطاردمشاهده شده است که البته جوان به زبان سنگ شناسان به معنی چند میلیارد سالاست اما در مقایسه با دیگر حفره های دیده شده در عطارد این حفره چندینمیلیارد سال جوانتر به شمار می رود.

بر اساس گزارش بی بی سی، مسنجردر عین حال اندازه گیری های جدیدی از اتمسفر عطارد ارائه کرده است، ابرهاینازکی از اتمها که تحت تاثیر فعالیتهای خورشیدی و برخوردهای میکروشهابسنگها تشکیل شده اند.